The fox and the leopard – Thai Listening Practice

by | Jun 4, 2020 | Aesop Story Intermediate, Listening Practice, Transcript, Video

เสือดาวกับหมาจิ้งจอก

ความงามในจิตใจต่างหากละ ที่เป็นความงามอย่างแท้จริง

นิทานอีสปวันนี้เป็นเรื่องเสือดาวกับหมาจิ้งจอกค่ะฟังนะคะ

ให้เราฟังนะคะ แล้วก็จับใจความ

Story:

เสือดาวตัวนึงภูมิใจในรูปร่างที่สง่างามและลายจุดสวยของตนยิ่งนัก

จึงเดินอวดโฉมวางท่าคุยโวไปทั่วป่าและดูหมิ่นเยาะเย้ยสัตว์อื่นๆว่าต่ำต้อยไม่งดงามเท่าตน

จนกระทั่งวันหนึ่งหมาจิ้งจอกผู้รู้ทันโลกได้เตือนสติเสีอดาวว่ารูปร่างเจ้าสง่างามก็จริงแต่ข้าว่าความงามในจิตใจต่างหากล่ะที่เป็นความงามอย่างแท้จริง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจที่ดี มีค่ามากกว่าความงามภายนอกซึ่งไม่จีรังยั่งยืน

Explanation:

นิทานอีสปวันนี้มีคติคำสอนที่ยาวแต่มีเรื่องสั้นมากค่ะเพราะเป็นคำพูดของหมาจิ้งจอกซึ่งเรามักจะคิดว่าเป็นสัตว์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งหมายถึงอาจจะตีความหมายคำว่ามีเล่ห์เหลี่ยมมากว่าฉลาดแล้วก็แกมโกงแต่คนฉลาดก็มักจะมีคำพูดมีอะไรที่แสดงออกถึงความฉลาด

คติเตือนใจบอกว่าจิตใจที่ดีมีค่ามากกว่าความงามภายนอกซึ่งไม่จีรังยั่งยืน ยาวเชียวคะคติเตือนใจ แต่เรื่องสั้นนิดเดียวค่ะฟังนะคะ เสือดาวตัวหนึ่งใจในรูปร่างที่สง่างามและลายจุดสวย ภูมิใจมาก เดินไปเดินมาภูมิใจแล้วก็คุยโวพูดกับคนอื่นไปว่า ข้านี่สวยจริงๆคนอื่นเนี่ยสวยไม่เท่าข้าเลยแล้ววันหนึ่งหมาจิ้งจอกก็เตือนสติเสือดาวบอกว่ารูปร่างเจ้าสง่างามก็จริงนะแต่ข้าคิดว่าความงามในจิตใจของเจ้าต่างหากที่เป็นความงามอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่รูปร่างหรือลายจุดของเจ้าที่สวยงามค่ะ

Vocabulary:

จิตใจ : mind, heart

แท้จริง : real, true

ภูมิใจ : proud

วางท่าคุยโว : pretend and brag

ดูหมิ่นเยาะเย้ย : to look down upon and mock

เตือนสติ : to remind

มีค่า : precious, valuable

ไม่จีรังยั่งยืน : doesn’t last forever


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!