Garden words and vegetables in Thai

by | Aug 5, 2021 | Thai

In this article, I will cover many useful words you need to know regarding garden words and vegetables in Thai

I recommend you also watch my video on this topic here, where I show you my garden. Download the video transcript here:

Garden words in Thai

 • grass
  หญ้า
  yâa

 • Garden
  สวน
  sŭuan

 • tree
  ต้นไม้
  dtôn mái

 • ripe
  สุก
  sùk

 • nature
  ธรรมชาติ
  tam-má-châat

 • flowers 🌸
  ดอกไม้
  dòk mái

 • Wither
  เหี่ยวๆ
  hìieow

 • Root
  ต้น
  dtôn

 • leaves
  ใบ
  bai

 • Branch
  ก้าน
  gâan

 • fresh
  สดๆ
  sòt

 • Banana 🍌
  กล้วย
  glûuay

 • Banana blossom
  หัวปลี
  hua plee

 • dry
  แห้ง
  hâeng

 • egg
  ใข่
  kài

 • fruit
  ผลไม้
  pŏn-lá-mái

 • to plant
  ปลูก
  bplòok

 • incubation
  บ่ม
  bòm

 • Seed 🌱
  เมล็ด
  má-lét

 • soil, dirt
  ดิน
  din

Vegetable and garden words in Thai

Vegetables in Thai

 • Tomatoes 🍅
  มะเขือเทศ
  má-kĕuua têt

 • Lemongrass
  ตะใคร้
  dtà krái

 • ginger
  ขิง
  kĭng

 • Spinach
  ผักโขม
  pàk kŏhm

 • Beans/Peas
  ถั่ว
  tùua

 • Elephant ear plant
  ใบบอน
  bai bon

 • Lettuce 🥬
  ผักกาดหอม
  pak kad hŏm

 • green onions
  ต้นหอม
  ton hom

 • Onions
  หอมใหญ่
  hŏm yài

 • Egg plant 🍆
  มะเขือยาว
  má-kĕuua-yaao

 • melon 🍉
  dtaeng
  แตง

 • Pumpkin 🎃
  ฟักทอง
  fák tong

 • vegetable
  ผัก
  pàk

 • Carrot 🥕
  แครอท
  kae rot

 • Chili 🌶
  พริก
  prík

 • Pandan
  ใบเตย
  bai dtoiie

 • Chinese chives
  กุ่ยช่าย
  gùi-châai

 • Thai sweet basil
  โหระพา
  hŏh-rá-paa

 • Galangal
  ข่า
  kàa

 • Turmeric
  ขมิ้น
  Khamin

 • Holy basil
  กะเพรา
  gà prao

 • Garlic 🧄
  กระเทียม
  grà-tiiam

 • Coriander
  ผักชี
  pàk-chee

 • Thai chilli
  พริกขี้หนู
  prík-kêe-nŏo

 • Bell pepper
  พริกหยวก
  prík-yùuak

 • Lemon grass
  ตะไคร้
  dtà-krái

 • Kaffir/Thai lime
  มะกรูด
  má gròot

 • Black pepper
  พริกไทยดำ
  prík tai dam

 • Cabbage
  กะหล่ำปลี
  gà-làm bplee

 • okra
  กระเจี๊ยบ
  grà-jíiap

 • bitter melon
  มะระ
  má rá

 • Bamboo shoot
  หน่อไม้
  nòr mái

 • Morning glory
  ผักบุ้ง
  pàk-bûng

 • Chinese cabbage
  ผักกาดขาว
  pàk-gàat-kăao

 • Celery
  เซเลรี่
  say-lay-rêe

 • Cucumber 🥒
  แตงกวา
  dtaeng-gwaa

 • Yardlong beans
  ถั่วฝักยาว
  tùua-fàk-yaao

 • Bean sprouts
  ถั่วงอก
  tùua ngôk

 • soy bean
  ถั่วแระ
  tùua ráe

 • Jicama
  มันแกว
  man-gaew

 • Cassava
  มันสำปะหลัง
  man-săm-bpà-lăng

 • Sweet potato
  มันเทศ
  man-têt

 • Potato 🥔
  มันฝรั่ง
  man fà-ràng

 • Taro
  เผือก
  pèuuak

 • Avocado 🥑
  อาโวคาโด
  aa woh kaa doh

 • Asparagus
  หน่อไม้ฝรั่ง
  nòr mái fà-ràng

 • Beetroot
  บีทรูท
  bèet · rôot

 • Broccoli 🥦
  บรอกโคลี
  bà-ròk-koh-lee

 • Corn 🌽
  โพด
  pôht

Gardening tools / อุปกรณ์สำหรับทำสวน

 • hoe ; weeding tool
  จอบ
  jòp

 • watering can
  บัวรดน้ำ
  buua rót náam

 • scissors ✂️
  กรรไกร
  gan-grai dtàt gìng

 • bucket
  ถังน้ำ
  tăng náam

 • spade ; shovel
  เสียม
  sĭiam

 • rubber tube
  สายยาง
  săai yaang

 • harrow ; rake ; curry-comb
  คราด
  krâat

 • shovel
  พลั่ว
  plûua

Classifiers for vegetables in Thai

For most veggies (especially round ones) like Tomatoes, Cucumber, Bananas (although not a veggie), Pumpkins, Potatoes, bell peppers, the classifier is ลูก (lôok).

i.e:

 • Please give me 2 tomatoes, 3 cucumbers, and 1 pumpkin.
  ขอมะเขือเทศ 2 ลูก, แตงกวา 3 ลูกแล้วก็ฟักทอง 1 ลูก
  kŏr má-kĕuua têt sŏng lôok · dtaeng-gà-waa săam lôok láew gôr fák-tong nèung lôok

For leafy greens like spinach, you can use กำ gam (handful) or แพ็ค páek (pack) if you buy it in a pack in a supermarket.

I.e:

 • I want to get one handful of Spinach. Do you sell as a pack too? If yes, I rather get one pack.
  อยากได้ผักโขม 1 กำคะ มีขายเป็นแพ็คด้วยไหม ถ้ามีขอ 1 แพ็คดีกว่า
  yàak dâai pàk kŏhm nèung gam ká · mee kăai bpen páek dûuay măi · tâa mee kŏr nèung páek dee gwàa

For eggs, the classifier is ฟอง fong.

i.e,

 • Eating 1 egg every day is good for health.
  กินใข่ 1 ฟองทุกวันดีต่อสุขภาพ
  gin kài nèung fong túk wan dee dtòr sùk-kà-pâap

For a cluster of garlic the classifier is หัว huaa. For a single garlic, it is กลีบ glip

i.e,

 • May I have 2 cluster of garlic please
  ขอซื้อกระเทียมสองหัวคะ
  kŏr séu grà-tiiam sŏng hŭua ká

Example sentences:

 • Let’s go pick some fruits and vegetables from the garden!
  ไปเก็บผักผลไม้ในสวนกันเถอะ
  bpai gèp pàk pŏn-lá-mái nai sŭuan gan tùh

 • Help me plant this tree
  ช่วยปลูกต้นไม้นี้หน่อย
  chûuay bplòok dtôn mái née nòi

 • The tomatoes on the tree are ready to pick.
  มะเขือเทศสุกพร้อมเก็บแล้ว
  má-kĕuua têt sùk próm gèp láew


I hope this article about garden and vegetable words in the Thai language was useful.

If you want to learn about Fruits, check out my article on fruits in Thai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!