Youtube video – Gardening

by | Jan 11, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
sà-wàt-dee ká túk kon dton-née
Hello everybody, now
สวัสดีคะทุกคนตอนนี้

2
Grace yôo têe bâan ná ká · bâan AirBnB
I’m at my AirB&B house
เกรซอยู่ที่บ้านนะคะ บ้าน AirB&B

3
sêung bpen bâan têe yài mâak loiie mee sŭuan dûuay
which is a very big house which comes with a garden.
ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่มากเลยมีสวนด้วย

4
wan née Grace jà paa túk kon bpai doo
Today, I will take you all to see
วันนี้เกรซจะพาทุกคนไปดู

5
sŭuan kŏng Grace · mee dtôn mái mee dòk mái lăai lăai yàang
my garden. There are trees, flowers, and so on.
สวนของเกรซ มีต้นไม้มีดอกไม้หลายๆอย่าง

6
mee pàk sŭuan kruua têe gin dâai
There’s also some edible garden vegetables.
มีผักสวนครัวที่กินได้

7
láew gôr rao jà maa riian kam sàp paa-săa tai dûuay gan ná ká
And we will learn Thai vocabs together too.
แล้วก็เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาไทยด้วยกันนะคะ

8
yàang râek sùt loiie doo kâang lăng née
First, look behind this.
อย่างแรกสุดเลยดูข้างหลังนี้

9
kâang lăng née yòo dtìt gàp sà wâai náam loiie
Behind me is right next to the pool.
ข้างหลังนี้อยู่ติดกับสระว่ายน้ำเลย

10
keu · doo sì
it’s…look
คือ…ดูสิ

11
mĕuuan gàp má-kĕuua têt
It’s like tomatoes.
เหมือนกับมะเขือเทศ

12
lék lék ná ká nîia · yang mâi sùk por gin
Still small, not yet ripe.
เล็กๆนะคะเนี่ย ยังไม่สุกพอกิน

13
dtàe wâa gam-lang dtoh yòo
But it’s growing.
แต่ว่ากำลังโตอยู่

14
gôr dtông yàa leum hâi náam man
So, must not forget to water it.
ก็ต้องอย่าลืมให้น้ำมัน

15
man gôr · tâa mâi ngán man gôr jà mâi dtoh ná ká
It…if not then it won’t grow.
มันก็…ถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่โตนะคะ

16
rao jà bpai doo
We will go take a look at
เราจะไปดู

17
sŭuan lăng bâan gan ná ká · taam maa loiie
The back yard garden. Follow me.
สวนหลังบ้านกันนะคะ ตามมาเลย

18
yàang râek sùt loiie ná ká
First thing
อย่างแรกสุดเลยนะคะ

19
chaa-dtà krái
Lemongrass tea
ชาตะใคร้

20
nêe ká · ao ngâai ngâai mâak loiie
Here, it’s really easy to get
นี่คะ เอาง่ายๆมากเลย

21
dton-râek Grace maa hĕn gôr mâi róo wâa man keu à-rai ná
First, when I saw it I didn’t know what it was.
ตอนแรกเกรซมาเห็นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ

22
prór wâa mâi kôi dâai hĕn ná ká
Because I don’t really get to see it.
เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะ

23
dtàe wâa têe bprà-têt tai mee yúh mĕuuan gan
But in Thailand there are a lot.
แต่ว่าที่ประเทศไทยมีเยอะเหมือนกัน

24
láew gôr way-laa jà tam aa-hăan lăai lăai yàang
And when cooking many types of Thai food
แล้วก็เวลาจะทำอาหารหลายๆอย่าง

25
kŏng bprà-têt tai gôr jà chái dtà-krái bàep · eum
we can use lemongrass like, umm…
ของประเทศไทยก็จะใช้ตะใคร้แบบ อืม…

26
bàep dtôm-kàa à-rai sák yàang nîia
like ‘Tom Kha’ (Thai food) something like this.
แบบต้มข่าอะไรซักอย่างเนี่ย

27
túk yàang gôr chái dtà-krái mĕuuan gan
everything (many things) uses lemongrass too.
ทุกอย่างก็ใช้ตะใคร้เหมือนกัน

28
hĕn măi mêuua waan Grace pa-yaam ao
See? Yesterday I tried to get
เห็นไหมเมื่อวานเกรซพยามเอา

29
bai dtà-krái bpai tam chaa láew gôr dohn bàad níw
lemongrass leaves and I cut my finger.
ใบตะใคร้ไปทำชาแล้วก็โดนบาดนิ้ว

30
lêuuat lăi nít nòi · dtàe wâa mâi bpen rai
I was bleeding a little bit but it’s okay.
เลือดไหลนิดหน่อย แต่ว่าไม่เป็นไร

31
gôr keu man bàat dâai dtông rá-wang
So it can cut you. Must be careful.
ก็คือมันบาดได้ต้องระวัง

32
dtông ao dtâng dtàe kohn kŏng dtôn ná ká
You have to take from the root.
ต้องเอาตั้งแต่โคนของต้นนะคะ

33
deung òk maa láew man jà dtoh eng àt-dtà-noh-mát
Pull it out and then it will grow automatically.
ดึงออกมาแล้วมันจะโตเองอัตโนมัติ

34
glìn hŏm tâa bèep bàep née
Smells good if you squeeze it like this.
กลิ่นหอมถ้าบีบแบบนี้

35
láew dom jà dâai glìn
And smell it, you will smell
แล้วดมจะได้กลิ่น

36
hŏm mâak · tâa krai chôp wăan gôr sài nám dtaan
good fragrance. For those that like sweet you can add sugar.
หอมมาก ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาล

37
long bpai nai chaa gôr · per-fêk
in the tea. Perfect
ลงไปในชาก็ เพอเฟก

38
tam-má-châat sùt ๆ ná ká
Really close to nature.
ธรรมชาติสุดๆนะคะ

39
à · maa doo tàt bpai
Let’s take a look at next one.
อะ มาดูถัดไป

40
maa doo glâi
Come look closely.
มาดูใกล้

41
doo nêe keu à-rai òiie
Look, what is this?
ดูนี่คืออะไรเอ่ย

42
keu · àenae nâen
it’s tadadann! 🥁
คือ แอ่นแอนแอ้น

43
kĭng ná ká · yòo dtâi din
ginger. It’s underground.
ขิงนะคะ อยู่ใต้ดิน

44
krai kít wâa kĭng dtoh jàak dtôn bâang
Who thinks that ginger grows from the tree?
ใครคิดว่าขิงโตจากต้นบ้าง

45
mâi dâai dtoh jàak dtôn ná ká · man yòo dtâi din
It doesn’t grow from a tree, it’s underground.
ไม่ได้โตจากต้นนะคะ มันอยู่ใต้ดิน

46
láew nêe bpen bai kĭng · sêung rao mâi dâai gin gan
And this is ginger’s leaves which we don’t eat.
แล้วนี่เป็นใบขิง ซึ่งเราไม่ได้กินกัน

47
dtàe wâa dĭieow Grace jà ao née
But I will take this
แต่ว่าเดี๋ยวเกรซจะเอานี้

48
bpai tam aa-hăan láew gan
to cook.
ไปทำอาหารแล้วกัน

49
âa · maa doo tàt maa
Ah, next one
อ้า มาดูถัดมา

50
maa doo têe pàk kŏhm gòn
Come take a look at spinach.
มาดูที่ผักโขมก่อน

51
nêe keu pàk kŏhm
This is spinach.
นี่คือผักโขม

52
rĕu wâa paa-săa ang-grìt spinach
Or in English it’s spinach.
หรือว่าภาษาอังกฤษ spinach

53
têe rao săa-mâat ao bpai tam aa-hăan dâai
that we can cook with.
ที่เราสามารถเอาไปทำอาหารได้

54
gin sòt sòt gôr dâai mĕuuan gan
Or eat fresh too.
กินสดๆก็ได้เหมือนกัน

55
láew gôr ao bpai tôt · ao bpai long grà-tá
And take it to fry, cook it.
แล้วก็เอาไปทอด เอาไปลงกระทะ

56
dâai mĕuuan gan ná ká
that is possible as well.
ได้เหมือนกันนะคะ

57
maa doo bai née
Come take a look at these leaves.
มาดูใบนี้

58
bai née keu
These leaves are…
ใบนี้คือ…

59
paa-săa tai nâa jà rîiak wâa bai bon ná ká
In Thai it’s probably ‘bai bon’
ภาษาไทยน่าจะเรียกว่าใบบอนนะคะ

60
dtàe wâa dtông rá-wang prór man mee bai bon bàep
But you have to be careful because there are ‘bai bon’ that are
แต่ว่าต้องระวังเพราะมันมีใบบอนแบบ

61
têe mee pít dûuay
poisonous too.
ที่มีพิษด้วย

62
tâa kon têe mâi gèng lêuuak mâi kôi gèng
For those that are not good at choosing
ถ้าคนที่ไม่เก่งเลือกไม่ค่อยเก่ง

63
gôr dtông rá-wang · dtàe wâa
must be careful. But
ก็ต้องระวัง แต่ว่า

64
têe nêe jâo kŏng bâan kăo bòk Grace láew wâa
Here, the owner of the house told me that
ที่นี่เจ้าของบ้านเขาบอกเกรซแล้วว่า

65
săa-mâat gin dâai
they are edible.
สามารถกินได้

66
wí-tee gaan tam aa-hăan gôr keu · rao jà mâi
The way we cook them is that we will not
วิธีการทำอาหารก็คือ เราจะไม่

67
rao jà mâi gin têe bpen mĕuuan gàp gâan
We will not eat what seems like branches.
เราจะไม่กินที่เป็นเหมือนกับก้าน

68
trong née ná ká · sĕe kĭieow · rao jà deung òk maa
Here. Pull the greenish part.
ตรงนี้นะคะ สีเขียวๆ เราจะดึงออกมา

69
ao kâe dtrong têe bpen bai sĕe kĭieow. láew gôr à-ròi mâak
Only take the green leaves. And it’s so good
เอาแค่ตรงที่เป็นใบสีเขียวๆแล้วก็อร่อยมาก

70
mêuua waan Grace gin láew à-ròi mâak mâak
Yesterday I ate, they are delicious.
เมื่อวานเกรซกินแล้วอร่อยมากๆ

71
tàt bpai maa doo · nêe dee gwàa
Next let’s take a look at
ถัดไปมาดู นี่ดีกว่า

72
dĭieow kĭng rao waang wái dtrong née gòn ná ká
Let me just put down the ginger here first.
เดี๋ยวขิงเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ

73
dĭieow kôi maa ao · nêe keu pàk gàat
I will come pick it up later. This is ‘pak kad’ (cabbage)
เดี๋ยวค่อยมาเอา นี่คือผักกาด

74
têe lĕuua nói bàep née prór wâa mêuua waan
The reason there’s so little is because yesterday
ที่เหลือน้อยแบบนี้เพราะว่าเมื่อวาน

75
Grace pêrng tam gin · à-ròi mâak
I cooked them. It is really good.
เกรซเพิ่งทำกิน อร่อยมาก

76
man · tâa ao òk jàak dtôn
It…if away from the main part
มัน…ถ้าเอาออกจากต้น

77
man jà hìieow ๆ
will wither.
มันจะเหี่ยวๆ

78
dtàe wâa dton-née gôr dee mâak
But now it’s very good.
แต่ว่าตอนนี้ก็ดีมาก

79
tàt bpai hĕn măi
Next, can you see?
ถัดไปเห็นไหม

80
nêe Grace maa ao bpai gin túk wan loiie
I come to take these everyday.
นี่เกรซมาเอาไปกินทุกวันเลย

81
keu dtôn hŏm
They are ‘ton hom’ (green onions)
คือต้นหอม

82
dtôn hŏm dtàt láew gôr bpai sài aa-hăan
Cut them and put in the food.
ต้นหอมตัดแล้วก็ไปใส่อาหาร

83
jà gin sòt sòt gôr yang dâai
You can even eat them fresh.
จะกินสดๆก็ยังได้

84
bai née mĕuuan gàp bai…
These leaves look like…
ใบนี้เหมือนกับใบ…

85
têe braa-sil kăo gin gan yúh ná · bai née
They eat a lot in Brazil. This leaf.
ที่บราซิลเขากินกันเยอะนะ ใบนี้

86
dtàe wâa têe bprà-têt tai mâi kôi hĕn gin gan
But in thailand I have not seen anyone eat.
แต่ว่าที่ประเทศไทยไม่ค่อยเห็นกินกัน

87
mĕuuan gàp bpen pàk gàat yài yài à
It’s like big cabbage.
เหมือนกับเป็นผักกาดใหญ่ๆอะ

88
mâi róo mĕuuan gan chêu tai rîiak wâa à-rai
I don’t know the Thai name.
ไม่รู้เหมือนกันชื่อไทยเรียกว่าอะไร

89
wí-tee gaan gin bai née gôr keu…
The way to eat this…
วิธีการกินใบนี้ก็คือ…

90
paa-săa braa-sil · paa-săa bpor dtoo gèt
Brazilan language, Portuguese langauge.
ภาษาบราซิล ภาษาปอตูเกต

91
kăo rîiak gan wâa kibe yea
They call them ‘Kibe’, yea?
เขาเรียกกันว่า kibe, yea?

92

kive?

93
couve kăo rîiak gan wâa koh-wêe ná ká
Couve! yea they are couve.
couve! เขาเรียกกันว่าโควี่นะคะ

94
wí-tee gaan gôr keu rao ao bai bpai sŏng săam bai
The way is you take 2-3 leaves and
วิธีการก็คือเราเอาใบไปสองสามใบ

95
láew gôr páp man lăai lăai
fold them many times.
แล้วก็พับมันหลายๆ

96
múuan loiie láew sèt láew
and when you are done
ม้วนเลยแล้วเสร็จแล้ว

97
rao gôr dtàt bpen lék lék · láew gôr ao bpai
we need to cut in to small pieces and take them
เราก็ตัดเป็นเล็กๆ แล้วก็เอาไป

98
ao bpai long grà-tá gin dâai
to cook and eat them.
เอาไปลงกระทะกินได้

99
tàt bpai maa doo gan têe nêe
Next, let’s take a look
ถัดไปมาดูกันที่นี่

100
en en · hĕn măi ká
Tadann! Can you see?
เอนๆ เห็นไหมคะ

101
mĕuuan gàp kŏng tai dé loiie
It’s like what we have in Thailand.
เหมือนกับของไทยเด๊ะเลย

102
nêe kăo rîiak wâa à-rai òiie · kăo rîiak wâa
How do you call this? They call it
นี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย เขาเรียกว่า

103
pàk-chee
‘pak chee’ (coriander)
ผักชี

104
à-ròi mĕuuan kŏng bprà-têt tai dé loiie
They are good like in Thailand
อร่อยเหมือนของประเทศไทยเด๊ะเลย

105
tàt bpai ná ká · maa doo
Next let’s take a look at
ถัดไปนะคะ มาดู

106
prík yùuak jĭw
tiny bell pepper
พริกหยวกจิ๋ว

107
yang lék lék yòo loiie · lék mâak mâak
It’s still small. Very small
ยังเล็กๆอยู่เลย เล็กมากๆ

108
dĭieow nai à-naa-kót dtoh kêun láew
In the future when it grows
เดี๋ยวในอนาคตโตขึ้นแล้ว

109
Grace jà ao maa tam aa-hăan
I will cook it.
เกรซจะเอามาทำอาหาร

110
tàt bpai ná ká · dtông maa hâi
Next, you have to come
ถัดไปนะคะ ต้องมาให้

111
léuk léuk nòi prór man hăa yâak · nêe
it’s deep here, hard to find. This is
ลึกๆหน่อยเพราะมันหายาก นี่

112
má-kĕuua-yaao · ao bpai tam aa-hăan
Egg plant. Cook it.
มะเขือยาว เอาไปทำอาหาร

113
bpai tam gaeng à-rai bàep née dâai · à-ròi
You can cook in soup – something like that. Delicious.
ไปทำแกงอะไรแบบนี้ได้ อร่อย

114
dĭieow Grace jà chái táng mòt loiie tam aa-hăan
Soon, I will use all of them to cook.
เดี๋ยวเกรซจะใช้ทั้งหมดเลยทำอาหาร

115
láew way-laa Grace mee oh-gàat tam aa-hăan
And when I have an opportunity to cook,
แล้วเวลาเกรซมีโอกาสทำอาหาร

116
láew Grace jà choh hâi doo èek kráng nèung
I will show you again.
แล้วเกรซจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่ง

117
oh kay tàt bpai ná ká
Ok, next.
โอเคถัดไปนะคะ

118
têe săm-kan têe sùt
The most important thing
ที่สำคัญที่สุด

119
têe kon tai chôp gin keu à-rai òiie
that Thai people like to eat is
ที่คนไทยชอบกินคืออะไรเอ่ย

120
glûuay · man yang kĭieow ๆ yòo
Banana. They are still green.
กล้วย มันยังเขียวๆอยู่

121
kít wâa dtông dtàt an née òk
I think you have to cut this one out.
คิดว่าต้องตัดอันนี้ออก

122
prór wâa mĕuuan gàp wâa man mâi dtoh
Because it’s like they don’t grow.
เพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่โต

123
prór wâa săan aa-hăan táng mòt
Because all of the nutrition
เพราะว่าสารอาหารทั้งหมด

124
man bpai líiang hŭua bplee ná ká
goes to the ‘hua plee’
มันไปเลี้ยงหัวปลีนะคะ

125
sêung hŭua bplee gôr yài săa-mâat gin dâai láew nîia
which is already big and edible.
ซึ่งหัวปลีก็ใหญ่สามารถกินได้แล้วเนี่ย

126
lăai lăai kon mâi róo wâa nêe gin dâai dtàe wâa gin dâai ná
Many people don’t know that you can eat this but yes you can.
หลายๆคนไม่รู้ว่านี่กินได้แต่ว่ากินได้นะ

127
kon tai ao bpai tam gaeng gin dâai
Thai people use it to make soup
คนไทยเอาไปทำแกงกินได้

128
dtàe wâa têe braa-sil Grace yang mâi hĕn kon ao
But in Brazil I have not seen anyone use it
แต่ว่าที่บราซิลเกรซยังไม่เห็นคนเอา

129
hŭua bplee maa tam aa-hăan loiie
‘hua plee’ (banana blossom) to cook.
หัวปลีมาทำอาหารเลย

130
glûuay · dtôn glûuay láew gôr maa doo nêe
Banana, Banana tree, come take a look at this.
กล้วย ต้นกล้วยแล้วก็มาดูนี่

131
têe bâan née mee
The house has
ที่บ้านนี้มี

132
mee tùua · man mĕuuan gàp tùua-lan-dtao ná ká
has beans. They look like green peas.
มีถั่ว มันเหมือนกับถั่วลันเตานะคะ

133
dtàe wâa dton-née man hâeng bpai láew
But now they are all dried up.
แต่ว่าตอนนี้มันแห้งไปแล้ว

134
Grace mâi nâe jai wâa man rîiak wâa à-rai
I’m not sure what it’s called.
เกรซไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไร

135
jam chêu paa-săa braa-sil mâi dâai mĕuuan gan
I can’t remember the Brazilian name.
จำชื่อภาษาบราซิลไม่ได้เหมือนกัน

136
dtàe wâa kâang nai mee mĕuuan gàp tùua
But I think inside looks like beans.
แต่ว่าข้างในมีเหมือนกับถั่ว

137
bàep née · dton-têe man kĭieow Grace gôr gin
Like this. When it was green I was still eating it.
แบบนี้ ตอนที่มันเขียวๆเกรซก็กิน

138
Oh my God kăeng mâak · gin mâi dâai
Oh my god, so hard. Can’t eat.
Oh my God, แข็งมาก กินไม่ได้

139
tàt bpai mong doo rôp rôp · an née
Next, look around. this one.
ถัดไปมองดูรอบๆ อันนี้

140
doo nân ná · mâi châi bâan măa ná ká
Look at that. That’s not a dog’s house.
ดูนั่นนะ ไม่ใช่บ้านหมานะคะ

141
bpen bâan gài
It’s chicken’s home.
เป็นบ้านไก่

142
mêuua gòn koiie mee gài sèe dtuua yòo têe nêe
There used to be 4 chickens here.
เมื่อก่อนเคยมีไก่ 4 ตัวอยู่ที่นี่

143
láew man gôr òk kài túk wan
And they lay eggs everyday.
แล้วมันก็ออกใข่ทุกวัน

144
gôr dâai gin kài gan
So we get to eat eggs.
ก็ได้กินใข่กัน

145
láew gôr hĕn bon dtôn mái măi · dtrong nóon
And do you see that tree there?
แล้วก็เห็นบนต้นไม้ไหม ตรงนู้น

146
rĕu wâa dtrong née mong ngâai gwàa · doo sì
or here, easier to look. see
หรือว่าตรงนี้มองง่ายกว่า ดูสิ

147
mĕuuan gàp bpen dtaeng
They look like melons.
เหมือนกับเป็นแตง

148
jâo kŏng bâan bòk Grace wâa man
The owner told me it’s
เจ้าของบ้านบอกเกรซว่ามัน

149
bpen mĕuuan gàp fák tong à ká
like pumpkin.
เป็นเหมือนกับฟักทองอะคะ

150
dtàe wâa yang mâi dâai long bpèrt maa doo
But I haven’t opened it yet.
แต่ว่ายังไม่ได้ลองเปิดมาดู

151
yang mâi dâai long tam aa-hăan
haven’t tried to cook it.
ยังไม่ได้ลองทำอาหาร

152
gôr loiie mâi nâe jai prór wâa kít wâa
So I’m not sure because I think
ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าคิดว่า

153
têe bprà-têt tai Grace mâi koiie gin mĕuuan gan
In Thailand, I have not eaten it before too.
ที่ประเทศไทยเกรซไม่เคยกินเหมือนกัน

154
dtàe wâa dĭieow rao jà long doo
But we will try.
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดู

155
tam à-rai yòo
What are you doing?
ทำอะไรอยู่?

156
gam-lang bplòok dtôn mái kâ
I am planting.
กำลังปลูกต้นไม้ค่ะ

157
an née mĕuuan gàp bòm à-nú-baan
It’s like elementary incubation.
อันนี้เหมือนกับบ่มอนุบาล

158
hâi man yòo têe nêe gòn dtoh nít neung
Let it be here a bit before it grows
ให้มันอยู่ที่นี่ก่อนโตนิดนึง

159
láew rao gôr jà yáai man bpai
then we will move it
แล้วเราก็จะย้ายมันไป

160
têe têe yài gwàa née
to a bigger place.
ที่ที่ใหญ่กว่านี้นะคะ

161
wan née gam-lang jà bplòok à-rai ná
What are we going to plant?
วันนี้กำลังจะปลูกอะไรนะ

162
pàk à-rai sàk yàang · dĭieow hâi doo
What vegetable? Let’s look at this.
ผักอะไรสักอย่าง เดี๋ยวให้ดู

163
mee lăai lăai yàang
There’s many things.
มีหลายๆอย่าง

164
an née bpen kae rot ná ká
This one is a carrot.
อันนี้เป็นแครอทนะคะ

165
láew gôr nêe bpen mĕuuan gàp prík
and this is like a chili.
แล้วก็นี่เป็นเหมือนกับพริก

166
Tomato bpen má-kĕuua têt
Tomato is “má-kĕuua têt”
Tomato เป็นมะเขือเทศ

167
láew gôr an née bpen pàk têe ga-lang jà bplòok dtonnée
and this one is the vegetable we are planting now.
แล้วก็อันนี้เป็นผักที่กำลังจะปลูกตอนนี้

168
maa doo gan loiie ká
Let’s look it together.
มาดูกันเลยคะ

169
wí-tee gaan kŏng Grace keu Grace jà jòr roo gòn
My method is to poke a hole first
วิธีการของเกรซคือเกรซจะเจาะรูก่อน

170
pêuua têe way-laa lăng jàak sài má-lét bpai láew
So that after I put the seeds
เพื่อที่เวลาหลังจากใส่เมล็ดไปแล้ว

171
jà dâai bàep glòp nâa din
It can get..like.. covered by the top soil.
จะได้แบบกลบหน้าดิน

172
glòp nâa din ngâai ngâai bàep née
covered easily with soil like this.
กลบหน้าดินง่ายๆแบบนี้

173
nêe bpen wí-tee gaan Grace kít kêun maa eng
This is a method that I came up with by myself.
นี่เป็นวิธีการเกรซคิดขึ้นมาเอง

174
pêuua têe jà tam ngaan dâai sà-dùuak mâak kêun ná ká
In order to work easier.
เพื่อที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะคะ

175
maa doo gan
Let’s see
มาดูกัน

176
maa doo gan
Let’s see
มาดูกัน

177
doo dtuua yàang
Look at this example
ดูตัวอย่าง

178
dtàe lá chông ná ká · rao gôr jà sài má-lét săam má-lét
Each space, we will put 3 seeds.
แต่ละช่องนะคะ เราก็จะใส่เมล็ดสามเมล็ด

179 – 183
nèung-sŏng-săam
One two three
หนึ่งสองสาม

184
maa doo dtuua yàang
Take a look at this example
มาดูตัวอย่าง

185
glòp nâa din bàep née ná ká
Cover the soil like this.
กลบหน้าดินแบบนี้นะคะ

186
ngâai ngâai mâak loiie
Very easy.
ง่ายๆมากเลย

187
dĭieow way-laa Grace glàp bpai bprà-têt tai
When I return to Thailand
เดี๋ยวเวลาเกรซกลับไปประเทศไทย

188
Grace gôr jà bplòok têe bprà-têt tai mĕuuan gan
I’ll plant in Thailand too.
เกรซก็จะปลูกที่ประเทศไทยเหมือนกัน

189
nêe hăy lá ká · keu
So here is
นี่เหละคะ คือ

190
sŭuan lăng bâan kŏng Grace
my back yard
สวนหลังบ้านของเกรซ

191
mee táng pàk sŭuan kruua mee táng pŏn-lá-mái
There are vegetables and fruits.
มีทั้งผักสวนครัวมีทั้งผลไม้

192
dtàang dtàang naa-naa chá-nít
Many types.
ต่างๆนานาชนิด

193
láew mee à-rai bâang têe kun koiie gin láew
And, what have you eaten already?
แล้วมีอะไรบ้างที่คุณเคยกินแล้ว

194
láew gôr mee à-rai bâang têe kun mâi koiie gin
What are things that you have never eaten?
แล้วก็มีอะไรบ้างที่คุณไม่เคยกิน

195
long kĭian nai comment doo ná ká
Try writing them down in the comment
ลองเขียนใน comment ดูนะคะ

196
láew gôr yàa leum gòt lai hâi Grace dûuay
And don’t forget to press like too.
แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกรซด้วย

197
bâai · baai
Bye bye
บ้าย บาย

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!