Samut Prakan City Observatory – Transcript

by | Dec 17, 2022 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:06,233 --> 00:00:10,066
Today, I'll take everyone to travel again.
วันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วนะคะ
wan née Grace paa túk kon maa tîieow èek láew ná ká

2
00:00:10,066 --> 00:00:13,266
Today, we are in Samut Prakan.
วันนี้เราอยู่กันที่เมืองสมุทรปราการ
wan née rao yòo gan têe meuuang sà-mùt bpraa-gaan

3
00:00:13,433 --> 00:00:15,666
Today, I'll take you to travel to
วันนี้เกรซพามาเที่ยวที่
wan née Grace paa maa tîieow têe

4
00:00:15,666 --> 00:00:18,866
the Samut Prakan observation tower. 
หอชมเมืองของสมุทรปราการ
hŏr chom meuuang kŏng sà-mùt bpraa-gaan

5
00:00:19,266 --> 00:00:22,066
"Ho" is like a tower. Like the Eiffel Tower (ho Eiffel).
หอก็เหมือนกับเทาเวอร์ หอไอเฟอร์
hŏr gôr mĕuuan gàp tao wer · hŏr eiffel

6
00:00:22,500 --> 00:00:23,199
Tower
หอ
hŏr

7
00:00:23,733 --> 00:00:24,666
See?
มองเห็นไหมคะ
mong hĕn măi ká

8
00:00:25,066 --> 00:00:26,666
In it, there's a kid's museum
ในนี้มีพิพิธภัณฑ์เด็ก
nai née mee pí-pít-tá-pan dèk

9
00:00:27,033 --> 00:00:29,433
and a library,
แล้วก็หอสมุด
láew gôr hŏr sà-mùt

10
00:00:29,433 --> 00:00:31,866
and they have a center to learn various things.
แล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
láew gôr mee sŏon gaan riian róo dtàang dtàang

11
00:00:32,266 --> 00:00:34,733
And the important thing is the spot to admire the view.
แล้วก็ที่สำคัญคือจุดชมวิว
láew gôr têe săm-kan keu jùt chom wiw

12
00:00:34,733 --> 00:00:36,200
If you go to the top
ถ้าขึ้นมาถึงข้างบนสุด
tâa kêun maa tĕung kâang bon sùt

13
00:00:36,200 --> 00:00:38,333
you will see Samut Prakan.
จะเห็นเมืองสมุทรปราการ
jà hĕn meuuang sà-mùt-bpraa-gaan

14
00:00:39,200 --> 00:00:40,733
Shall we go up and see?
เดี๋ยวขึ้นไปดูกันไหมค่ะ
dĭieow kêun bpai doo gan măi kâ

15
00:00:49,933 --> 00:00:52,866
Around the Samut Prakan observation tower
รอบข้างหอชมเมืองสมุทรปราการ
rôp kâang hŏr chom meuuang sà-mùt-bpraa-gaan

16
00:00:52,866 --> 00:00:56,299
they have different species of dinosaurs.
ก็จะมีพวกไดโนเสาร์หลาย ๆ พัน
gôr jà mee pûuak dai-noh-săo lăai lăai pan

17
00:00:56,299 --> 00:00:57,799
They set them up to show.
เขามาตั้งโชว์ไว้
kăo maa dtâng choh wái

18
00:00:57,799 --> 00:00:59,633
Children and adults come and see.
มีเด็กมาดู ผู้ใหญ่มาดู
mee dèk maa doo · pôo yài maa doo

19
00:00:59,633 --> 00:01:02,600
And to take selfies with it.
แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับมัน
láew gôr tàai rôop selfêe gàp man

20
00:01:02,600 --> 00:01:04,799
Let's try touching them.
เดี๋ยวลองไปจับตัวมันดูนะคะ
dĭieow long bpai jàp dtuua man doo ná ká

21
00:01:07,233 --> 00:01:08,866
It's soft!
มันนุ่ม ๆ อ่ะ
man nûm nûm · à

22
00:01:08,866 --> 00:01:11,366
Look. Not strong like I thought.
ดูสิ ไม่แข็งเหมือนที่คิดนะคะ
doo sì · mâi kăeng mĕuuan têe kít ná ká

23
00:01:13,033 --> 00:01:13,833
You can hit it!
ต่อยได้
dtòi dâai

24
00:01:14,599 --> 00:01:16,433
For practicing boxing.
เอาไว้ซ้อมมวยได้
ao wái sóm muuay dâai

25
00:01:32,299 --> 00:01:35,766
The elevator will stop at just 2 floors.
ลิปจะหยุดแค่ 2 ชั้นนะคะ
líp jà yùt kâe sŏng chán ná ká

26
00:01:36,299 --> 00:01:39,900
The first floor it will stop is floor 23.
ชั้นแรกที่หยุดคือชั้น 23
chán râek têe yùt keu chán · yêe-sìp-săam

27
00:01:39,900 --> 00:01:42,299
This floor is an interesting floor
ชั้นนี้เป็นชั้นที่น่าสนใจ
chán née bpen chán têe nâa sŏn jai

28
00:01:42,299 --> 00:01:44,000
because it is like
เพราะว่าเป็นเหมือนกับ
prór wâa bpen mĕuuan gàp

29
00:01:44,000 --> 00:01:49,200
a learning center of the Samut Prakan province.
ศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรปราการ
sŏon gaan riian róo kŏng jang-wàt sà-mùt bpraa-gaan

30
00:01:50,200 --> 00:01:54,066
Here they have stories
ในนี้ก็จะมีบอกเล่าเรื่องราว
nai née gôr jà mee bòk lâo rêuuang raao

31
00:01:54,066 --> 00:01:55,766
of Samut prakan.
ของสมุทรปราการ
kŏng sà-mùt bpraa-gaan

32
00:01:55,766 --> 00:01:58,666
From the past
ตั้งแต่ในสมัยอดีต
dtâng dtàe nai sà-măi à-dèet

33
00:01:58,666 --> 00:02:00,433
to the present.
ถึงปัจจุบัน
tĕung bpàt-jù-ban

34
00:02:26,666 --> 00:02:30,599
This is the spot to admire the view of Samut Prakan.
นี่คือจุดชมวิวของเมืองสมุทรปราการค่ะ
nêe keu jùt chom wiw kŏng meuuang sà-mùt bpraa-gaan kâ

35
00:02:30,599 --> 00:02:31,633
Beautiful?
สวยไหมคะ
sŭuay măi ká

36
00:02:33,466 --> 00:02:35,066
What you see right there
ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะ
têe hĕn yòo dtrong nán ná ká

37
00:02:35,066 --> 00:02:37,099
is what river? Do you know?
แม่น้ำอะไรรู้ไหม
mâe náam à-rai róo măi

38
00:02:37,099 --> 00:02:39,199
The Chao Phraya River.
แม่น้ำเจ้าพระยา
mâe náam jâo prá yaa

39
00:02:39,199 --> 00:02:42,666
It's the main river of Thailand.
เป็นแม่น้ำหลักของประเทศไทยนะคะ
bpen mâe náam làk kŏng bprà-têt tai ná ká

40
00:02:42,666 --> 00:02:45,800
Beautiful view. Today the weather is clear. 
วิวสวยนะคะ วันนี้อากาศโปร่งใส
wiw sŭuay ná ká · wan née aa-gàat bpròhng săi

41
00:02:45,800 --> 00:02:47,666
You can see clearly. Look there, see?
มองออกไป ดูตรงนั้นเห็นไหม
mong òk bpai · doo dtrong nán hĕn măi

42
00:02:47,666 --> 00:02:49,166
They have BTS.
มี BTS ด้วยค่ะ
mee BTS dûuay kâ

43
00:02:58,699 --> 00:03:01,699
If you are bored at home
ถ้ามีใครเบื่อเบื่ออยู่ที่บ้าน
tâa mee krai bèuua bèuua yòo têe bâan

44
00:03:01,699 --> 00:03:03,699
and don't know where to travel to
ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดี
mâi róo jà bpai tîieow năi dee

45
00:03:03,699 --> 00:03:05,400
don't forget to come to
ก็อย่าลืมมา
gôr yàa leum maa

46
00:03:05,400 --> 00:03:09,666
the Samut Prakan observation tower.
หอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
hŏr chom meuuang jang-wàt sà-mùt bpraa-gaan ná ká

47
00:03:10,666 --> 00:03:13,099
It's another place you shouldn't miss.
เป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด
bpen èek têe nèung têe mâi kuuan plâat

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!