To take, to give – transcript

by | Jan 4, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,799
Hi everyone. Welcome!
สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับนะคะ
sà-wàt-dee kâ túk kon · yin dee dtôn ráp ná ká

2
00:00:03,200 --> 00:00:06,200
Today, we will study about the word
วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่า
wan née rao jà riian gìieow gàp kam wâa

3
00:00:06,400 --> 00:00:07,366
"ao"
เอา
ao

4
00:00:07,366 --> 00:00:08,900
"ao pai".
เอาไป
ao bpai

5
00:00:08,900 --> 00:00:10,900
and "ao maa".
แล้วก็เอามา
láew gôr ao maa

6
00:00:11,400 --> 00:00:12,500
These 3 words
3 คำนี้
săam kam née

7
00:00:12,699 --> 00:00:14,699
are different how? Do you know?
แตกต่างกันอย่างไร รู้ไหมคะ?
dtàek dtàang gan yàang rai · róo măi ká

8
00:00:15,266 --> 00:00:16,966
The word "ao"
คำว่า เอา
kam wâa · ao

9
00:00:16,966 --> 00:00:19,233
most people usually think that
คนส่วนมากชอบคิดว่า
kon sùuan mâak chôp kít wâa

10
00:00:19,233 --> 00:00:21,033
"ao" is "to take".
เอาคือ to take
ao keu to take

11
00:00:21,466 --> 00:00:23,533
But actually,
แต่ว่า ที่จริงแล้ว
dtàe wâa · têe jing láew

12
00:00:23,533 --> 00:00:25,633
"ao" is like the word
เอาเหมือนกับคำว่า
ao mĕuuan gàp kam wâa

13
00:00:25,633 --> 00:00:28,333
I want to get something.

14
00:00:28,333 --> 00:00:29,933
more than "to take".
มากกว่า to take
mâak gwàa to take

15
00:00:29,933 --> 00:00:30,933
For example:
อย่างเช่น
yàang chên

16
00:00:30,933 --> 00:00:34,000
This phone, I don't use it anymore. Do you want to get it?

17
00:00:34,000 --> 00:00:36,500
Do you want to take it? Do you want to have it?

18
00:00:36,500 --> 00:00:38,133
This cellphone,
มือถือนี้
meu tĕu née

19
00:00:38,133 --> 00:00:40,133
I don't use anymore
ไม่ใช้แล้ว
mâi chái láew

20
00:00:40,133 --> 00:00:41,299
do you want it?
เอาไหม?
ao măi

21
00:00:41,299 --> 00:00:43,666
But, if we want to
แต่ว่า ถ้าเราอยากจะ
dtàe wâa · tâa rao yàak jà

22
00:00:43,666 --> 00:00:48,399
take something from one place to the other place

23
00:00:48,399 --> 00:00:51,133
That is, to take something
ก็คือ เอาบางสิ่งบางอย่าง
gôr keu · ao baang sìng baang yàang

24
00:00:51,133 --> 00:00:52,966
from one place
จากที่หนึ่ง
jàak têe nèung

25
00:00:52,966 --> 00:00:54,833
to another place.
ไปอีกที่หนึ่ง
bpai èek têe nèung

26
00:00:54,833 --> 00:00:56,399
You have to say
ต้องพูดว่า
dtông pôot wâa

27
00:00:56,600 --> 00:00:59,866
เอา ... ไป
ao ... bpai

28
00:00:59,866 --> 00:01:03,333
เอา...มา
ao...maa

29
00:01:03,333 --> 00:01:05,633
"ao pai" is
เอาไปคือ
ao bpai keu

30
00:01:05,633 --> 00:01:09,400
to take something from the direction away from the speaker.

31
00:01:09,400 --> 00:01:10,733
"ao ma" is
เอามาคือ
ao maa keu

32
00:01:10,733 --> 00:01:15,433
to take something and bring to the direction of the speaker.

33
00:01:15,433 --> 00:01:17,700
Let's look at examples.
เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ
rao maa doo dtuua yàang gan ná ká

34
00:01:18,066 --> 00:01:19,333
Bring me the phone.

35
00:01:19,333 --> 00:01:21,766
Bring me the phone.
เอามือถือมา
ao meu tĕu maa

36
00:01:21,766 --> 00:01:24,033
Bring me the phone.
เอามือถือมา
ao meu tĕu maa

37
00:01:24,233 --> 00:01:26,200
Take the phone.
เอามือถือไป
ao meu tĕu bpai

38
00:01:27,000 --> 00:01:29,366
You can continue the phrase by saying

39
00:01:29,366 --> 00:01:31,766
Take the phone
เอามือถือไป
ao meu tĕu bpai

40
00:01:31,766 --> 00:01:33,266
and place it on the table.
วางไว้บนโต๊ะ
waang wái bon dtó

41
00:01:33,266 --> 00:01:35,466
and place it on the table

42
00:01:35,466 --> 00:01:36,933
Or
หรือว่า
rĕu wâa

43
00:01:36,933 --> 00:01:39,866
Don't forget
อย่าลืม
yàa leum

44
00:01:39,866 --> 00:01:41,933
to take the phone.
เอามือถือไปนะ
ao meu tĕu bpai ná

45
00:01:41,933 --> 00:01:44,733
Don't forget to bring/take your phone

46
00:01:45,033 --> 00:01:45,833
Or
หรือ
rĕu

47
00:01:46,099 --> 00:01:50,266
Don't forget
อย่าลืม
yàa leum

48
00:01:50,266 --> 00:01:53,533
to take the phone to school
อามือถือไปโรงเรียนเ
ao meu tĕu bpai rohng riian

49
00:01:53,533 --> 00:01:58,166
Don't forget to take your phone to the school.

50
00:01:58,166 --> 00:02:00,400
So take from somewhere to somewhere.

51
00:02:00,400 --> 00:02:02,066
To bring from somewhere to somewhere.

52
00:02:02,066 --> 00:02:05,766
Take the plate and put it on the sink.

53
00:02:05,766 --> 00:02:09,566
Sink is "sink" in Thai.
sink คือ ซิงค์ภาษาไทย
sink keu sing paa-săa tai

54
00:02:09,566 --> 00:02:10,599
okay?

55
00:02:10,599 --> 00:02:13,866
Take the plate
เอาจานไป
ao jaan bpai

56
00:02:13,866 --> 00:02:16,500
and place it in the sink.
วางไว้ในซิงค์
waang wái nai sing

57
00:02:16,500 --> 00:02:20,699
Bring the plate that is on the sink to me.

58
00:02:20,699 --> 00:02:25,966
Bring the plate
เอาจานที่อยู่บนซิงค์มา
ao jaan têe yòo bon sing maa

59
00:02:25,966 --> 00:02:28,533
Don't forget to take the key.

60
00:02:28,533 --> 00:02:29,933
Don't forget
อย่าลืม
yàa leum

61
00:02:29,933 --> 00:02:31,966
to take the key
เอากุญแจไป
ao gun-jae bpai

62
00:02:31,966 --> 00:02:35,833
Don't forget to bring the key (to my direction).

63
00:02:35,833 --> 00:02:38,833
Don't forget to bring the key.
อย่าลืมเอากุญแจมา
yàa leum ao gun-jae maa

64
00:02:38,833 --> 00:02:43,533
And if we want to add people,
แล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มบุคคล่ะคะ
láew tâa rao yàak jà pêrm bùk-kon lâ ká

65
00:02:43,533 --> 00:02:44,699
for example:
อย่างเช่น
yàang chên

66
00:02:44,699 --> 00:02:48,233
Wow, that's your new watch? Bring it to me
Let me see.

67
00:02:48,233 --> 00:02:50,933
That's a new watch?
นาฬิกาใหม่หรือ
naa-lí-gaa mài rĕu

68
00:02:50,933 --> 00:02:52,199
Bring it
เอามา
ao maa

69
00:02:52,199 --> 00:02:53,266
 bring it for me to see.
เอามาดู
ao maa doo

70
00:02:54,933 --> 00:02:58,733
Um... Beautiful!
อืม สวยมาก
eum sŭuay mâak

71
00:02:59,166 --> 00:03:01,699
This in Thai is
นี่ภาษาไทยคือ
nêe paa-săa tai keu

72
00:03:01,699 --> 00:03:03,099
scotch tape.

73
00:03:03,099 --> 00:03:06,900
Do you want to take the scotch tape to school?

74
00:03:06,900 --> 00:03:12,366
Do you want to take the scotch tape to school?
อยากเอา Scotch tape ไปโรงเรียนไหม
yàak ao scotch tape bpai rohng riian măi

75
00:03:12,366 --> 00:03:16,033
And if we want to say
แล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า
láew tâa rao yàak jà bòk wâa

76
00:03:16,033 --> 00:03:18,333
to bring something back

77
00:03:18,333 --> 00:03:22,133
or "to take something back".
หรือว่า to take something back ล่ะคะ
rĕu wâa to take something back lâ ká

78
00:03:22,133 --> 00:03:24,566
In Thai, how do you say it?
ภาษาไทยพูดว่าอย่างไร
paa-săa tai pôot wâa yàang rai

79
00:03:24,566 --> 00:03:26,266
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

80
00:03:26,266 --> 00:03:29,833
"ao (object) glàp".
เอา...กลับ

81
00:03:29,833 --> 00:03:34,033
Take the scotch tape back home.
เอา scotch tape กลับบ้าน
ao scootch tape glàp bâan

82
00:03:34,033 --> 00:03:37,000
Bring the scotch tape back home

83
00:03:37,000 --> 00:03:40,333
Do you want to take this book back home?
เอาหนังสือนี้กลับบ้านไหม
ao năng-sĕu née glàp bâan măi

84
00:03:40,333 --> 00:03:43,733
Do you want to bring this book back home?

85
00:03:43,733 --> 00:03:48,199
Ao... bpai/ma
เอา...ไป/มา

86
00:03:48,199 --> 00:03:50,233
you use with objects.
ใช้สำหรับ object
chái săm-ràp object

87
00:03:50,233 --> 00:03:53,166
Only used with things
ใช้สำหรับสิ่งของเท่านั้น
chái săm-ràp sìng kŏng tâo nán

88
00:03:53,166 --> 00:03:54,933
If we want to talk about
ถ้าเราอยากจะบอกว่า
tâa rao yàak jà bòk wâa

89
00:03:54,933 --> 00:03:59,300
to take somebody or to bring somebody somewhere

90
00:03:59,300 --> 00:04:00,699
we have to use another word.
ต้องใช้อีกคำเลยค่ะ
dtông chái èek kam loiie kâ

91
00:04:00,699 --> 00:04:02,433
That word is the word
คำนั้นคือคำว่า
kam nán keu kam wâa

92
00:04:02,433 --> 00:04:03,500
"paa".
พา
paa

93
00:04:03,500 --> 00:04:06,099
"paa...pai".
พา...ไป

94
00:04:06,099 --> 00:04:08,333
"paa...maa".
พา...มา

95
00:04:08,333 --> 00:04:09,633
For example:
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

96
00:04:09,633 --> 00:04:12,199
To bring my dad to watch movie.

97
00:04:12,366 --> 00:04:16,466
Bring dad to watch movie.
พาพ่อไปดูหนัง
paa pôr bpai doo năng

98
00:04:16,466 --> 00:04:18,733
You can't use the word "ao".
ใช้คำว่าเอาไม่ได้นะคะ
chái kam wâa ao mâi dâai ná ká

99
00:04:18,733 --> 00:04:20,333
You have to use the word "paa".
ต้องใช้คำว่า
dtông chái kam wâa

100
00:04:20,333 --> 00:04:24,633
paa + a person + "pai" + action
พา + a person + แล้วก็ไป + action
paa + a person + láew gôr bpai + action

101
00:04:24,633 --> 00:04:27,466
How many friends are you bringing to the house?

102
00:04:27,466 --> 00:04:32,199
How many friends will you bring?
จะพาเพื่อนมากี่คน
jà paa pêuuan maa gèe kon

103
00:04:32,199 --> 00:04:34,199
Will bring friends,
จะพาเพื่อนมา
jà paa pêuuan maa

104
00:04:34,199 --> 00:04:35,333
how many people?
กี่คน
gèe kon

105
00:04:35,333 --> 00:04:39,466
If anyone is interested in looking at more examples,
ถ้ามีใครสนใจอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติม
tâa mee krai sŏn jai yàak jà doo dtuua yàang pêrm dterm

106
00:04:39,466 --> 00:04:44,833
regarding the word to bring (people)
เกี่ยวกับคำว่าพา...มากับพา...ไป
gìieow gàp kam wâa paa · maa gàp paa · bpai

107
00:04:44,833 --> 00:04:47,100
go into my Patreon.
เข้ามาในPatreonของเกรซนะคะ
kâo maa nai Patreon kŏng Grace ná ká

108
00:04:47,100 --> 00:04:49,933
In there I'll have another video
ในนั้นเกรซจะมีอีกวิดีโอหนึ่ง
nai nán Grace jà mee èek wí-dee-oh nèung

109
00:04:49,933 --> 00:04:52,800
that explains and gives examples
ที่อธิบายแล้วก็ให้ตัวอย่าง
têe à-tí-baai láew gôr hâi dtuua yàang

110
00:04:52,800 --> 00:04:54,766
of these 2 words.
ของคำสองคำนี้
kŏng kam sŏng kam née

111
00:04:54,766 --> 00:04:58,633
Okay, thanks a lot for watching this video
โอเคคะขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้
okay ká kòp kun mâak ná ká têe doo wí-dee-oh née

112
00:04:58,633 --> 00:05:00,899
And see you again in the next video.
แล้วก็เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้า
láew gôr jer gan mài nai wee-dee-oh nâa

113
00:05:00,899 --> 00:05:01,666
Bye Bye

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!