Garden words and vegetables in Thai

by | Aug 5, 2021 | Thai

In this article, I will cover many useful words you need to know regarding garden words and vegetables in Thai

I recommend you also watch my video on this topic here, where I show you my garden. Download the video transcript here:

Garden words in Thai

 • grass
  หญ้า
  yâa

 • Garden
  สวน
  sŭuan

 • tree
  ต้นไม้
  dtôn mái

 • ripe
  สุก
  sùk

 • nature
  ธรรมชาติ
  tam-má-châat

 • flowers 🌸
  ดอกไม้
  dòk mái

 • Wither
  เหี่ยวๆ
  hìieow

 • Root
  ต้น
  dtôn

 • leaves
  ใบ
  bai

 • Branch
  ก้าน
  gâan

 • fresh
  สดๆ
  sòt

 • Banana 🍌
  กล้วย
  glûuay

 • Banana blossom
  หัวปลี
  hua plee

 • dry
  แห้ง
  hâeng

 • egg
  ใข่
  kài

 • fruit
  ผลไม้
  pŏn-lá-mái

 • to plant
  ปลูก
  bplòok

 • incubation
  บ่ม
  bòm

 • Seed 🌱
  เมล็ด
  má-lét

 • soil, dirt
  ดิน
  din

Vegetable and garden words in Thai

Vegetables in Thai

 • Tomatoes 🍅
  มะเขือเทศ
  má-kĕuua têt

 • Lemongrass
  ตะใคร้
  dtà krái

 • ginger
  ขิง
  kĭng

 • Spinach
  ผักโขม
  pàk kŏhm

 • Beans/Peas
  ถั่ว
  tùua

 • Elephant ear plant
  ใบบอน
  bai bon

 • Lettuce 🥬
  ผักกาดหอม
  pak kad hŏm

 • green onions
  ต้นหอม
  ton hom

 • Onions
  หอมใหญ่
  hŏm yài

 • Egg plant 🍆
  มะเขือยาว
  má-kĕuua-yaao

 • melon 🍉
  dtaeng
  แตง

 • Pumpkin 🎃
  ฟักทอง
  fák tong

 • vegetable
  ผัก
  pàk

 • Carrot 🥕
  แครอท
  kae rot

 • Chili 🌶
  พริก
  prík

 • Pandan
  ใบเตย
  bai dtoiie

 • Chinese chives
  กุ่ยช่าย
  gùi-châai

 • Thai sweet basil
  โหระพา
  hŏh-rá-paa

 • Galangal
  ข่า
  kàa

 • Turmeric
  ขมิ้น
  Khamin

 • Holy basil
  กะเพรา
  gà prao

 • Garlic 🧄
  กระเทียม
  grà-tiiam

 • Coriander
  ผักชี
  pàk-chee

 • Thai chilli
  พริกขี้หนู
  prík-kêe-nŏo

 • Bell pepper
  พริกหยวก
  prík-yùuak

 • Lemon grass
  ตะไคร้
  dtà-krái

 • Kaffir/Thai lime
  มะกรูด
  má gròot

 • Black pepper
  พริกไทยดำ
  prík tai dam

 • Cabbage
  กะหล่ำปลี
  gà-làm bplee

 • okra
  กระเจี๊ยบ
  grà-jíiap

 • bitter melon
  มะระ
  má rá

 • Bamboo shoot
  หน่อไม้
  nòr mái

 • Morning glory
  ผักบุ้ง
  pàk-bûng

 • Chinese cabbage
  ผักกาดขาว
  pàk-gàat-kăao

 • Celery
  เซเลรี่
  say-lay-rêe

 • Cucumber 🥒
  แตงกวา
  dtaeng-gwaa

 • Yardlong beans
  ถั่วฝักยาว
  tùua-fàk-yaao

 • Bean sprouts
  ถั่วงอก
  tùua ngôk

 • soy bean
  ถั่วแระ
  tùua ráe

 • Jicama
  มันแกว
  man-gaew

 • Cassava
  มันสำปะหลัง
  man-săm-bpà-lăng

 • Sweet potato
  มันเทศ
  man-têt

 • Potato 🥔
  มันฝรั่ง
  man fà-ràng

 • Taro
  เผือก
  pèuuak

 • Avocado 🥑
  อาโวคาโด
  aa woh kaa doh

 • Asparagus
  หน่อไม้ฝรั่ง
  nòr mái fà-ràng

 • Beetroot
  บีทรูท
  bèet · rôot

 • Broccoli 🥦
  บรอกโคลี
  bà-ròk-koh-lee

 • Corn 🌽
  โพด
  pôht

Gardening tools / อุปกรณ์สำหรับทำสวน

 • hoe ; weeding tool
  จอบ
  jòp

 • watering can
  บัวรดน้ำ
  buua rót náam

 • scissors ✂️
  กรรไกร
  gan-grai dtàt gìng

 • bucket
  ถังน้ำ
  tăng náam

 • spade ; shovel
  เสียม
  sĭiam

 • rubber tube
  สายยาง
  săai yaang

 • harrow ; rake ; curry-comb
  คราด
  krâat

 • shovel
  พลั่ว
  plûua

Classifiers for vegetables in Thai

For most veggies (especially round ones) like Tomatoes, Cucumber, Bananas (although not a veggie), Pumpkins, Potatoes, bell peppers, the classifier is ลูก (lôok).

i.e:

 • Please give me 2 tomatoes, 3 cucumbers, and 1 pumpkin.
  ขอมะเขือเทศ 2 ลูก, แตงกวา 3 ลูกแล้วก็ฟักทอง 1 ลูก
  kŏr má-kĕuua têt sŏng lôok · dtaeng-gà-waa săam lôok láew gôr fák-tong nèung lôok

For leafy greens like spinach, you can use กำ gam (handful) or แพ็ค páek (pack) if you buy it in a pack in a supermarket.

I.e:

 • I want to get one handful of Spinach. Do you sell as a pack too? If yes, I rather get one pack.
  อยากได้ผักโขม 1 กำคะ มีขายเป็นแพ็คด้วยไหม ถ้ามีขอ 1 แพ็คดีกว่า
  yàak dâai pàk kŏhm nèung gam ká · mee kăai bpen páek dûuay măi · tâa mee kŏr nèung páek dee gwàa

For eggs, the classifier is ฟอง fong.

i.e,

 • Eating 1 egg every day is good for health.
  กินใข่ 1 ฟองทุกวันดีต่อสุขภาพ
  gin kài nèung fong túk wan dee dtòr sùk-kà-pâap

For a cluster of garlic the classifier is หัว huaa. For a single garlic, it is กลีบ glip

i.e,

 • May I have 2 cluster of garlic please
  ขอซื้อกระเทียมสองหัวคะ
  kŏr séu grà-tiiam sŏng hŭua ká

Example sentences:

 • Let’s go pick some fruits and vegetables from the garden!
  ไปเก็บผักผลไม้ในสวนกันเถอะ
  bpai gèp pàk pŏn-lá-mái nai sŭuan gan tùh

 • Help me plant this tree
  ช่วยปลูกต้นไม้นี้หน่อย
  chûuay bplòok dtôn mái née nòi

 • The tomatoes on the tree are ready to pick.
  มะเขือเทศสุกพร้อมเก็บแล้ว
  má-kĕuua têt sùk próm gèp láew


I hope this article about garden and vegetable words in the Thai language was useful.

If you want to learn about Fruits, check out my article on fruits in Thai

Subscribe