How to say the names of fruits in Thai!

by | Dec 28, 2020 | Thai, Vocabulary

Thailand has so many delicious fruits. You will be able to find all types of fruits, and probably many fruits you don’t have in your home country.

If you want to read about the 11 most popular fruits in Thailand, check out my article.

Fruits in thai

In this article, I will teach you the vocabulary for many of the fruits even if they are not that popular in Thailand.

Fruits in Thai

Fruit in Thai is ผลไม้ (pŏn-lá-mái).

Here is a list of all the fruits in the Thai language.

 • Durian
  ทุเรียน
  tú rian

 • Mangosteen
  มังคุด
  mang-kút

 • Mango 🥭
  มะม่วง
  má-mûang

 • Dragon Fruit
  แก้วมังกร
  gâew mang-gon

 • Jackfruit
  ขนุน
  kà-nŭn

 • Banana 🍌
  กล้วย
  glûay

 • Coconut 🥥
  มะพร้าว
  má-práao

 • Lychee
  ลิ้นจี่
  lín jèe

 • Rambutan
  เงาะ
  ngór

 • Papaya
  มะละกอ
  má-lá-gor

 • Tamarind
  มะขาม
  má-kăam

 • Apple 🍎
  แอปเปิ้ล
  àep-bpêrn

 • Tangerine
  ส้มจีน
  sôm jeen

 • Orange 🍊
  ส้ม
  sôm

 • Berry
  เบอร์รี่
  ber rêe

 • Strawberry 🍓
  สตรอเบอรี
  sòt ror ber-ree

 • Blueberry
  บลูเบอร์รี่
  bloo ber rêe

 • Blackberry
  แบล็คเบอร์รี่
  blàek ber rêe

 • Cherry 🍒
  เชอร์รี่
  cher-rêe

 • Apricot
  แอปริคอท
  ae bprì kôt

 • Avocado 🥑
  อาโวคาโด
  aa woh kaa doh

 • Currants
  ลูกเกด
  lôok gàyt

 • Canteloupe
  แคนตาลูป
  kaen dtaa lôop

 • Tomato 🍅
  มะเขือเทศ
  má-kĕua tâyt

 • Carambola
  มะเฟือง
  má-feuang

 • Clementine
  คลีเมนไทน์
  klee-mayn tai

 • Cranberries
  แครนเบอรี่
  kraen ber rêe

 • Dates
  อินทผาลัม
  in-tá-păa-lam

 • Figs
  มะเดื่อ
  má-dèua

 • Grapefruit
  เกรฟฟรุ๊ต
  graep-frút

 • Pomegranate
  ทับทิม
  táp-tim

 • Grapes 🍇
  องุ่น
  à-ngùn

 • Guava
  ฝรั่ง
  fà-ràng

 • Melon 🍈
  เมลอน
  mayn on

 • Watermelon 🍉
  แตงโม
  dtaeng moh

 • Jujube
  พุทรา
  pút-saa

 • Kiwi 🥝
  กีวี
  gee wee

 • Kumquat
  ส้มจี๊ด
  sôm-jéet

 • Lemon 🍋
  เลม่อน
  lay-môn

 • Lime
  มะนาว
  má-naao

 • Longan
  ลำไย
  lam-yai

 • Mulberries
  ลูกหม่อน
  lôok mòn

 • Nectarine
  เนกเตอริน
  nâyk-dter rin

 • Olives
  มะกอกออลิฟ
  má-gòk or líf

 • Passion fruit
  เสาวรส
  săo-wá-rót

 • Peach 🍑
  ลูกท้อ
  lôok tór

 • Pear 🍐
  ลูกแพร์
  lôok pae

 • Persimmon
  ลูกพลับ
  lôok-pláp

 • Pineapple 🍍
  สับปะรด
  sàp-bpà-rót

 • Pitanga
  มะยมฝรั่ง
  má-yom-má-fà-ràng

 • Plantain
  แปลนทิน
  bplaen tin

 • Plum
  พลัม
  plam

 • Prune
  ลูกพรุน
  lôok prun

 • Pummelo
  ส้มโอ
  sôm oh

 • Raspberries
  ราสเบอร์รี่
  râat ber rêe

 • Rhubarb
  รูบาร์บ
  roo bàap

 • Soursop
  ทุเรียนเทศ
  tú-rian-tâyt

 • Santol
  กระท้อน
  grà-tón

Vocabulary related to fruit

 • Fruit juice
  น้ำผลไม้
  náam pŏn-lá-mái

 • Fruit shake
  น้ำผลไม้ปั่น
  náam pŏn-lá-mái bpàn

 • Ripe
  สุก
  sùk

 • Unripe
  ห่าม
  hàam

 • Sweet
  หวาน
  wăan

 • Bitter
  ขม
  kŏm

 • Sour
  เปรี้ยว
  bprîeow

Counter/classifier for fruits in Thai

There are a few different classifiers for fruits in Thai.

In general, for pieces of fruit, you can use ลูก (lôok). For example: 1 orange, 2 apples, 3 kiwis, 4 cherries, etc. Let’s see an example:

2 apples: แอปเปิ้ลสองลูก (àep-bpêrn-sŏng-lôok). Literally: apples 2 lôok.

Not as common, you can also use ใบ (bai) as a replacement for ลูก (lôok).

Another classifier related to fruits is หวี (wĕe). wĕe is used for a cluster of bananas. Let’s see an example:

3 bunches of bananas: กล้วยสามหวี (glûay-săam-wĕe). Literally: Bananas 3 wĕe

One more classifier you should know about is พวง (puang). puang is used for a bunch of something. For example, a bunch of grapes, a bunch of dates, etc.

Example: 3 bunches of grapes: องุ่นสามพวง (à-ngùn săam-puang). Literally: grapes 3 puang.

To learn more about classifiers in Thai, please see my article.

Example sentences

 • Can I get a banana shake with kiwi?
  ขอกล้วยปั่นใส่กีวี่แก้วนึงคะ
  kŏr glûay bpàn sài gee-wêe-gâew-neung ká

 • Buy a bunch of grapes, 3 bananas, and 1 melon.
  ซื้อองุ่นหนึ่งพวง กล้วยสามใบ แล้วก็เมลอนหนึ่งลูกคะ
  séu à-ngùn nèung-puang · glûay-săam-bai · láew gôr mayn à-ná-nèung-lôok ká


I hope you now know all the names of fruits in the Thai language!

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!