To break – transcript

by | Feb 17, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,366 --> 00:00:02,366
Hi everyone.
สวัสดีค่ะ ทุกคน
sà-wàt-dee kâ · túk kon

2
00:00:02,366 --> 00:00:05,599
Welcome to this video.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีโอนี้นะคะ
yin dee dtôn ráp kâo sòo wee-dee-oh née ná ká

3
00:00:05,599 --> 00:00:07,500
Today, we will learn
วันนี้เราจะมาเรียน
wan née rao jà maa riian

4
00:00:07,500 --> 00:00:09,599
the word "broken".
คำว่า broken
kam wâa broken

5
00:00:09,599 --> 00:00:12,099
Which in Thai, there's a lot (of words).
ซึ่งภาษาไทยมีเยอะนะ
sêung paa-săa tai mee yúh ná

6
00:00:12,099 --> 00:00:14,599
Thai language has 4 words.
ภาษาไทยมี 4 คำ
paa-săa tai mee sèe kam

7
00:00:14,599 --> 00:00:16,899
The first word is "sĭia".
คำแรกคือ เสีย
kam râek keu · sĭia

8
00:00:16,899 --> 00:00:19,699
The second word is "hàk".
คำที่ 2 คือ หัก
kam têe sŏng keu · hàk

9
00:00:19,699 --> 00:00:22,100
The third word is "pang".
คำที่ 3 คือ พัง
kam têe săam keu · pang

10
00:00:22,100 --> 00:00:25,100
The 4th word is "dtàek".
คำที่ 4 คือ แตก นะคะ
kam têe sèe keu · dtàek ná ká

11
00:00:25,100 --> 00:00:28,100
These 4 words are the same "broken"
4 คำนี้คือ broken เหมือนกัน
sèe kam née keu broken mĕuuan gan

12
00:00:28,100 --> 00:00:29,166
in English
ในภาษาอังกฤษ
nai paa-săa ang-grìt

13
00:00:29,166 --> 00:00:31,133
but not the same (in Thai).
แต่ว่าไม่เหมือนกันนะ
dtàe wâa mâi mĕuuan gan ná

14
00:00:31,133 --> 00:00:32,233
Not the same.
ไม่เหมือนกัน
mâi mĕuuan gan

15
00:00:32,233 --> 00:00:35,600
I will explain
เดี๋ยวเกรสจะอธิบายให้ฟังนะคะ
dĭieow Grace jà à-tí-baai hâi fang ná ká

16
00:00:35,600 --> 00:00:38,433
how they are different.
ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร
wâa man dtàek dtàang gan yàang rai

17
00:00:38,433 --> 00:00:41,500
We will start with the first word.
เรามาเริ่มต้นด้วยคำแรกค่ะ
rao maa rêrm dtôn dûuay kam râek kâ

18
00:00:41,500 --> 00:00:43,500
The word "sĭia".
คำว่า เสีย
kam wâa · sĭia

19
00:00:43,500 --> 00:00:45,500
"sĭia" is a word that
เสียเป็นคำที่
sĭia bpen kam têe

20
00:00:45,500 --> 00:00:47,500
I think is used the most often
คิดว่าใช้บ่อยที่สุด
kít wâa chái bòi têe sùt

21
00:00:47,500 --> 00:00:49,133
in these 4 words.
ใน 4 คำ
nai sèe kam

22
00:00:49,133 --> 00:00:51,899
"sĭia" means "broken".
เสีย หมายถึง broken
sĭia · măai tĕung broken

23
00:00:51,899 --> 00:00:53,600
It doesn't function anymore.

24
00:00:53,600 --> 00:00:56,500
For example, electronic machines
อย่างเช่น เครื่อง electronic
yàang chên · krêuuang electronic

25
00:00:56,500 --> 00:00:58,100
or machines.
หรือว่าเครื่องจักร
rĕu wâa krêuuang jàk

26
00:00:58,100 --> 00:01:00,766
For example, computer.
ตัวอย่าง computer
dtuua yàang computer

27
00:01:00,766 --> 00:01:03,266
the computer broke.
computer เสีย
computer sĭia

28
00:01:03,266 --> 00:01:05,166
The car is broken.

29
00:01:05,166 --> 00:01:08,533
Car is "rot", right?
car คือรถ ใช่ไหม
car keu rót · châi măi

30
00:01:08,533 --> 00:01:11,166
The car is broken in Thai is
the car is broken ภาษาไทยคือ
the car is broken paa-săa tai keu

31
00:01:11,166 --> 00:01:13,166
The car is broken
รถเสีย
rót sĭia

32
00:01:13,166 --> 00:01:16,166
The refrigerator is broken.

33
00:01:16,166 --> 00:01:18,166
The fridge is broken.
ตู้เย็นเสีย
dtôo yen sĭia

34
00:01:18,166 --> 00:01:20,166
The aircon is broken.

35
00:01:20,166 --> 00:01:22,166
The AC is broken.
แอร์เสีย
ae sĭia

36
00:01:22,166 --> 00:01:24,299
Everything that is electronic.
ทุกอย่างที่เป็น electronic
túk yàang têe bpen electronic

37
00:01:24,299 --> 00:01:26,866
If it's broken, it doesn't work anymore.
ถ้าเสีย it doesn't work anymore
tâa sĭia it doesn t work anymore

38
00:01:26,866 --> 00:01:28,799
It cannot function anymore.

39
00:01:28,799 --> 00:01:30,166
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

40
00:01:30,166 --> 00:01:31,500
"sĭia".
เสีย
sĭia

41
00:01:31,500 --> 00:01:33,333
Your phone is broken.

42
00:01:33,333 --> 00:01:35,166
The phone is broken.
โทรศัพท์เสีย
toh-rá-sàp sĭia

43
00:01:35,166 --> 00:01:37,033
The cellphone is broken.
มือถือเสีย
meu tĕu sĭia

44
00:01:37,033 --> 00:01:39,866
The phone is still ok.  It's still usable.

45
00:01:39,866 --> 00:01:41,733
But the camera is broken.

46
00:01:41,733 --> 00:01:44,133
In Thai is:
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

47
00:01:44,133 --> 00:01:46,733
The phone is still useable.
มือถือ ยังใช้ได้
meu tĕu · yang chái dâai

48
00:01:46,733 --> 00:01:48,233
"yang" is still
ยัง is still

49
00:01:48,233 --> 00:01:50,666
"chái dâai" is usable.
ใช้ได้ is usable

50
00:01:50,666 --> 00:01:52,233
So it's not broken yet.

51
00:01:52,233 --> 00:01:54,233
but the camera.
แต่ว่ากล้อง
dtàe wâa glông

52
00:01:54,233 --> 00:01:56,033
the camera กล้อง (glông)

53
00:01:56,033 --> 00:01:58,633
เสียแล้ว sĭia láew = is broken already.

54
00:01:58,633 --> 00:02:00,633
"sĭia" is not just
เสียไม่ใช่แค่
sĭia mâi châi kâe

55
00:02:00,633 --> 00:02:02,400
used in the meaning of
ใช้ในความหมายของ
chái nai kwaam măai kŏng

56
00:02:02,400 --> 00:02:03,799
broken.
broken นะคะ
broken ná ká

57
00:02:03,799 --> 00:02:06,133
But it's used in another meaning too.
แต่ว่าใช้ในความหมายอื่นด้วย
dtàe wâa chái nai kwaam măai èun dûuay

58
00:02:06,133 --> 00:02:08,166
Let's look at examples.
เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ
rao maa doo dtuua yàang gan ná ká

59
00:02:08,166 --> 00:02:09,199
Stomach

60
00:02:09,199 --> 00:02:11,466
In Thai is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

61
00:02:11,466 --> 00:02:12,866
"tóng" (stomach).
ท้อง

62
00:02:12,866 --> 00:02:15,333
"tóng sĭia" is what?
ท้องเสียคืออะไรคะ
tóng sĭia keu à-rai ká

63
00:02:16,333 --> 00:02:18,433
stomach broken?

64
00:02:18,433 --> 00:02:20,133
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

65
00:02:20,133 --> 00:02:21,933
the meaning is:
ความหมายก็คือ
kwaam măai gôr keu

66
00:02:21,933 --> 00:02:24,000
I have diarrhea.

67
00:02:24,000 --> 00:02:25,333
"tóng sĭia" is
ท้องเสียคือ
tóng sĭia keu

68
00:02:25,333 --> 00:02:26,933
I have diarrhea.

69
00:02:26,933 --> 00:02:28,900
Let's look at another example.
มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ
maa doo èek dtuua yàang nèung ná ká

70
00:02:28,900 --> 00:02:30,199
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

71
00:02:30,199 --> 00:02:32,166
the word "milk"
คำว่า milk
kam wâa milk

72
00:02:32,166 --> 00:02:34,300
is "nom".
คือ นม
keu · nom

73
00:02:34,300 --> 00:02:37,833
The milk is broken(?)
นมเสีย
nom sĭia

74
00:02:37,833 --> 00:02:39,666
Wait, what is that?

75
00:02:39,666 --> 00:02:41,066
The meaning is
ความหมายก็คือ
kwaam măai gôr keu

76
00:02:41,066 --> 00:02:43,633
the milk is rotten.

77
00:02:43,633 --> 00:02:44,866
"sĭia" is
เสียคือ
sĭia keu

78
00:02:44,866 --> 00:02:47,566
to rot, to be rotten.

79
00:02:47,566 --> 00:02:48,966
The next example: 
ตัวอย่างถัดไป
dtuua yàang tàt bpai

80
00:02:48,966 --> 00:02:52,966
the meat in the refrigerator is rotten.

81
00:02:52,966 --> 00:02:54,566
You guys know what to say

82
00:02:54,566 --> 00:02:55,800
the meat?

83
00:02:55,800 --> 00:02:57,366
In Thai is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

84
00:02:57,366 --> 00:02:58,800
Meat.
เนื้อ
néuua

85
00:02:58,800 --> 00:02:59,566
So,

86
00:02:59,566 --> 00:03:01,400
The meat in the fridge
เนื้อในตู้เย็น
néuua nai dtôo yen

87
00:03:01,400 --> 00:03:03,833
is the meat in the refrigerator.

88
00:03:03,833 --> 00:03:05,699
So, the whole phrase is.

89
00:03:05,699 --> 00:03:08,266
The meat in the fridge
เนื้อในตู้เย็น
néuua nai dtôo yen

90
00:03:08,266 --> 00:03:10,266
is rotten already.
เสียแล้ว
sĭia láew

91
00:03:10,266 --> 00:03:13,900
the meat in the refrigerator is rotten.

92
00:03:13,900 --> 00:03:15,199
The next word
คำถัดไป
kam tàt bpai

93
00:03:15,199 --> 00:03:16,966
that has a meaning of
ที่มีความหมายว่า
têe mee kwaam măai wâa

94
00:03:16,966 --> 00:03:18,866
broken is
broken คือ
broken keu

95
00:03:18,866 --> 00:03:19,733
"hàk".
หัก
hàk

96
00:03:20,133 --> 00:03:21,766
"hàk" is broken
หักคือ broken
hàk keu broken

97
00:03:21,766 --> 00:03:26,133
but broken into two pieces or three pieces
แต่ว่า broken into two pieces or three pieces
dtàe wâa broken into two pieces or three pieces

98
00:03:26,133 --> 00:03:28,133
broken like this.

99
00:03:28,866 --> 00:03:31,566
It's NOT it doesn't function anymore
ไม่ใช่ it doesn't function anymore
mâi châi it doesn't function anymore

100
00:03:31,566 --> 00:03:34,166
but broken into pieces.
แต่ว่า broken into pieces
dtàe wâa broken into pieces

101
00:03:34,166 --> 00:03:35,300
For example,
อย่างเช่น
yàang chên

102
00:03:35,300 --> 00:03:36,266
Bone.
กระดูก
grà-dòok

103
00:03:36,866 --> 00:03:39,066
"grà-dòok" is bone.
กระดูก bone
grà-dòok bone

104
00:03:39,066 --> 00:03:40,699
The bone broke.
กระดูกหัก
grà-dòok hàk

105
00:03:40,699 --> 00:03:45,766
We CAN'T say "grà-dòok sĭia".
เราไม่สามารถพูดว่ากระดูกเสียได้
rao mâi săa-mâat pôot wâa grà-dòok sĭia dâai

106
00:03:45,766 --> 00:03:47,766
"grà-dòok sĭia". is just totally wrong
กระดูกเสีย is just totally wrong

107
00:03:47,766 --> 00:03:49,066
The bone breaks.
กระดูกหัก
grà-dòok hàk

108
00:03:49,066 --> 00:03:50,199
Because bones
เพราะว่ากระดูก
prór wâa grà-dòok

109
00:03:50,199 --> 00:03:52,666
is broken into two pieces like this.

110
00:03:54,033 --> 00:03:56,300
My finger is broken.

111
00:03:56,300 --> 00:03:58,900
My finger broke.
นิ้วหัก
níw hàk

112
00:03:58,900 --> 00:04:00,500
We can use the word
เราสามารถใช้คำว่า
rao săa-mâat chái kam wâa

113
00:04:00,500 --> 00:04:02,833
"hàk" with the chest.
หักกับอกได้นะคะ
hàk gàp òk dâai ná ká

114
00:04:02,833 --> 00:04:04,800
"òk" means chest.
อก means your chest
òk means your chest

115
00:04:04,800 --> 00:04:06,199
อกหัก
òk hàk

116
00:04:06,199 --> 00:04:08,300
means heartbroken.

117
00:04:08,300 --> 00:04:11,966
I'm heartbroken.
เราอกหัก
rao òk hàk

118
00:04:11,966 --> 00:04:14,000
Maybe because your boyfriend/girlfriend doesn't love you.
อาจจะเพราะว่าแฟนไม่รัก
àat jà prór wâa faen mâi rák

119
00:04:14,000 --> 00:04:17,000
My girlfriend, my boyfriend left me.

120
00:04:17,000 --> 00:04:18,433
Something like this.
อะไรแบบนี้
à-rai bàep née

121
00:04:18,433 --> 00:04:20,600
And we can use the word with
แล้วก็ใช้กับคำว่า
láew gôr chái gàp kam wâa

122
00:04:20,600 --> 00:04:21,833
หักหน้า
hàk nâa

123
00:04:21,833 --> 00:04:24,666
To break somebody's face.

124
00:04:24,666 --> 00:04:27,766
means to make that person embarrassed.

125
00:04:27,766 --> 00:04:30,333
It's to make that person feel
คือทำให้คนคนนั้นรู้สึก
keu tam hâi kon kon nán róo sèuk

126
00:04:30,333 --> 00:04:31,233
shy.
อาย
aai

127
00:04:31,233 --> 00:04:33,733
It's like to humiliate somebody.

128
00:04:33,733 --> 00:04:37,966
For example, don't humiliate other people like that.

129
00:04:37,966 --> 00:04:39,866
Don't humiliate other people
อย่าหักหน้าคนอื่น
yàa hàk nâa kon èun

130
00:04:39,866 --> 00:04:41,333
Like that.
แบบนั้น
bàep nán

131
00:04:41,333 --> 00:04:44,333
The next word that has the meaning
คำถัดไปที่มีความหมายว่า
kam tàt bpai têe mee kwaam măai wâa

132
00:04:44,333 --> 00:04:45,666
"broken"

133
00:04:45,666 --> 00:04:47,666
is "dtàek".
คือ แตก
keu · dtàek

134
00:04:47,666 --> 00:04:48,533
"dtàek" is
แตกคือ
dtàek keu

135
00:04:48,533 --> 00:04:51,166
To break into small pieces.

136
00:04:51,166 --> 00:04:53,800
It's to break into small pieces.
คือ แตกเป็นชิ้นเล็กๆ
keu · dtàek bpen chín lék lék

137
00:04:53,800 --> 00:04:54,833
For example,
อย่างเช่น
yàang chên

138
00:04:54,833 --> 00:04:56,833
the mirror broke into small pieces.
กระจก แตก
grà-jòk · dtàek

139
00:04:56,833 --> 00:04:58,866
"grà-jòk" is mirror.
กระจก is mirror

140
00:04:58,866 --> 00:05:00,633
or glass.

141
00:05:00,633 --> 00:05:02,666
The mirror/glass broke
กระจก แตก
grà-jòk · dtàek

142
00:05:04,399 --> 00:05:05,399
or
หรือว่า
rĕu wâa

143
00:05:05,399 --> 00:05:08,300
The plate is broken.

144
00:05:08,300 --> 00:05:10,166
In Thai is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

145
00:05:10,166 --> 00:05:12,666
The plate is broken.
จาน แตก
jaan · dtàek

146
00:05:12,666 --> 00:05:14,000
"Jaan" is plate.
จาน is the plate
jaan is the plate

147
00:05:14,000 --> 00:05:15,833
"dtàek"
แตก
dtàek

148
00:05:15,833 --> 00:05:19,233
How do you say "Don't break the plate"?

149
00:05:19,233 --> 00:05:20,899
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

150
00:05:20,899 --> 00:05:22,500
To break something

151
00:05:22,500 --> 00:05:24,899
is "tam dtàek".
is ทำแตก
is tam dtàek

152
00:05:24,899 --> 00:05:26,266
So

153
00:05:26,266 --> 00:05:29,399
Don't break the plate.
อย่าทำจานแตก
yàa tam jaan dtàek

154
00:05:29,399 --> 00:05:30,933
Don't = อย่า (yàa)

155
00:05:30,933 --> 00:05:33,033
Break the plate.
ทำจานแตก
tam jaan dtàek

156
00:05:33,033 --> 00:05:34,466
To break = ทำแตก (tam dtàek)

157
00:05:34,466 --> 00:05:36,066
Break the plate.
ทำจานแตก
tam jaan dtàek

158
00:05:36,066 --> 00:05:37,633
And if I say
แล้วถ้าเกรสบอกว่า
láew tâa Grace bòk wâa

159
00:05:37,633 --> 00:05:39,633
"nâa dtàek".
หน้าแตก

160
00:05:39,633 --> 00:05:41,433
What do I mean?
เกรสหมายถึงอะไร
Grace măai tĕung à-rai

161
00:05:41,433 --> 00:05:43,333
"Naa" is face.
หน้า is the face
nâa is the face

162
00:05:43,333 --> 00:05:46,399
"dtàek" is break into pieces.
แตก is break into pieces
dtàek is break into pieces

163
00:05:46,399 --> 00:05:47,466
The meaning is
ความหมายคือ
kwaam măai keu

164
00:05:47,466 --> 00:05:49,733
To be totally humiliated.

165
00:05:49,733 --> 00:05:52,066
"hàk nâa" is an action
หักหน้า is an action
hàk nâa is an action

166
00:05:52,066 --> 00:05:54,000
To humiliate other people.

167
00:05:54,000 --> 00:05:56,600
"nâa dtàek" is to be humiliated.
หน้าแตก is to be humiliated
nâa dtàek is to be humiliated

168
00:05:56,600 --> 00:05:58,600
The last word is the word
คำสุดท้ายคือคำว่า
kam sùt táai keu kam wâa

169
00:05:58,600 --> 00:05:59,733
"Pang".
พัง
pang

170
00:05:59,733 --> 00:06:00,966
"Pang" is
พังคือ
pang keu

171
00:06:00,966 --> 00:06:02,733
To be destroyed

172
00:06:02,733 --> 00:06:04,199
but Thai people
แต่ว่าคนไทย
dtàe wâa kon tai

173
00:06:04,199 --> 00:06:06,033
sometimes like to use
บางครั้งชอบใช้
baang kráng chôp chái

174
00:06:06,033 --> 00:06:08,066
it instead of "sĭia".
แทนคำว่าเสีย
taen kam wâa sĭia

175
00:06:08,066 --> 00:06:09,300
For example,
อย่างเช่น
yàang chên

176
00:06:09,300 --> 00:06:12,166
the computer broke already.
computer พังแล้ว
computer pang láew

177
00:06:12,166 --> 00:06:15,600
My computer is broken.

178
00:06:15,600 --> 00:06:16,666
The computer "sĭia" (broke)
computer เสีย
computer sĭia

179
00:06:16,666 --> 00:06:18,066
is okay
ก็โอเคแล้ว
gôr oh kay láew

180
00:06:18,066 --> 00:06:21,199
but if you want to say that
แต่ว่าถ้าอยากจะพูดว่า
dtàe wâa tâa yàak jà pôot wâa

181
00:06:21,199 --> 00:06:22,733
the computer "pang" (broke)
computer พัง
computer pang

182
00:06:22,733 --> 00:06:24,600
yeah, that's possible also.
ก็ได้เหมือนกัน
gôr dâai mĕuuan gan

183
00:06:24,600 --> 00:06:28,000
This sentence in Thai is what?
ประโยคนี้ภาษาไทยคืออะไรค่ะ
bprà-yòhk née paa-săa tai keu à-rai kâ

184
00:06:28,000 --> 00:06:31,199
Yeah, you can play with my phone but don't break it.

185
00:06:31,199 --> 00:06:32,233
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

186
00:06:32,233 --> 00:06:36,133
To break something, to make it not function.

187
00:06:36,133 --> 00:06:38,399
is "tam sĭia".
คือทำเสีย
keu tam sĭia

188
00:06:38,399 --> 00:06:39,300
or
หรือว่า
rĕu wâa

189
00:06:39,300 --> 00:06:40,699
"Tam pang"
ทำพัง
tam pang

190
00:06:40,699 --> 00:06:42,166
is the same.
เหมือนกันนะคะ
mĕuuan gan ná ká

191
00:06:42,166 --> 00:06:44,633
You can play it but don't break it.

192
00:06:44,633 --> 00:06:45,899
Hmm, okay

193
00:06:45,899 --> 00:06:47,466
You can play
เล่นได้
lên dâai

194
00:06:47,466 --> 00:06:48,933
Can play = เล่นได้ (lên dâai)

195
00:06:48,933 --> 00:06:53,233
but don't break it.
แต่อย่าทำพัง
dtàe yàa tam pang

196
00:06:53,233 --> 00:06:54,266
Or you can say

197
00:06:54,266 --> 00:06:56,066
But don't break it (using "sĭia")
แต่อย่าทำเสีย
dtàe yàa tam sĭia

198
00:06:56,066 --> 00:06:57,466
That's fine as well.

199
00:06:57,466 --> 00:06:58,833
Okay everyone,
โอเคค่ะทุกคน
oh kay kâ túk kon

200
00:06:58,833 --> 00:07:00,066
those are
นั่นคือ
nân keu

201
00:07:00,066 --> 00:07:03,033
4 words that I wanted to talk about.
4 คำที่เกรสพูดถึง
sèe kam têe Grace pôot tĕung

202
00:07:03,033 --> 00:07:04,199
เสีย
sĭia

203
00:07:04,199 --> 00:07:05,066
หัก
hàk

204
00:07:05,066 --> 00:07:06,033
แตก
dtàek

205
00:07:06,033 --> 00:07:07,333
พัง
pang

206
00:07:07,333 --> 00:07:10,500
If anyone wants to see additional examples,
ถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติม
tâa mee krai yàak jà doo dtuua yàang pêrm dterm

207
00:07:10,500 --> 00:07:13,000
and study additionally,
แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติม
láew gôr riian róo pêrm dterm

208
00:07:13,000 --> 00:07:14,133
don't forget to go in and see
อย่าลืมเข้าไปดู
yàa leum kâo bpai doo

209
00:07:14,133 --> 00:07:16,100
in my Patreon.
ใน Patreon ของเกรสนะคะ
nai Patreon kŏng Grace ná ká

210
00:07:16,100 --> 00:07:18,933
I will write the link in the description.
เกรสจะเขียนลิ้งไว้ใน description
Grace jà kĭian líng wái nai description

211
00:07:18,933 --> 00:07:20,300
Go check it out.
เข้าไปเช็คดูนะคะ
kâo bpai chék doo ná ká

212
00:07:20,866 --> 00:07:21,899
Bye!
บายบาย
baai baai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!