Thailand prices in the past

by | Nov 18, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
01:00:00,000 –> 01:00:04,566
I want to ask about 50 years ago,
อยากจะถามเรื่อง 50 ปีก่อน
yàak jà tăam rêuuang · hâa-sìp · bpee gòn

2
01:00:04,566 –> 01:00:08,233
how was the cost of living in Thailand?
ค่าครองชีพของประเทศไทยเป็นยังไง
kâa krong chêep kŏng bprà-têt tai bpen yang ngai

3
01:00:08,233 –> 01:00:11,066
If compared to now,
ถ้าเทียบกับตอนนี้
tâa tîiap gàp dton-née

4
01:00:11,066 –> 01:00:15,266
That includes food costs, accommodation,
นั่นก็รวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก
nân gôr ruuam tĕung kâa aa-hăan · kâa têe pák

5
01:00:15,266 –> 01:00:18,266
fuel, vehicles,
ค่าน้ำมัน ค่ารถ
kâa náam man · kâa rót

6
01:00:18,266 –> 01:00:21,066
and general living expenses.
ค่าเป็นอยู่ปกติ
kâa bpen yòo bpòk-gà-dtì

7
01:00:21,066 –> 01:00:21,733
Yes
ใช่
châi

8
01:00:21,733 –> 01:00:24,800
It probably increased a hundredfold.
น่าจะขึ้นมาเป็นร้อยเท่า
nâa jà kêun maa bpen rói tâo

9
01:00:24,800 –> 01:00:25,599
A hundredfold!?!
ร้อยเท่า!
rói tâo

10
01:00:25,599 –> 01:00:26,733
Yes
ใช่
châi

11
01:00:26,733 –> 01:00:32,233
Because back in the day, food…
เพราะสมัยก่อนนู้น อาหาร…
prór sà-măi gòn nóon · aa-hăan

12
01:00:32,233 –> 01:00:37,500
When I was a child, a dish of food was
ตอนเด็กๆนะคะ อาหาร 1 จานก็
dton dèk dèk ná ká · aa-hăan nèung jaan gôr

13
01:00:37,500 –> 01:00:39,866
3 baht, 5 baht.
3 บาท 5 บาท
săam bàat hâa bàat

14
01:00:39,866 –> 01:00:41,800
Really? – Yes.
จริงหรอ? – ใช่
jing rŏr · châi

15
01:00:41,800 –> 01:00:44,966
10 baht. No more than 15 baht.
10 บาทไม่เกิน 15 บาท
sìp · bàat mâi gern · sìp-hâa · bàat

16
01:00:44,966 –> 01:00:48,300
But now, 150 baht.
แต่เดี๋ยวนี้ 150 บาท
dtàe dĭieow née · nèung-rói-hâa-sìp · bàat

17
01:00:48,300 –> 01:00:49,300
Yes.
ใช่
châi

18
01:00:49,300 –> 01:00:51,800
Like Pad Thai, for instance.
แบบผัดไทย อย่างเงี้ย
bàep pàt tai · yàang ngíia

19
01:00:51,800 –> 01:00:53,300
It’s now 80 baht.
ก็ 80 บาทแล้วนะ
gôr · bpàet-sìp · bàat láew ná

20
01:00:53,300 –> 01:00:54,300
80 baht.
80 บาท
bpàet-sìp · bàat

21
01:00:54,300 –> 01:00:54,866
100 baht.
100 บาท
nèung-rói · bàat

22
01:00:54,866 –> 01:00:56,066
And back then?
แล้วเมื่อก่อน
láew mêuua gòn

23
01:00:56,066 –> 01:00:58,166
5 baht, 10 baht only.
5 บาท 10 บาทเท่านั้น
hâa bàat · sìp · bàat tâo nán

24
01:00:58,166 –> 01:01:01,699
When I was young.
ตอนสมัยแม่เด็กๆนะ
dton sà-măi mâe dèk dèk ná

25
01:01:01,699 –> 01:01:03,466
I remember too,
จำได้เหมือนกัน
jam dâai mĕuuan gan

26
01:01:03,466 –> 01:01:06,699
that I used to buy noodles for 20 baht.
ว่าเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวแบบ 20 บาท
wâa koiie séu gŭuay-dtĭieow bàep · yêe-sìp · bàat

27
01:01:06,699 –> 01:01:07,266
Yes.
ใช่
châi

28
01:01:07,266 –> 01:01:08,333
20, 25
yêe-sìp · yêe-sìp-hâa

29
01:01:08,333 –> 01:01:09,466
Chicken noodles.
ก๋วยเตี๋ยวไก่
gŭuay-dtĭieow gài

30
01:01:09,466 –> 01:01:09,933
Yes.
ใช่
châi

31
01:01:09,933 –> 01:01:11,366
One plate.
1 จาน
nèung jaan

32
01:01:11,366 –> 01:01:13,699
But now, those noodles would be about
แต่ว่าตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวนั้นน่าจะประมาณ
dtàe wâa dton-née gŭuay-dtĭieow nán nâa jà bprà-maan

33
01:01:15,066 –> 01:01:16,466
65
hòk-sìp hâa

34
01:01:16,466 –> 01:01:17,466
70
jèt-sìp

35
01:01:17,466 –> 01:01:17,800
Yes.
ใช่ค่ะ
châi kâ

36
01:01:17,800 –> 01:01:19,366
It has increased threefold.
ก็คือเพิ่มมา 3 เท่า
gôr keu pêrm maa săam tâo

37
01:01:19,366 –> 01:01:20,000
Hm.
อืม
eum

38
01:01:20,000 –> 01:01:22,666
20 years have passed.
ผ่านมา 20 ปี
pàan maa · yêe-sìp · bpee

39
01:01:22,666 –> 01:01:23,199
20 years
20 ปี
yêe-sìp bpee

40
01:01:23,199 –> 01:01:24,099
Increased threefold.
เพิ่มมา 3 เท่า
pêrm maa săam tâo

41
01:01:24,099 –> 01:01:25,199
Yes.
ใช่
châi

42
01:01:25,199 –> 01:01:28,199
And what about taxis?
แล้วเรื่องแท็กซี่ละ
láew rêuuang táek-sêe lá

43
01:01:28,199 –> 01:01:31,266
If we wanted to take a taxi 50 years ago,
ถ้าเราอยากจะนั่ง taxi เมื่อ 50 ปีที่แล้ว
tâa rao yàak jà nâng taxi mêuua · hâa-sìp · bpee têe láew

44
01:01:31,266 –> 01:01:32,966
I don’t know if they existed or not, taxis?
ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า แท็กซี่
mâi róo wâa mee rĕu bplào táek-sêe

45
01:01:32,966 –> 01:01:33,699
It existed.
มีค่ะ
mee kâ

46
01:01:33,699 –> 01:01:34,066
They had?
มีเหรอคะ
mee rĕr ká

47
01:01:34,066 –> 01:01:34,599
It existed.
มี
mee

48
01:01:34,599 –> 01:01:35,866
If we compare to now,
ถ้าเทียบกับตอนนี้
tâa tîiap gàp dton-née

49
01:01:35,866 –> 01:01:40,800
Which now taxi fares are expensive.
ซึ่งตอนนี้ค่า taxi แพงนะ
sêung dton-née kâa taxi paeng ná

50
01:01:40,800 –> 01:01:42,466
Expensive, for example,
แพงอย่างเช่น
paeng yàang chên

51
01:01:42,466 –> 01:01:45,599
taking a taxi for an hour to the airport,
นั่งรถ taxi 1 ชั่วโมงไปสนามบิน
nâng rót taxi nèung chûua mohng bpai sà-năam bin

52
01:01:45,599 –> 01:01:49,599
is about 400 to 500 baht.
ประมาณ 400 บาท 500 บาท
bprà-maan · sèe-rói · bàat · hâa-rói · bàat

53
01:01:49,599 –> 01:01:52,366
Depending on the size of the taxi, around 15 dollars.
แล้วแต่ไซส์ของ taxi ก็ประมาณ 15 ดอลลาร์
láew dtàe sai kŏng taxi gôr bprà-maan · sìp-hâa · don-lâa

54
01:01:52,366 –> 01:01:55,800
Which, before, around
ซึ่งเมื่อก่อนประมาณ
sêung mêuua gòn bprà-maan

55
01:01:55,800 –> 01:01:57,666
3 years ago it was around 10 dollars.
3 ปีที่แล้วก็ยังประมาณ 10 ดอลลาร์
săam bpee têe láew gôr yang bprà-maan · sìp don-lâa

56
01:01:57,666 –> 01:01:58,766
Around 300 baht.
ประมาณ 300 บาท
bprà-maan · săam-rói · bàat

57
01:01:58,766 –> 01:02:01,933
But all of a sudden, the fare increased, it got higher.
แต่อยู่ดีๆก็ขึ้นมา สูงขึ้นมา
dtàe jaa rú dee gôr kêun maa · sŏong kêun maa

58
01:02:01,933 –> 01:02:06,266
But 50 years ago, how was it?
แต่ว่าแล้วเมื่อ 50 ปีที่แล้วล่ะ เป็นยังไง
dtàe wâa láew mêuua · hâa-sìp · bpee têe láew lâ · bpen yang ngai

59
01:02:06,266 –> 01:02:09,533
Actually, it was high, like what you said,
จริงๆก็สูงเหมือนกับที่พูด
jing jing gôr sŏong mĕuuan gàp têe pôot

60
01:02:09,533 –> 01:02:16,666
But in the 5-year span after COVID,
แต่ ระยะ 5 ปี โควิด หลังจากโควิดมา
dtàe · rá-yá hâa bpee · koh wít · lăng jàak koh wít maa

61
01:02:16,666 –> 01:02:19,833
The Thai economy,
เศรษฐกิจของไทย ของประเทศไทย
sèt-tà-gìt kŏng tai kŏng bprà-têt tai

62
01:02:19,833 –> 01:02:21,433
actually, not just Thailand’s
จริง ๆ ไม่ใช่ของไทยเท่านั้น
jing jing mâi châi kŏng tai tâo nán

63
01:02:21,433 –> 01:02:24,666
but of the entire world, collapsed heavily.
แต่ของโลก ทรุดตัวลงหนัก
dtàe kŏng lôhk · sút dtuua long nàk

64
01:02:24,666 –> 01:02:29,133
And the expenses, the cost of living, have risen a lot.
แล้วก็ ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ สูงขึ้นมาก
láew gôr · kâa chái jàai · kâa krong chêep · sŏong kêun mâak

65
01:02:30,099 –> 01:02:31,833
in these last 5 years,
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
nai chûuang hâa bpee têe pàan maa

66
01:02:31,833 –> 01:02:32,900
How much?
เท่าไหร่
tâo rài

67
01:02:32,900 –> 01:02:35,099
Many percent.
หลายเปอร์เซ็นค่ะ หลายเปอร์เซ็นค่ะ
lăai bper sen kâ · lăai bper sen kâ

68
01:02:35,099 –> 01:02:37,233
Do you remember before, how much you paid for the taxi fare?
จำได้ไหมเมื่อก่อนต้องจ่ายค่าแท็กซี่เท่าไหร่
jam dâai măi mêuua gòn dtông jàai kâa táek-sêe tâo rài

69
01:02:37,233 –> 01:02:38,233
Well…
ก็…
gôr

70
01:02:38,233 –> 01:02:40,166
Or did you not really take taxis?
หรือไม่ได้ค่อยไม่ค่อยนั่งแท็กซี่
rĕu mâi dâai kôi mâi kôi nâng táek-sêe

71
01:02:40,166 –> 01:02:42,533
Not really, because…
ไม่ไม่ค่อยนะ เพราะว่า เพราะว่า…
mâi mâi kôi ná · prór wâa prór wâa…

72
01:02:42,533 –> 01:02:45,233
You took buses, things like that, more…
นั่งรถเมล์อย่างนี้มากกว่า
nâng rót may yàang née mâak gwàa

73
01:02:45,233 –> 01:02:47,833
Yes, related to…
ใช่ เกี่ยวข้องกับ…
châi · gìieow kông gàp

74
01:02:47,833 –> 01:02:53,500
What is it called? The status of people too.
เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ ระดับของคนด้วย
káo rîiak wâa · à-rai à · rá-dàp kŏng kon dûuay

75
01:02:53,500 –> 01:02:55,500
The taxi might be more expensive.
แท็กซี่อาจจะแพงไป
táek-sêe àat jà paeng bpai

76
01:02:55,500 –> 01:02:58,366
You might have to use a songthaew (2-row vehicle).
ต้องไปใช้รถ 2 แถว
dtông bpai chái rót sŏng tăew

77
01:02:58,366 –> 01:03:01,233
Which is cheaper. Do you know the songthaew?
ซึ่งถูกกว่า รู้จักรถ 2 แถวไหมครับ
sêung tòok gwàa · róo jàk rót sŏng tăew măi kráp

78
01:03:01,233 –> 01:03:05,433
Red car, yellow car, white car. They still exist today.
รถแดง รถเหลือง รถขาว ปัจจุบันก็ยังมีอยู่
rót daeng · rót lĕuuang · rót kăao · bpàt-jù-ban gôr yang mee yòo

79
01:03:05,433 –> 01:03:10,433
Or… 3-wheel vehicle.
หรือ…รถ 3 ล้อ
rĕu · rót săam lór

80
01:03:10,433 –> 01:03:12,500
Tuk-tuk, in the past, was cheaper.
รถตุ๊กๆ สมัยก่อนนี้ก็จะถูก
rót dtúk dtúk sà-măi gòn née gôr jà tòok

81
01:03:12,500 –> 01:03:14,900
But now tuk-tuks are more expensive than taxis.
แต่เดี๋ยวนี้ตุ๊กๆก็จะแพงกว่าแท็กซี่
dtàe dĭieow née dtúk dtúk gôr jà paeng gwàa táek-sêe

82
01:03:14,900 –> 01:03:17,066
Because they’re more convenient.
เพราะสะดวกกว่า
prór sà-dùuak gwàa

83
01:03:17,066 –> 01:03:18,433
And importantly,
และที่สำคัญ
láe têe săm-kan

84
01:03:18,433 –> 01:03:20,833
there are motorcycle taxis.
มีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
mee mor-dtêr-sai ráp jâang

85
01:03:20,833 –> 01:03:22,400
Before, there weren’t any motorcycle taxis?
เมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรอ
mêuua gòn mâi mee mor-dtêr-sai ráp jâang rŏr

86
01:03:22,400 –> 01:03:24,433
Back then, there weren’t
เมื่อก่อนนี้ไม่มี
mêuua gòn née mâi mee

87
01:03:24,433 –> 01:03:25,633
There were just
มีแต่
mee dtàe

88
01:03:25,633 –> 01:03:28,199
people who came to do it and
คนที่เข้ามาเพื่อทำแล้ว
kon têe kâo maa pêuua tam láew

89
01:03:28,199 –> 01:03:30,466
they work and find income for themsevles.
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
bprà-gòp aa-chêep sâang raai dâi hâi gàp dtuua eng

90
01:03:30,466 –> 01:03:31,766
I understand. It wasn’t official
เข้าใจแล้ว ไม่มีเป็นทางการ
kâo jai láew · mâi mee bpen taang gaan

91
01:03:31,766 –> 01:03:32,900
It wasn’t official
ไม่มีเป็นทางการ
mâi mee bpen taang gaan

92
01:03:32,900 –> 01:03:34,666
But now they have it as official.
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเป็นทางการ
dtàe wâa dĭieow née mee bpen taang gaan

93
01:03:35,333 –> 01:03:37,366
Now it’s official. It’s a profession.
เดี๋ยวนี้มีเป็นทางการ เป็นอาชีพ
dĭieow née mee bpen taang gaan bpen aa-chêep

94
01:03:37,366 –> 01:03:39,300
But nowadays you have to request like from the government.
แต่เดี๋ยวนี้ต้องไปขอแบบรัฐบาล
dtàe dĭieow née dtông bpai kŏr bàep rát-tà-baan

95
01:03:39,300 –> 01:03:40,233
Yes
ใช่ค่ะ
châi kâ

96
01:03:40,233 –> 01:03:41,633
You have to have the clothes
ต้องมีเสื้อ
dtông mee sêuua

97
01:03:41,633 –> 01:03:43,566
Yes
ใช่
châi

98
01:03:43,566 –> 01:03:44,599
I understand.
เข้าใจ
kâo jai

99
01:03:44,599 –> 01:03:49,500
And if you want to rent like a studio room.
แล้วถ้าอยากจะเช่าห้องแบบห้องสตูดิโอ
láew tâa yàak jà châo hông bàep hông sà-dtoo dì oh

100
01:03:49,500 –> 01:03:51,000
One place, something like this.
ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้
têe nèung à-rai yàang née

101
01:03:51,000 –> 01:03:52,766
In the past, 50 years ago.
สมัยก่อน 50 ปีที่แล้ว
sà-măi gòn · hâa-sìp · bpee têe láew

102
01:03:52,766 –> 01:03:53,900
how much?
เท่าไหร่
tâo rài

103
01:03:53,900 –> 01:03:56,099
It depends on your status too
มันขึ้นกับระดับด้วยนะคะ
man kêun gàp rá-dàp dûuay ná ká

104
01:03:56,099 –> 01:03:58,966
Because if you say like that, there will be
เพราะว่าถ้าบอกว่าแบบนั้นมันจะมี
prór wâa tâa bòk wâa bàep nán man jà mee

105
01:03:58,966 –> 01:03:59,800
It depends right?
มันแล้วแต่ใช่ไหม
man láew dtàe châi măi

106
01:03:59,800 –> 01:04:02,599
It depends on which area we live in.
มันแล้วแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหน
man láew dtàe wâa rao yòo nai péun têe năi

107
01:04:02,599 –> 01:04:04,966
And the size of the room.
แล้วก็ขนาดห้องยังไง
láew gôr kà-nàat hông yang ngai

108
01:04:04,966 –> 01:04:08,533
And the living conditions of that room and the community.
แล้วก็ความเป็นอยู่ของห้องนั้นสังคม
láew gôr kwaam bpen yòo kŏng hông nán săng-kom

109
01:04:08,533 –> 01:04:11,966
We could probably rent for 600 baht a month
เราอาจจะเช่าเดือนละ 600 บาทก็ได้
rao àat jà châo deuuan lá · hòk-rói · bàat gôr dâai

110
01:04:11,966 –> 01:04:15,166
Or we could probably say 6000 baht a month
หรือเราอาจจะบอกว่าเดือนละ 6000 บาทก็ได้
rao àat jà bòk wâa deuuan lá · hòk-pan · bàat gôr dâai

111
01:04:15,166 –> 01:04:16,633
with another place.
กับอีกพื้นที่นึง
gàp èek péun têe neung

112
01:04:16,633 –> 01:04:18,366
At the same time.
ในขณะเดียวกัน
nai kà-nà diieow gan

113
01:04:18,366 –> 01:04:19,866
I understand it’s hard to say.
เข้าใจว่ามันพูดยาก
kâo jai wâa man pôot yâak

114
01:04:19,866 –> 01:04:22,733
For example, someone asked
อย่างเช่นมีคนถามว่า
yàang chên mee kon tăam wâa

115
01:04:22,733 –> 01:04:25,099
How much is one 1 room studio?
ห้องสตูดิโอห้องนึงเท่าไหร่
hông sà-dtoo dì oh hông neung tâo rài

116
01:04:25,099 –> 01:04:27,966
They have from 2,500 baht
มันก็มีตั้งแต่ 2500 บาท
man gôr mee dtâng dtàe · sŏng-pan-hâa-rói · bàat

117
01:04:27,966 –> 01:04:29,699
up to 50,000 baht
ไปถึง 50,000 บาท
bpai tĕung · hâa mèun bàat

118
01:04:29,699 –> 01:04:30,800
Yes yes yes
ใช่ ใช่ ใช่
châi châi châi

119
01:04:30,800 –> 01:04:34,433
Depends on the area, depends on the location.
แล้วแต่พื้นที่ แล้วแต่โลเคชั่น
láew dtàe péun têe · láew dtàe loh kay chân

120
01:04:34,433 –> 01:04:37,599
And it depends on the amenities
แล้วก็แล้วแต่สิ่งอำนวยความสะดวก
láew gôr láew dtàe sìng am-nuuay kwaam sà-dùuak

121
01:04:37,599 –> 01:04:39,233
of that place.
ของพื้นที่นั่น
kŏng péun têe nân

122
01:04:39,233 –> 01:04:42,733
But 50 years ago, were there any luxury buildings?
แต่ว่า 50 ปีก่อนนี้ มีตึกหรูๆไหม
dtàe wâa · hâa-sìp · bpee gòn née · mee dtèuk rŏo rŏo măi

123
01:04:42,733 –> 01:04:45,433
They existed in Bangkok.
ก็มีนะ ของ กรุงเทพ
gôr mee ná · kŏng · grung têp

124
01:04:45,433 –> 01:04:48,199
Most luxury buildings will be like that.
ส่วนมากตึกหรูก็จะเป็นอันนั้นแล้วนะคะ
sùuan mâak dtèuk rŏo gôr jà bpen an nán láew ná ká

125
01:04:48,199 –> 01:04:50,766
Luxury buildings will be hotels or
ตึกหรูก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือ
dtèuk rŏo gôr jà bpen pûuak rohng raem rĕu

126
01:04:50,766 –> 01:04:53,199
places made for renting.
สถานที่ที่จัดไว้สำหรับการเช่า
sà-tăan têe têe jàt wái săm-ràp gaan châo

127
01:04:53,199 –> 01:04:54,033
Specifically.
โดยเฉพาะ
doi chà-pór

128
01:04:54,033 –> 01:04:56,033
Oh, and it would be very expensive.
อ๋อ แล้วก็จะแพงมาก
ŏr · láew gôr jà paeng mâak

129
01:04:56,033 –> 01:04:57,266
Yes, yes
ใช่ ใช่
châi · châi

130
01:04:57,266 –> 01:04:59,933
But the ones they sell as apartments or condos or
แต่ว่าที่ขายเป็นอาพาร์ทเมนท์ต์ คอนโด
dtàe wâa têe kăai bpen aa pâat-men · kon-doh

131
01:04:59,933 –> 01:05:01,666
something like this, maybe they didn’t have that many.
อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
à-rai yàang ngíia àat jà mâi dâai mee yúh kà-nàat nán

132
01:05:01,666 –> 01:05:03,666
Right? Or are there more now?
ใช่ไหม หรือว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีเยอะมาก?
châi măi · rĕu wâa dĭieow née rêrm mee yúh mâak

133
01:05:03,666 –> 01:05:05,433
Nowadays a lot. Yes
เดี๋ยวนี้เยอะมาก ใช่ค่ะ
dĭieow née yúh mâak · châi kâ

134
01:05:05,433 –> 01:05:06,433
A lot
เยอะมาก
yúh mâak

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!