Jon pattern transcript

by | Nov 25, 2022 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,100
Hi everyone!
สวัสดีค่ะ ทุกคน
sà-wàt-dee kâ · túk kon

2
00:00:02,100 --> 00:00:05,833
Welcome to Thai With Grace.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะ
yin dee dtôn ráp kâo sòo Thai with Grace ná ká

3
00:00:05,833 --> 00:00:07,833
Today, we will study
วันนี้เราจะมาเรียน
wan née rao jà maa riian

4
00:00:07,833 --> 00:00:09,433
one pattern
แพทเทิร์น แพทเทิร์นหนึ่ง
pattern pattern nèung

5
00:00:09,433 --> 00:00:11,866
that Thai people use very often.
ที่คนไทยใช้บ่อยมาก
têe kon tai chái bòi mâak

6
00:00:11,866 --> 00:00:13,833
That pattern is
แพทเทิร์นนั้นก็คือ
pattern nán gôr keu

7
00:00:13,833 --> 00:00:18,466
I do something until something something

8
00:00:18,466 --> 00:00:19,899
or
หรือ
rĕu

9
00:00:19,899 --> 00:00:24,933
I do something so much that something something

10
00:00:24,933 --> 00:00:27,466
This pattern in Thai,
แพทเทิร์นนี้ในภาษาไทย
pattern née nai paa-săa tai

11
00:00:27,466 --> 00:00:29,333
we use the word
เราใช้คำว่า
rao chái kam wâa

12
00:00:29,333 --> 00:00:30,600
"Jon".
จน
jon

13
00:00:30,600 --> 00:00:32,533
Which is a word that
ซึ่งเป็นคำที่
sêung bpen kam têe

14
00:00:32,533 --> 00:00:34,600
a lot of people know
หลายๆคนรู้
lăai lăai kon róo

15
00:00:34,600 --> 00:00:36,733
as the meaning of the word
ในความหมายของคำว่า
nai kwaam măai kŏng kam wâa

16
00:00:36,733 --> 00:00:39,200
"Until" in English.
until ในภาษาอังกฤษ
until nai paa-săa ang-grìt

17
00:00:39,200 --> 00:00:41,933
We will look at the way to use it.
เราจะไปดูวิธีการใช้กันนะคะ
rao jà bpai doo wí-tee gaan chái gan ná ká

18
00:00:41,933 --> 00:00:43,399
The first example
ตัวอย่างที่หนึ่ง
dtuua yàang têe nèung

19
00:00:43,399 --> 00:00:46,266
I work until I finish.

20
00:00:46,266 --> 00:00:47,966
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

21
00:00:47,966 --> 00:00:51,033
I work until I finish.
ทำงานจนเสร็จ
tam ngaan jon sèt

22
00:00:51,033 --> 00:00:53,033
The second example.
ตัวอย่างที่สอง
dtuua yàang têe sŏng

23
00:00:53,033 --> 00:00:56,333
I eat until I'm full.

24
00:00:56,333 --> 00:00:59,566
I eat until I'm full.
กินจนอิ่ม
gin jon ìm

25
00:00:59,566 --> 00:01:02,399
The third example.
ตัวอย่างที่สาม
dtuua yàang têe săam

26
00:01:02,399 --> 00:01:05,700
I eat so much that I became fat.

27
00:01:05,700 --> 00:01:10,000
I eat so much that I became fat.
ฉันกินจนอ้วน
chăn gin jon ûuan

28
00:01:10,000 --> 00:01:11,833
The next example.
ตัวอย่างถัดไป
dtuua yàang tàt bpai

29
00:01:11,833 --> 00:01:15,566
I use so much money that I run out of money.

30
00:01:15,566 --> 00:01:18,833
I use so much money that I run out of money.
ใช้เงินจนหมด
chái ngern jon mòt

31
00:01:18,833 --> 00:01:23,233
I have so much headache that I feel like I'm going to faint.

32
00:01:23,233 --> 00:01:28,133
I have so much headache that I feel I'm going to faint.
ปวดหัวจนรู้สึกจะสลบ
bpùuat hŭua jon róo sèuk jà sà-lòp

33
00:01:28,133 --> 00:01:31,400
สลบ (sà-lòp) means to faint.

34
00:01:31,400 --> 00:01:36,466
The sound is so loud that I cannot bear it anymore.

35
00:01:36,466 --> 00:01:40,766
The sound is so loud that I cannot bear it anymore.
เสียงดังจนทนไม่ไหว
sĭiang dang jon ton mâi wăi

36
00:01:40,766 --> 00:01:46,033
I eat so much Som tam that I'm bored of it already.

37
00:01:46,033 --> 00:01:51,033
I eat so much Som Tam that I'm bored of it already.
กินส้มตำจนเบื่อแล้ว
gin sôm dtam jon bèuua láew

38
00:01:51,033 --> 00:01:55,433
I did it so much that I don't know what to do now.

39
00:01:55,433 --> 00:02:00,833
I did it so much that I don't know what to do now.
ทำจนไม่รู้จะทำอะไรแล้ว
tam jon mâi róo jà tam à-rai láew

40
00:02:00,833 --> 00:02:02,133
If anyone
ถ้ามีใคร
tâa mee krai

41
00:02:02,133 --> 00:02:04,466
wants to look at additional examples
อยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติม
yàak jà doo dtuua yàang pêrm dterm

42
00:02:04,466 --> 00:02:06,833
and practice more
แล้วก็ฝึกเพิ่มเติม
láew gôr fèuk pêrm dterm

43
00:02:06,833 --> 00:02:08,400
don't forget to come to
อย่าลืมเข้ามาใน
yàa leum kâo maa nai

44
00:02:08,400 --> 00:02:10,366
my Patreon.
patreon ของเกรสนะคะ
patreon kŏng Grace ná ká

45
00:02:10,366 --> 00:02:13,099
I will write a link in the description.
เกรสจะเขียนลิงค์ไว้ใน description
Grace jà kĭian ling wái nai description

46
00:02:13,099 --> 00:02:15,066
Thank everyone.
ขอบคุณมากนะคะทุกคน
kòp kun mâak ná ká túk kon

47
00:02:15,066 --> 00:02:16,966
And we'll meet in the next video.
แล้วเจอกัน video หน้า
láew jer gan video nâa

48
00:02:16,966 --> 00:02:18,133
Bye!
บ๊ายบาย
báai baai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!