Train trip Chiang Mai – Transcript

by | Dec 7, 2022 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,566
Right now, it's almost 10PM already.
ตอนนี้ใกล้ 4 ทุ่มแล้วนะคะ
dton-née glâi sèe tûm láew ná ká

2
00:00:03,133 --> 00:00:04,766
Today I am very excited
วันนี้เกรสตื่นเต้นมากเลย
wan née Grace dtèun dtên mâak loiie

3
00:00:04,766 --> 00:00:07,200
because I bought a tour.
เพราะว่าเกรสซื้อทัวร์
prór wâa Grace séu tuua

4
00:00:07,566 --> 00:00:09,300
A tour to travel in the north.
ทัวร์ไปเที่ยวภาคเหนือนะคะ
tuua bpai tîieow pâak nĕuua ná ká

5
00:00:09,699 --> 00:00:12,333
I will go travel to the Lampang province
เกรสจะไปเที่ยวจังหวัดลำปาง
Grace jà bpai tîieow jang-wàt lam-bpaang

6
00:00:12,333 --> 00:00:14,533
and then Chiang Mai.
แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่
láew gôr jang-wàt chiiang-mài

7
00:00:14,933 --> 00:00:17,333
But it's a very special trip
แต่ว่าเป็นทริปที่สุดพิเศษ
dtàe wâa bpen tríp têe sùt pí-sèt

8
00:00:17,333 --> 00:00:19,566
because I will go by train.
เพราะว่าเกรสจะไปกับรถไฟ
prór wâa Grace jà bpai gàp rót fai

9
00:00:20,033 --> 00:00:21,933
And why is it special?
แล้วก็พิเศษ ทำไมพิเศษ
láew gôr pí-sèt · tam-mai pí-sèt

10
00:00:22,166 --> 00:00:23,466
It's special because
พิเศษก็เพราะว่า
pí-sèt gôr prór wâa

11
00:00:23,466 --> 00:00:27,666
this train is a VIP train. 
รถไฟนี้เป็นขบวน VIP Gourmet Car 
rót fai née bpen kà-buuan VIP Gourmet Car

12
00:00:27,666 --> 00:00:30,833
Meaning it has a special place
ก็คือมีพื้นที่ส่วนพิเศษ
gôr keu mee péun têe sùuan pí-sèt

13
00:00:30,833 --> 00:00:34,500
that we can go sit and eat food.
ที่เราสามารถเข้าไปนั่งแล้วก็ทานอาหารได้
têe rao săa-mâat kâo bpai nâng láew gôr taan aa-hăan dâai

14
00:00:34,733 --> 00:00:38,299
They will have a breakfast menu
จะมีเมนูเบร็คฟัส เมนูอาหารเช้า
jà mee may-noo brèk-fát · may-noo aa-hăan cháo

15
00:00:38,299 --> 00:00:40,433
special for me.
พิเศษให้กับเกรส
pí-sèt hâi gàp Grace

16
00:00:40,433 --> 00:00:43,299
And they have a dinner menu for Sunday.
แล้วก็จะมีเมนูอาหารเย็นวันอาทิตย์ค่ะ
láew gôr jà mee may-noo aa-hăan yen wan aa-tít kâ

17
00:00:43,766 --> 00:00:46,533
Soon we will see what it will be like.
ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง
gôr dĭieow maa doo gan ná ká wâa jà bpen yang ngai

18
00:00:46,899 --> 00:00:50,466
This trip is 3 days and 3 nights.
ทริปนี้เป็นทริป 3 วัน 3 คืน
tríp née bpen tríp săam wan săam keun

19
00:00:50,466 --> 00:00:52,533
The first night, I sleep in the train. 
คืนแรก นอนในรถไฟ 
keun râek · non nai rót fai

20
00:00:52,533 --> 00:00:55,466
The second night, I sleep in Chiang Mai.
คืนที่ 2 นอนที่เชียงใหม่
keun têe sŏng non têe chiiang-mài

21
00:00:55,466 --> 00:00:57,000
The third night,
คืนที่ 3
keun têe săam

22
00:00:57,000 --> 00:01:01,299
I return to Bangkok by sleeping train again.
กลับมากรุงเทพโดยการนอนในรถไฟอีกครั้งหนึ่ง
glàp maa grung têp doi gaan non nai rót fai èek kráng nèung

23
00:01:25,900 --> 00:01:27,666
I finished eating.
กินอาหารหมดแล้วนะคะ
gin aa-hăan mòt láew ná ká

24
00:01:27,666 --> 00:01:32,099
English style food.. like full course.
อาหารสไตล์อังกฤษเป็นเซ็ตแบบฟูลคอร์ส
aa-hăan sà-dtai ang-grìt bpen sét bàep full course

25
00:01:32,366 --> 00:01:34,366
English breakfast.
เป็น English Breakfast ค่ะ
bpen English Breakfast kâ

26
00:01:34,366 --> 00:01:36,266
It's the first time in my life
เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
bpen kráng râek nai chee-wít kâ

27
00:01:36,266 --> 00:01:39,099
that I have a chance to eat on the train like this.
ที่มีโอกาสกินอาหารบนรถไฟแบบนี้
têe mee oh-gàat gin aa-hăan bon rót fai bàep née

28
00:01:39,099 --> 00:01:40,766
It's very fun!
รู้สึกสนุกมากเลยค่ะ
róo sèuk sà-nùk mâak loiie kâ

29
00:01:41,266 --> 00:01:45,500
Eating while looking at the view on both sides.
กินไปด้วยแล้วก็ดูวิวทั้งสองข้างทางไปด้วย
gin bpai dûuay láew gôr doo wiw táng sŏng kâang taang bpai dûuay

30
00:01:45,933 --> 00:01:47,633
Awesome.
สุดยอด
sùt yôt

31
00:02:35,366 --> 00:02:38,933
I just got of the train and rode the bus.
ปะกี้ลงจากรถไฟมาก็นั่งรถบัสต่อนะคะ
bpà gêe long jàak rót fai maa gôr nâng rót bàt dtòr ná ká

32
00:02:38,933 --> 00:02:43,233
Right now, I'm in from of the Lampang museum.
ตอนนี้มาอยู่ที่หน้ามิวเซียมลำปางค่ะ
dton-née maa yòo têe nâa mí wá-siiam lam-bpaang kâ

33
00:02:43,233 --> 00:02:46,766
I rode the horse cart to see around the city.
นั่งรถม้ามาดูรอบๆเมือง
nâng rót máa maa doo rôp rôp meuuang

34
00:02:46,766 --> 00:02:48,233
Fun.
สนุกดีนะคะ
sà-nùk dee ná ká

35
00:02:48,233 --> 00:02:49,066
It's the first time
เป็นครั้งแรก
bpen kráng râek

36
00:02:49,066 --> 00:02:52,000
that I rode a horse cart in Thailand.
ที่เกรสนั่งรถม้าในประเทศไทย
têe Grace nâng rót máa nai bprà-têt tai

37
00:02:52,000 --> 00:02:54,533
And the driver was nice.
แล้วก็คนขับน่ารัก
láew gôr kon kàp nâa rák

38
00:02:54,533 --> 00:02:57,900
He explained about the places we went to
เขาอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไป
kăo à-tí-baai gìieow gàp sà-tăan têe têe rao bpai

39
00:02:57,900 --> 00:02:59,933
and what's interesting.
แล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้าง
láew gôr mee à-rai nâa sŏn jai bâang

40
00:02:59,933 --> 00:03:01,433
There's old houses.
มีบ้านเก่าเก่า
mee bâan gào gào

41
00:03:01,433 --> 00:03:05,900
There's a walking street that's famous in Lampang.
มีถนนคนเดินที่โด่งดังของลำปาง
mee tà-nŏn kon dern têe dòhng dang kŏng lam-bpaang

42
00:03:05,900 --> 00:03:08,633
A while ago we already saw it. It's quite fun!
ปะกี้เราก็เห็นมาแล้ว สนุกดีคะ
bpà gêe rao gôr hĕn maa láew · sà-nùk dee ká

43
00:03:30,533 --> 00:03:35,433
Right now, we are at Pratartlampangluang temple.
ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะ
dton-née rao yòo têe wát prá tâat lam-bpaang lŭuang ná ká

44
00:03:35,433 --> 00:03:40,033
It is the most important temple in the Lampang province
เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดลำปาง
bpen wát têe săm-kan têe sùt nai jang-wàt lam-bpaang

45
00:03:40,033 --> 00:03:41,199
And
แล้วก็
láew gôr

46
00:03:41,199 --> 00:03:45,733
the temple's name is in Lampang's slogan.
ชื่อวัดนี้มีอยู่ในคำขวัญของลำปางด้วยนะคะ
chêu wát née mee yòo nai kam kwăn kŏng lam-bpaang dûuay ná ká

47
00:03:45,733 --> 00:03:49,466
This temple is a temple for people born in the year of the cow.
วัดนี้เป็นวัดสำหรับคนที่เกิดปีวัว
wát née bpen wát săm-ràp kon têe gèrt bpee wuua

48
00:03:49,466 --> 00:03:50,800
Any of you born in the year of the cow,
ถ้าใครเกิดปีวัว
tâa krai gèrt bpee wuua

49
00:03:51,033 --> 00:03:54,033
you have to come and worship in this temple.
ต้องมานมัสการพระที่วัดนี้นะคะ
dtông maa ná-más-gaan prá têe wát née ná ká

50
00:03:54,033 --> 00:03:56,233
Look. Soon I'll show you the cows there.
ดูสิค่ะ เดี๋ยวจะไปดูวัวกันตรงนั้น
doo sì kâ · dĭieow jà bpai doo wuua gan dtrong nán

51
00:04:14,666 --> 00:04:16,833
If you come to Lampang, I recommend
ถ้ามาลำปางก็แนะนำเลยนะคะ
tâa maa lam-bpaang gôr náe nam loiie ná ká

52
00:04:16,833 --> 00:04:18,866
you have to come to this temple.
ต้องมาที่วัดนี้ให้ได้
dtông maa têe wát née hâi dâai

53
00:04:19,466 --> 00:04:21,833
Look at the Lanna architecture.
ดูสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
doo sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam bàep láan naa

54
00:04:22,533 --> 00:04:24,633
And they have a pagoda in the middle.
แล้วก็มีเจดีย์อยู่ตรงกลางนะคะ
láew gôr mee jay-dee yòo dtrong glaang ná ká

55
00:04:24,633 --> 00:04:28,633
It's beautiful and it's an area that people can walk 
สวยแล้วก็เป็นเหมือนกับสถานที่ให้คนเดิน
sŭuay láew gôr bpen mĕuuan gàp sà-tăan têe hâi kon dern

56
00:04:28,633 --> 00:04:30,266
and admire
แล้วก็มาชม
láew gôr maa chom

57
00:04:30,266 --> 00:04:33,800
and pay respect to various monks here.
แล้วก็มากราบไหว้พระต่างๆได้ที่นี่ค่ะ
láew gôr mâak râap wâai prá dtàang dtàang dâai têe nêe kâ

58
00:04:34,466 --> 00:04:35,500
The Ka Jao tree
ต้นขะจาว
dtôn-kà-jaao

59
00:04:36,533 --> 00:04:39,566
is the provincial tree of Lampang.
เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำปาง
bpen dtôn mái bprà-jam jang-wàt lam-bpaang

60
00:04:39,566 --> 00:04:43,466
It's a tree that is a symbol of Lampang.
เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
bpen dtôn mái têe bpen săn-yá-lák kŏng jang-wàt lam-bpaang

61
00:04:43,766 --> 00:04:45,766
Here. The Ka Jao tree.
นี่นะคะ ต้นขะจาว
nêe ná ká · dtôn-kà-jaao

62
00:04:47,066 --> 00:04:50,266
Behind me is a Pho Si tree.
ข้างหลังนี้เป็นต้นโพธิ์ศรีลังกาค่ะ
kâang lăng née bpen dtôn pôht-see lang-gaa kâ

63
00:04:50,266 --> 00:04:54,166
It's a tree that is more than 500 years old.
เป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 500 ปีแล้วนะคะ
bpen dtôn mái têe mee aa-yú mâak gwàa · hâa-rói · bpee láew ná ká

64
00:04:54,166 --> 00:04:56,966
Very big and very wide.
ใหญ่มาก แบบกว้างมากเลยค่ะ
yài mâak · bàep gwâang mâak loiie kâ

65
00:04:56,966 --> 00:05:01,266
And what you see is they have tree supports.
แล้วก็ที่เห็นนี้จะมีการค้ำไม้นะคะ
láew gôr têe hĕn née jà mee gaan kám mái ná ká

66
00:05:01,266 --> 00:05:04,466
This is a from the culture of the people from this area.
นี่คือวัฒนธรรมของคนแถบนี้ค่ะ
nêe keu wát-tá-ná-tam kŏng kon tàep née kâ

67
00:05:05,133 --> 00:05:09,000
The culture of people in Lamphun, Lampang
วัฒนธรรมของคนแถบลำพูน ลำปาง
wát-tá-ná-tam kŏng kon tàep lam-poon · lam-bpaang

68
00:05:09,000 --> 00:05:11,699
and the bottom part of Chiang Mai.
แล้วก็ส่วนล่างๆของเชียงใหม่
láew gôr sùuan lâang lâang kŏng chiiang-mài

69
00:05:11,699 --> 00:05:14,066
that has a stick parade.
ที่มีการแห่ไม้กัน
têe mee gaan hàe mái gan

70
00:05:14,066 --> 00:05:16,199
Like a stick parade
เหมือนกับมีขบวนแห่ไม้มา
mĕuuan gàp mee kà-buuan hàe mái maa

71
00:05:16,199 --> 00:05:18,133
during Songkran.
ในช่วงวันสงกรานต์ค่ะ
nai chûuang wan sŏng-graan kâ

72
00:05:18,133 --> 00:05:20,333
And they take sticks to support
แล้วก็เอาไม้มาค้ำ
láew gôr ao mái maa kám

73
00:05:20,466 --> 00:05:22,666
like to support the tree.
มาเหมือนกับซัพพอร์ตต้นไม้
maa mĕuuan gàp sáp pôt dtôn mái

74
00:05:23,100 --> 00:05:25,500
It's like to show that
เหมือนกับว่าเป็นการแสดงว่า
mĕuuan gàp wâa bpen gaan sà-daeng wâa

75
00:05:25,500 --> 00:05:27,166
we support Buddhism,
เราซัพพอร์ตศาสนาพุทธ
rao sáp pôt sàat-sà-năa pút

76
00:05:27,166 --> 00:05:28,766
support this temple.
ซัพพอร์ตวัดนี้
sáp pôt wát née

77
00:05:38,066 --> 00:05:41,233
After I finished in Pratartlampangluang temple
หลังจากเสร็จจากวัดพระธาตุลำปางหลวง
lăng jàak sèt jàak wát prá tâat lam-bpaang lŭuang

78
00:05:41,800 --> 00:05:43,800
I got on the bus
ก็ขึ้นรถบัส
gôr kêun rót bàt

79
00:05:43,800 --> 00:05:46,966
and rode the bus around an hour and a half.
แล้วก็นั่งรถบัสมาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
láew gôr nâng rót bàt maa bprà-maan chûua mohng nèung

80
00:05:46,966 --> 00:05:51,133
Right now, I'm in the Lamphun province
ตอนนี้เกรสอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะ
dton-née Grace yòo têe jang-wàt lam-poon kâ

81
00:05:51,133 --> 00:05:54,266
which is a province next to Lampang.
ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับลำปาง
sêung bpen jang-wàt têe yòo dtìt gàp lam-bpaang

82
00:05:54,500 --> 00:06:00,000
Right now, I am a very famous temple in Lamphun.
ตอนนี้เกรสมาอยู่ที่วัดที่โด่งดังมากของลำพูน
dton-née Grace maa yòo têe wát têe dòhng dang mâak kŏng lam-poon

83
00:06:00,000 --> 00:06:03,233
It's a temple that has been with this province
เป็นวัดที่อยู่คู่กับจังหวัดนี้มา
bpen wát têe yòo kôo gàp jang-wàt née maa

84
00:06:03,233 --> 00:06:05,300
more than a thousand years already.
มากกว่าพันปีแล้ว
mâak gwàa pan bpee láew

85
00:06:05,899 --> 00:06:07,033
This temple is
วัดนี้ก็คือ
wát née gôr keu

86
00:06:08,466 --> 00:06:11,300
Wat Phra That Haripunchai.
วัดพระธาตุหริภุญชัย
wát prá tâat hà-rí-pun-chai

87
00:06:11,666 --> 00:06:14,466
Please excuse me.  I'll go in first.
เดี๋ยวขอตัวเข้าไปก่อนนะคะ
dĭieow kŏr dtuua kâo bpai gòn ná ká

88
00:06:14,466 --> 00:06:17,033
Right now the monks are chanting.
ตอนนี้พระกำลังสวดอยู่
dton-née prá gam-lang sùuat yòo

89
00:06:17,033 --> 00:06:18,466
I'll go.
ไปก่อนนะคะ
bpai gòn ná ká

90
00:06:43,066 --> 00:06:47,300
Beautiful? Behind me is a golden pagoda.
สวยไหมคะ ข้างหลังเกรสเป็นเจดีย์ทองคำ
sŭuay măi ká · kâang lăng Grace bpen jay-dee tong kam

91
00:06:47,300 --> 00:06:49,300
I came at the perfect time.
มาถูกจังหวะพอดีค่ะ
maa tòok jang-wà por dee kâ

92
00:06:49,533 --> 00:06:52,833
Right now, the sun is starting to set.
ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะเริ่มตก
dton-née duuang aa-tít gam-lang jà rêrm dtòk

93
00:06:52,833 --> 00:06:54,933
And right now it's bright.
แล้วก็ตอนนี้แสง
láew gôr dton-née săeng

94
00:06:55,199 --> 00:06:56,566
Very beautiful.
สวยมากค่ะ
sŭuay mâak kâ

95
00:06:57,199 --> 00:07:01,500
After we're done here, we'll continue to Chiang Mai.
จบจากนี้แล้วเราจะต่อไปที่เชียงใหม่กันค่ะ
jòp jàak née láew rao jà dtòr bpai têe chiiang-mài gan kâ

96
00:07:01,500 --> 00:07:02,933
We'll ride the bus.
นั่งรถบัสไป
nâng rót bàt bpai

97
00:07:03,233 --> 00:07:05,500
Tonight, I will sleep in Chiang Mai.
คืนนี้ก็จะนอนที่เชียงใหม่
keun née gôr jà non têe chiiang-mài

98
00:07:05,500 --> 00:07:08,333
And tomorrow, I'll travel to Chiang Mai.
แล้วก็พรุ่งนี้จะเที่ยวเชียงใหม่ต่อ
láew gôr prûng-née jà tîieow chiiang-mài dtòr

99
00:08:43,033 --> 00:08:46,399
Morning already. Right now, I'm in Chiang Mai.
เช้าแล้วนะคะ ตอนนี้เกรสอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
cháo láew ná ká · dton-née Grace yòo têe chiiang-mài kâ

100
00:08:46,399 --> 00:08:48,600
I am leaving the hotel.
กำลังออกจากโรงแรม
gam-lang òk jàak rohng raem

101
00:08:48,600 --> 00:08:51,033
I'm riding the "songthaew".
นั่งรถสองแถว
nâng rót sŏng tăew

102
00:08:51,033 --> 00:08:53,833
Some people call it the red truck
บางคนเรียกว่ารถแดงนะคะ
baang kon rîiak wâa rót daeng ná ká

103
00:08:53,833 --> 00:08:57,299
because the "songthaew" in Chiang Mai are red.
เพราะว่ารถสองแถวที่เชียงใหม่สีแดง
prór wâa rót sŏng tăew têe chiiang-mài sĕe daeng

104
00:08:57,299 --> 00:09:01,933
This morning we are going to 2 places.
ช่วงเช้านี้มีสถานที่สองที่ที่เราจะไปกันค่ะ
chûuang cháo née mee sà-tăan têe sŏng têe têe rao jà bpai gan kâ

105
00:09:01,933 --> 00:09:07,366
The first is Wat Phra Singh Woramahawihan
หนึ่งคือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะ
nèung keu · wát pá sĭng · wan lá má-hăa wí-hăan kâ

106
00:09:07,366 --> 00:09:11,966
And then the second place is Doi Sutep.
แล้วก็สถานที่ที่สองคือ ดอยสุเทพ
láew gôr sà-tăan têe têe sŏng keu · doi sù-têp

107
00:09:36,366 --> 00:09:38,933
Wat Phra That Doi Suthep
วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะ
wát prá-tâat-doi-sù-têp ná ká

108
00:09:38,933 --> 00:09:42,000
is a temple that has been with Chiang Mai a long time.
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่มา
bpen wát kôo bâan kôo meuuang kŏng meuuang chiiang-mài maa

109
00:09:42,000 --> 00:09:43,833
since the past.
ตั้งแต่อดีตแล้วค่ะ
dtâng dtàe à-dèet láew kâ

110
00:09:44,899 --> 00:09:48,399
Here is called Doi Suthep
ที่นี่เรียกว่า วัดดอยสุเทพ
têe nêe rîiak wâa · wát doi-sù-têp

111
00:09:48,933 --> 00:09:52,100
because it's on the Suthep mountain.
เพราะว่าอยู่บนภูเขาสุเทพ
prór wâa yòo bon poo kăo sù-têp

112
00:09:52,100 --> 00:09:57,433
That is, Doi in the northern dialect means mountain.
ก็คือ ดอยภาษาเหนือ หมายความว่าภูเขานั่นเอง
gôr keu · doi paa-săa nĕuua · măai kwaam wâa poo kăo nân eng

113
00:09:58,233 --> 00:10:00,333
Here there is a beautiful view.
ที่นี่ก็จะมีวิวสวยมากเลยค่ะ
têe nêe gôr jà mee wiw sŭuay mâak loiie kâ

114
00:10:00,966 --> 00:10:02,833
Especially when the sun is about to set,
ยิ่งถ้าตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน
yîng tâa dton-têe prá aa-tít glâi dtòk din

115
00:10:02,833 --> 00:10:04,266
it will be even more beautiful.
ก็จะยิ่งสวยกว่านี้อีก
gôr jà yîng sŭuay gwàa née èek

116
00:10:51,299 --> 00:10:56,000
Behind me is the golden pagoda in the Wat Phra Sing
ข้างหลังนี้เป็นเจดีย์ทองคำในวัดพระสิงห์นะคะ
kâang lăng née bpen jay-dee tong kam nai wát prá-sĭng ná ká

117
00:10:56,000 --> 00:10:57,233
Wat Phra Sing is a temple
วัดพระสิงห์เป็นวัด
wát prá-sĭng bpen wát

118
00:10:57,233 --> 00:10:59,366
that has lots of people come and worship
ที่มีคนที่มีคนมาสักการะเยอะมาก
 têe mee kon têe mee kon maa sàk-gaa-rá yúh mâak

119
00:10:59,366 --> 00:11:01,633
both Thais and foreigners.
ทั้งคนไทย ทั้งต่างชาตินะคะ
táng kon tai · táng dtàang châat ná ká

120
00:11:02,533 --> 00:11:05,966
It's almost time already. Soon we'll return to Bangkok.
ใกล้ถึงเวลาแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปกรุงเทพ
glâi tĕung way-laa láew · dĭieow rao glàp bpai grung têp

121
00:11:05,966 --> 00:11:07,566
We'll ride the train.
เราไปนั่งรถไฟกันดีกว่าค่ะ
rao bpai nâng rót fai gan dee gwàa kâ

122
00:11:44,066 --> 00:11:48,299
I'll finish this video with Kaeng hang le (curry dish).
เกรสก็ขอจบวีดีโอนี้ด้วยแกงฮังเลนะคะ
Grace gôr kŏr jòp wee-dee-oh née dûuay gaeng hang-lay ná ká

123
00:11:49,100 --> 00:11:52,066
Kaeng hang le is a curry from the north.
แกงฮังเลเป็นแกงของภาคเหนือค่ะ
gaeng hang-lay bpen gaeng kŏng pâak nĕuua kâ

124
00:11:52,600 --> 00:11:57,433
This dinner is the last dinner with this trip.
อาหารเย็นนี้เป็นอาหารเย็นมือสุดท้ายกับทริปนี้แล้วค่ะ
aahăan yen née bpen aahăan yen meu sùttáai gàp tríp née láew kâ

125
00:11:57,933 --> 00:12:02,066
Soon, when I finish eating, I'll go in the train
เดี๋ยวเวลากินเสร็จเกรสก็จะเข้าไปในรถไฟ
dĭieow way-laa gin sèt Grace gôr jà kâo bpai nai rót fai

126
00:12:02,066 --> 00:12:03,933
and sit around a bit
นั่งเล่นสักพักนึง
nâng lên sàk pák neung

127
00:12:03,933 --> 00:12:06,000
And sleep.
แล้วก็จะนอน
láew gôr jà non

128
00:12:06,000 --> 00:12:07,700
When I wake up again
เวลาตื่นขึ้นมาอีกทีนึง
way-laa dtèun kêun maa èek tee neung

129
00:12:07,700 --> 00:12:09,766
I'll be in Bangkok.
ก็จะถึงกรุงเทพพอดี
gôr jà tĕung grung têp por dee

130
00:12:09,766 --> 00:12:12,500
This trip is a special trip
ทริปนี้ก็เป็นทริปที่พิเศษมากนะคะ
tríp née gôr bpen tríp têe pí-sèt mâak ná ká

131
00:12:12,500 --> 00:12:14,866
that the state railway of Thailand organized.
ที่การรถไฟจัดขึ้นมา
têe gaan rót fai jàt kêun maa

132
00:12:14,866 --> 00:12:16,633
It's not always available
ไม่ใช่จะมีตลอดนะคะ
mâi châi jà mee dtà-lòt ná ká

133
00:12:16,633 --> 00:12:19,566
therefore you have to follow the news
เพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามข่าว
prór chànán dtông koi dtìt dtaam kàao 

134
00:12:19,566 --> 00:12:21,766
of the state railway carefully.
ของการรถไฟดีๆนะคะ
kŏng gaan rót fai dee dee ná ká

135
00:12:21,766 --> 00:12:23,666
Thank you for watching this video
ขอบคุณนะคะที่ดูวีดีโอนี้
kòp kun ná ká têe doo wee-dee-oh née

136
00:12:23,666 --> 00:12:26,600
and I'll see you next video.
แล้วเราจะเจอกันอีกในวีดีโอหน้า
láew rao jà jer gan èek nai wee-dee-oh nâa

137
00:12:26,600 --> 00:12:28,000
Bye!
บ๊ายบาย
báai baai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!