Meaning of ที่ – transcript

by | Jan 28, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Hello everyone. Welcome to
สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่
sà-wàt-dee kâ túk kon · yin dee dtôn ráp kâo sòo

2
00:00:04,000 --> 00:00:06,000
Thai with Grace
Thai with Grace นะคะ
Thai with Grace ná ká

3
00:00:06,000 --> 00:00:10,000
Today, we will study 1 word
วันนี้เราจะมาเรียน 1 คำ
wan née rao jà maa riian nèung kam

4
00:00:10,000 --> 00:00:12,466
but it has 3 meanings.
แต่ว่ามี 3 ความหมาย
dtàe wâa mee săam kwaam măai

5
00:00:12,466 --> 00:00:14,900
That word is the word
คำนั้นคือคำว่า
kam nán keu kam wâa

6
00:00:14,900 --> 00:00:16,533
"Tee".
ที่
têe

7
00:00:16,533 --> 00:00:19,466
The first meaning of "têe" is 
"ที่" ความหมายที่ 1 คือ
têe kwaam măai têe nèung keu

8
00:00:19,466 --> 00:00:20,966
At
ที่
têe

9
00:00:20,966 --> 00:00:22,833
For example:
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

10
00:00:22,833 --> 00:00:25,366
At home.
ที่บ้าน
têe bâan

11
00:00:25,366 --> 00:00:29,800
At the sports stadium.
ที่สนามกีฬา
têe sà-năam gee-laa

12
00:00:29,800 --> 00:00:33,833
At the gym.
ที่ฟิตเนส
têe fitness

13
00:00:33,833 --> 00:00:36,966
The second meaning is
ความหมายที่ 2 คือ
kwaam măai têe sŏng keu

14
00:00:36,966 --> 00:00:38,899
"Place"
สถานที่
sà-tăan têe

15
00:00:38,899 --> 00:00:41,933
"tee" is shortened from the word 
"ที่" ย่อมาจากคำว่า
têe yôr maa jàak kam wâa

16
00:00:41,933 --> 00:00:43,466
(Place)
สถานที่
sà-tăan têe

17
00:00:43,466 --> 00:00:46,166
that is "place".
นั้นคือ place
nán keu place

18
00:00:46,166 --> 00:00:47,366
For example,
อย่างเช่น
yàang chên

19
00:00:47,366 --> 00:00:49,266
Where?
ที่ไหน
têe năi

20
00:00:49,266 --> 00:00:52,566
Which place?  Meaning "where?".

21
00:00:52,566 --> 00:00:57,600
This place.  Meaning here.
ที่นี่
têe nêe

22
00:00:57,600 --> 00:01:02,733
That place.  Meaning "there".
ที่นั่น
têe nân

23
00:01:02,733 --> 00:01:08,166
Thaaat place. Meaning that place farther away.
ที่โน่น
têe nôhn

24
00:01:08,166 --> 00:01:11,366
Many places.
หลายที่
lăai têe

25
00:01:11,366 --> 00:01:12,633
How do you say

26
00:01:12,633 --> 00:01:16,799
I want to travel to many places in Thailand.

27
00:01:16,799 --> 00:01:18,733
I want to travel to
อยากเที่ยว
yàak tîieow

28
00:01:18,733 --> 00:01:20,233
many places
หลายที่
lăai têe

29
00:01:20,233 --> 00:01:22,233
in Thailand.
ในประเทศไทย
nai bprà-têt tai

30
00:01:22,233 --> 00:01:24,233
Want to travel
อยากเที่ยว
yàak tîieow

31
00:01:24,233 --> 00:01:27,466
many places
หลายที่
lăai têe

32
00:01:27,466 --> 00:01:29,866
in Thailand.
ในประเทศไทย
nai bprà-têt tai

33
00:01:29,866 --> 00:01:33,733
How do you say, where are you? Are you at home?

34
00:01:33,733 --> 00:01:36,333
No.  I'm at another place.

35
00:01:36,333 --> 00:01:38,533
Where are you?
อยู่ที่ไหน
yòo têe năi

36
00:01:38,533 --> 00:01:40,533
At home. Right?
อยู่ที่บ้านใช่ไหม
yòo têe bâan châi măi

37
00:01:40,533 --> 00:01:41,799
No!
ไม่ใช่
mâi châi

38
00:01:41,799 --> 00:01:43,400
I'm at another place.
อยู่ที่อื่น
yòo têe èun

39
00:01:43,400 --> 00:01:46,133
We will look at the final meaning together.
เรามาดูความหมายสุดท้ายกันนะคะ
rao maa doo kwaam măai sùt táai gan ná ká

40
00:01:46,133 --> 00:01:48,333
The word "tee" is
คำว่า "ที่" คือ
kam wâa têe keu

41
00:01:48,333 --> 00:01:49,733
That.

42
00:01:49,733 --> 00:01:51,099
For example:
อย่างเช่น
yàang chên

43
00:01:51,099 --> 00:01:53,466
A person that I like.

44
00:01:53,466 --> 00:01:55,233
In Thai is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

45
00:01:55,233 --> 00:01:57,500
Person that
คนที่
kon têe

46
00:01:57,500 --> 00:01:59,500
I like.
ฉันชอบ
chăn chôp

47
00:01:59,500 --> 00:02:00,333
Or
หรือว่า
rĕu wâa

48
00:02:00,333 --> 00:02:02,666
Person that I like.
คนที่ผมชอบ
kon têe pŏm chôp

49
00:02:02,666 --> 00:02:04,866
If a guy speaks.
ถ้าเป็นผู้ชายพูด
tâa bpen pôo chaai pôot

50
00:02:04,866 --> 00:02:06,799
A person
คน
kon

51
00:02:06,799 --> 00:02:08,800
that
ที่ That
têe That

52
00:02:08,800 --> 00:02:10,800
I
ฉัน
chăn

53
00:02:10,800 --> 00:02:13,033
"Chop" is like.
ชอบ is like
chôp is like

54
00:02:13,033 --> 00:02:16,166
Let's look at additional examples.
มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ
maa doo dtuua yàang pêrm dterm gan ná ká

55
00:02:16,166 --> 00:02:18,033
Things that I like.

56
00:02:18,033 --> 00:02:20,733
In Thai, how do you say?
ภาษาไทยพูดยังไงคะ
paa-săa tai pôot yang ngai ká

57
00:02:20,733 --> 00:02:23,300
Things is sìng 
things คือ สิ่ง
things keu sìng 

58
00:02:23,300 --> 00:02:24,900
Things that
สิ่งที่
sìng têe

59
00:02:24,900 --> 00:02:26,633
I like.
ฉันชอบ
chăn chôp

60
00:02:26,633 --> 00:02:29,333
It's not "that thing"
มันไม่ใช่ that thing นะคะ
man mâi châi that thing ná ká

61
00:02:29,333 --> 00:02:31,699
If you want to say
ถ้าอยากพูดคำว่า
tâa yàak pôot kam wâa

62
00:02:31,699 --> 00:02:32,933
That thing

63
00:02:32,933 --> 00:02:35,833
in Thai, you don't use "tee".
ภาษาไทยไม่ใช้ "ที่" นะคะ
paa-săa tai mâi chái têe ná ká

64
00:02:35,833 --> 00:02:36,733
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

65
00:02:36,733 --> 00:02:39,166
you use the word "nán".
ใช้คำว่านั้น
chái kam wâa nán

66
00:02:39,166 --> 00:02:42,233
That thing.
สิ่งนั้น
sìng nán

67
00:02:42,233 --> 00:02:45,300
That person.
คนนั้น
kon nán

68
00:02:45,300 --> 00:02:47,900
With your finger pointing.

69
00:02:47,900 --> 00:02:49,566
For example.
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

70
00:02:49,566 --> 00:02:53,066
The thing that I like is that thing.

71
00:02:53,066 --> 00:02:54,566
The thing that
สิ่งที่
sìng têe

72
00:02:54,566 --> 00:02:55,900
I like
ฉันชอบ
chăn chôp

73
00:02:55,900 --> 00:02:56,766
is
คือ
keu

74
00:02:56,766 --> 00:02:58,133
that thing.
สิ่งนั้น
sìng nán

75
00:02:58,133 --> 00:03:00,133
The next example.
ตัวอย่างถัดไป
dtuua yàang tàt bpai

76
00:03:00,133 --> 00:03:02,300
The day that it rains.

77
00:03:02,300 --> 00:03:03,699
The day that
วันที่
wan têe

78
00:03:03,699 --> 00:03:05,133
it rains.
ฝนตก
fŏn dtòk

79
00:03:05,133 --> 00:03:07,300
A dog that I used to have.

80
00:03:07,300 --> 00:03:12,300
To have an animal or to raise an animal or person

81
00:03:12,300 --> 00:03:13,733
In Thai is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

82
00:03:13,733 --> 00:03:14,833
เลี้ยง
líiang

83
00:03:14,833 --> 00:03:16,433
The dog that
หมาที่
măa têe

84
00:03:16,433 --> 00:03:18,766
I used to raise.
ฉันเคยเลี้ยง
chăn koiie líiang

85
00:03:18,766 --> 00:03:21,233
The language that I want to learn.

86
00:03:21,233 --> 00:03:22,966
The language that
ภาษาที่
paa-săa têe

87
00:03:22,966 --> 00:03:25,300
I want to learn.
ฉันอยากเรียน
chăn yàak riian

88
00:03:25,300 --> 00:03:28,133
In all these examples
ในตัวอย่างทุกตัวอย่างนี้
nai dtuua yàang túk dtuua yàang née

89
00:03:28,133 --> 00:03:31,400
we can add additional information.
เราใส่ข้อมูลเพิ่มได้นะคะ
rao sài kôr moon pêrm dâai ná ká

90
00:03:31,400 --> 00:03:33,800
Maybe place in front of the sentence
อาจจะใส่ข้างหน้าประโยค
àat jà sài kâang nâa bprà-yòhk

91
00:03:33,800 --> 00:03:36,699
or behind it is fine.
หรือว่าข้างหลังประโยคก็ได้
rĕu wâa kâang lăng bprà-yòhk gôr dâai

92
00:03:36,699 --> 00:03:38,099
For example.
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

93
00:03:38,099 --> 00:03:40,866
The person that I love doesn't love me.

94
00:03:40,866 --> 00:03:43,866
The person that I love
คนที่ฉันรัก
kon têe chăn rák

95
00:03:43,866 --> 00:03:45,666
doesn't love me.
ไม่รักฉัน
mâi rák chăn

96
00:03:45,666 --> 00:03:48,133
There's nothing that I like.  

97
00:03:48,133 --> 00:03:51,533
There is nothing that I like
ไม่มีสิ่งที่ฉันชอบ
mâi mee sìng têe chăn chôp

98
00:03:51,533 --> 00:03:53,933
I don't like the day that rains.

99
00:03:53,933 --> 00:03:57,066
I don't like the day it rains.
ไม่ชอบวันที่ฝนตก
mâi chôp wan têe fŏn dtòk

100
00:03:57,066 --> 00:04:03,033
The dog that I used to raise or have is the specie Shih Tzu.

101
00:04:03,033 --> 00:04:06,199
A breed of a dog or animal is

102
00:04:06,199 --> 00:04:07,466
"pan" = breed.
พันธุ์
pan

103
00:04:07,466 --> 00:04:10,233
Shih Tzu breed
พันธุ์ชิสุ
pan chí-sù

104
00:04:10,233 --> 00:04:13,300
The dog that I used to raise
หมาที่ฉันเคยเลี้ยง
măa têe chăn koiie líiang

105
00:04:13,300 --> 00:04:15,766
was the breed Shih Tzu
คือพันธุ์ชิสุ
keu pan chí-sù

106
00:04:15,766 --> 00:04:20,466
The language that I want to learn is very difficult.

107
00:04:20,466 --> 00:04:23,699
The language that I want to learn
ภาษาที่ฉันอยากเรียน
paa-săa têe chăn yàak riian

108
00:04:23,699 --> 00:04:25,300
is very hard.
ยากมาก
yâak mâak

109
00:04:25,300 --> 00:04:28,033
Let's look at a bonus sentence
มาดูโบนัสกันหนึ่งประโยค
maa doo boh-nát gan nèung bprà-yòhk

110
00:04:28,033 --> 00:04:30,500
Try to translate this sentence.
ลองแปลประโยคนี้นะคะ
long bplae bprà-yòhk née ná ká

111
00:04:30,500 --> 00:04:34,166
ที่ที่ฉันเคยอยู่
têe têe chăn koiie yòo

112
00:04:34,166 --> 00:04:36,100
In English means what?
ภาษาอังกฤษคืออะไรคะ
paa-săa ang-grìt keu à-rai ká

113
00:04:36,100 --> 00:04:39,533
The place that I used to live at

114
00:04:39,533 --> 00:04:41,533
Place
ที่
têe

115
00:04:41,533 --> 00:04:43,533
that
ที่
têe

116
00:04:43,533 --> 00:04:46,566
I used to live.
ฉันเคยอยู่
chăn koiie yòo

117
00:04:46,566 --> 00:04:49,533
If anyone wants to practice additional
ถ้ามีใครอยากจะฝึกเพิ่มเติม
tâa mee krai yàak jà fèuk pêrm dterm

118
00:04:49,533 --> 00:04:52,266
try to go in my Patreon.
ลองเข้ามาดูในPatreonของเกรสนะคะ
long kâo maa doo nai Patreon kŏng Grace ná ká

119
00:04:52,266 --> 00:04:55,399
I will have 10 extra sentences
เกรสจะมีประโยคอีก10 ประโยก
Grace jà mee bprà-yòhk èek sìp · bprà yôhk

120
00:04:55,399 --> 00:04:58,333
for everyone to practice the word "tee"
ให้ทุกคนฝึกคำว่าที่
hâi túk kon fèuk kam wâa têe

121
00:04:58,333 --> 00:05:00,833
in the meaning of "that".
ในความหมายของ that
nai kwaam măai kŏng that 

122
00:05:00,833 --> 00:05:03,166
Okay. Thank you very much everyone.
โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะทุกคน
oh kay kâ · kòp kun mâak ná ká túk kon

123
00:05:03,166 --> 00:05:04,600
that you saw this video.
ที่ดูวีดีโอนี้
têe doo wee-dee-oh née

124
00:05:04,600 --> 00:05:07,433
And don't forget to click Subscribe
แล้วก็อย่าลืมกด subscribe
láew gôr yàa leum gòt subscribe

125
00:05:07,433 --> 00:05:09,433
and watch the next video too.
แล้วก็ดูวีดีโอถัดไปด้วยนะคะ
láew gôr doo wee-dee-oh tàt bpai dûuay ná ká

126
00:05:09,433 --> 00:05:11,233
Okay Bye.
โอเคค่ะ bye
oh kay kâ bye

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!