Road trip vocabulary – transcript

by | Aug 8, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,899
In this video, I will teach words
ในวีดีโอนี้เกรสจะมาสอนคำศัพท์
nai wee-dee-oh née Grace jà maa sŏn kam sàp

2
00:00:03,899 --> 00:00:06,966
that are related to "road trips".
ที่เกี่ยวข้องกับ road trip นะคะ
têe gìieow kông gàp road trip ná ká

3
00:00:07,500 --> 00:00:10,099
In Thai, "Road trip" is
ในภาษาไทย road trip คือ
nai paa-săa tai road trip keu

4
00:00:10,099 --> 00:00:11,566
Road Trip
ขับรถเที่ยว
kàp rót tîieow

5
00:00:11,566 --> 00:00:12,233
or
หรือว่า
rĕu wâa

6
00:00:12,233 --> 00:00:13,933
Road trip
นั่งรถเที่ยว
nâng rót tîieow

7
00:00:14,866 --> 00:00:18,100
ขับรถเที่ยว (kàp rót tîieow) like to drive and travel

8
00:00:18,666 --> 00:00:22,833
นั่งรถเที่ยว (nâng rót tîieow) is to take the car and travel 
around

9
00:00:23,199 --> 00:00:26,899
Or you can say "road trip" is fine also.
หรือว่าพูดว่า road trip ก็ได้เหมือนกัน
rĕu wâa pôot wâa road trip gôr dâai mĕuuan gan

10
00:00:27,600 --> 00:00:29,033
Let's see,
มาดูกันนะคะ
maa doo gan ná ká

11
00:00:29,033 --> 00:00:32,200
what interesting words there are
ว่ามีคำศัพท์อะไร น่าสนใจบ้าง
 wâa mee kam sàp à-rai · nâa sŏn jai bâang

12
00:00:32,200 --> 00:00:36,133
in my southern road trip.
ใน road trip ภาคใต้ครั้งนี้ของเกรส
nai road trip pâak dtâi kráng née kŏng Grace

13
00:00:36,633 --> 00:00:39,633
Right now, what am I doing?
ตอนนี้เกรสกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ
dton-née Grace gam-lang tam à-rai yòo kâ

14
00:00:40,633 --> 00:00:43,799
In Thai, you can say 3 ways.
ภาษาไทยพูดได้ 3 อย่าง
paa-săa tai pôot dâai săam yàang

15
00:00:43,799 --> 00:00:47,166
They are: "Packing bags".
ก็คือ เก็บกระเป๋า
gôr keu · gèp grà-bpăo

16
00:00:47,166 --> 00:00:51,700
Or "packing bag" or "arranging bags".
หรือว่า แพ็คกระเป๋า หรือว่า จัดกระเป๋า
rĕu wâa páek grà-bpăo · rĕu wâa · jàt grà-bpăo

17
00:00:51,799 --> 00:00:53,799
เก็บ (gèp) is like to keep

18
00:00:54,399 --> 00:01:00,766
Pick up the coins from the ground.
เก็บเหรียญจากพื้น like to pick up the coin from the ground
gèp rĭian jàak péun like to pick up the coin from the ground

19
00:01:00,766 --> 00:01:02,833
จัด (jàt) is to arrange

20
00:01:02,833 --> 00:01:05,133
จัดกระเป๋า (jàt grà-bpăo) is also to pack your bag

21
00:01:05,133 --> 00:01:08,033
And Thai people like to say "pack".
แล้วก็คนไทยชอบพูดคำว่า แพ็ค
láew gôr kon tai chôp pôot kam wâa páek

22
00:01:08,033 --> 00:01:09,799
It's a loan word.
ก็คือเป็นคำยืม
gôr keu bpen kam yeum

23
00:01:09,799 --> 00:01:11,466
คำยืม (kam yeum) is a loan word

24
00:01:11,466 --> 00:01:14,333
It's a loan word from English.
เป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะ
bpen kam yeum maa jàak paa-săa ang-grìt kâ

25
00:01:14,333 --> 00:01:15,799
What's this?
นี่คืออะไรค่ะ
nêe keu à-rai kâ

26
00:01:15,799 --> 00:01:21,633
This is for protecting against mosquitoes.
นี่เอาไว้กันยุง to protect against the mosquitoes
nêe ao wái gan yung to protect against the mosquitoes

27
00:01:21,633 --> 00:01:23,766
This is a mosquito net "mung".
อันนี้คือ มุ้ง
an née keu · múng

28
00:01:23,766 --> 00:01:27,633
มุ้ง (múng) is the net to protect against the mosquitoes

29
00:01:28,966 --> 00:01:34,433
Right now, I'm setting up the mosquito net.
ตอนนี้เกรสกำลัง set up the mosquito net
dton-née Grace gam-lang set up the mosquito net

30
00:01:34,433 --> 00:01:37,633
"Set up mosquito net" in Thai is
set up the mosquito net ภาษาไทยคือ
set up the mosquito net paa-săa tai keu

31
00:01:37,633 --> 00:01:39,633
"Set up mosquito net".
กางมุ้ง
gaang múng

32
00:01:39,633 --> 00:01:43,033
You can use "gaang" with "setting up a tent".
กางใช้กับกางเต็นท์ได้
gaang chái gàp gaang dtén dâai

33
00:01:43,033 --> 00:01:45,633
"set up the tent".
กางเต็นท์
gaang dtén

34
00:01:45,633 --> 00:01:49,833
Set up the mosquito net.
กางมุ้ง
gaang múng

35
00:01:49,833 --> 00:01:51,500
The back of the car

36
00:01:51,500 --> 00:01:54,233
In Thai, it's "lăng rót"
ภาษาไทยคือ หลังรถ
paa-săa tai keu · lăng rót

37
00:01:54,233 --> 00:01:56,733
like หลัง (lăng) really your back.

38
00:01:56,733 --> 00:02:01,566
The hood of the car is กระโปรงหน้า (grà-bprohng nâa)

39
00:02:01,900 --> 00:02:04,900
To put things in the back of the car

40
00:02:04,900 --> 00:02:06,099
in Thai
ภาษาไทย
paa-săa tai

41
00:02:06,099 --> 00:02:07,533
you say
พูดว่า
pôot wâa

42
00:02:07,533 --> 00:02:11,466
To take things and put in the back of the car.
เอาของเข้าหลังรถ
ao kŏng kâo lăng rót

43
00:02:11,466 --> 00:02:13,900
เอาของ (ao kŏng) to take the thing

44
00:02:13,900 --> 00:02:16,300
เข้า (kâo) to put it inside

45
00:02:16,300 --> 00:02:18,199
หลังรถ (lăng rót) the back of the car.

46
00:02:18,199 --> 00:02:19,733
When you go on a road trip
เวลาไป road trip
way-laa bpai road trip

47
00:02:19,733 --> 00:02:21,699
a thing that is very important
สิ่งที่สำคัญมากๆ
sìng têe săm-kan mâak mâak

48
00:02:21,699 --> 00:02:23,666
that you have to check is
ที่ต้องเช็คก็คือ
têe dtông chék gôr keu

49
00:02:23,666 --> 00:02:25,266
the air in the tires (tire pressure).
ลมยาง
lom yaang

50
00:02:25,266 --> 00:02:27,133
ลม (lom) is the wind

51
00:02:27,133 --> 00:02:30,033
ยาง (yaang) is the rubber.

52
00:02:30,033 --> 00:02:33,266
So the air in the tire

53
00:02:33,266 --> 00:02:35,066
Air in the tires.
ลมยาง
lom yaang

54
00:02:35,066 --> 00:02:38,333
The car tire.
ยางรถยนต์
yaang rót yon

55
00:02:38,333 --> 00:02:40,033
You have to check
ต้องเช็ค
dtông chék

56
00:02:40,033 --> 00:02:41,333
the tire pressure.
ลมยาง
lom yaang

57
00:02:41,333 --> 00:02:44,533
And check the gear oil
แล้วก็เช็คน้ำมันเกียร์
láew gôr chék náam man giia

58
00:02:44,533 --> 00:02:46,566
the gear oil.

59
00:02:46,566 --> 00:02:48,266
And the engine oil.
แล้วก็น้ำมันเครื่อง
láew gôr náam man krêuuang

60
00:02:48,266 --> 00:02:50,366
the engine oil.

61
00:02:50,366 --> 00:02:52,300
And an important thing is
แล้วก็ที่สำคัญคือ
láew gôr têe săm-kan keu

62
00:02:52,300 --> 00:02:54,900
don't forget to fill the tank.
อย่าลืมเติมน้ำมันนะคะ
yàa leum dterm náam man ná ká

63
00:02:54,900 --> 00:02:56,633
เติม (dterm) is to add

64
00:02:56,633 --> 00:02:58,033
เติมน้ำมัน (dterm náam man) is to

65
00:02:58,033 --> 00:03:01,733
Add the gas, to fill up the gas tank.

66
00:03:01,733 --> 00:03:04,300
Let's go on the road trip!
ไปกันเลย road trip
bpai gan loiie road trip

67
00:03:04,300 --> 00:03:06,533
In this trip, I will
ใน tripนี้เกรสจะ
nai trip née Grace jà

68
00:03:06,533 --> 00:03:08,333
drive.
ขับรถไป
kàp rót bpai

69
00:03:08,333 --> 00:03:10,699
ขับรถ (kàp rót) is to drive.

70
00:03:10,699 --> 00:03:12,966
ขับ (kàp) is to drive

71
00:03:12,966 --> 00:03:15,733
คนขับรถ (kon kàp rót) is the driver.

72
00:03:15,733 --> 00:03:19,400
Okay, before I start driving
โอเคค่ะ ก่อนเริ่มขับรถ
oh kay kâ gòn rêrm kàp rót

73
00:03:19,400 --> 00:03:21,266
I have to check the mirrors.
เกรสต้องเช็คกระจก
Grace dtông chék grà-jòk

74
00:03:21,266 --> 00:03:23,900
กระจก (grà-jòk) is the mirror.

75
00:03:23,900 --> 00:03:28,033
The rear view mirror.  The mirror to look at the back.
กระจกมองหลัง
grà-jòk mong lăng

76
00:03:28,033 --> 00:03:30,000
This one

77
00:03:30,000 --> 00:03:32,033
Rear view mirror

78
00:03:32,033 --> 00:03:34,433
And the side mirrors.
แล้วก็ side mirrors
láew gôr side mirrors

79
00:03:34,433 --> 00:03:36,733
In Thai, is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

80
00:03:36,733 --> 00:03:38,866
the side mirrors.
กระจกมองข้าง
grà-jòk mong kâang

81
00:03:38,866 --> 00:03:42,133
the mirror to look at the side.

82
00:03:42,133 --> 00:03:44,033
Okay, quiet.
โอเคค่ะ เงียบๆนะคะ
oh kay kâ · ngîiap ngîiap ná ká

83
00:03:44,033 --> 00:03:45,433
I will reverse the car.
เกรสจะถอยหลัง
Grace jà tŏi lăng

84
00:03:45,433 --> 00:03:48,033
ถอยหลัง (tŏi lăng) is to reverse

85
00:03:50,166 --> 00:03:51,699
oh!
โอ้!
ôh

86
00:03:51,699 --> 00:03:56,033
Don't forget to put on your seatbelt.
อย่าลืมใส่เข็มขัดนิรภัยนะคะ
yàa leum sài kĕm kàt ní-rá-pai ná ká

87
00:03:56,033 --> 00:03:59,333
เข็มขัดนิรภัย (kĕm kàt ní-rá-pai) is the seatbelt.

88
00:03:59,333 --> 00:04:01,333
and the verb we use with it is

89
00:04:01,333 --> 00:04:02,699
ใส่ (sài) is to put on. *Also คาด (kâat) is often used*

90
00:04:02,699 --> 00:04:05,599
like ใส่เสื้อผ้า (sài sêuua pâa) to put on your clothes

91
00:04:05,599 --> 00:04:06,900
The same way with

92
00:04:06,900 --> 00:04:09,933
Put on your seatbelt.
ใส่เข็มขัดนิรภัย
sài kĕm kàt ní-rá-pai

93
00:04:21,233 --> 00:04:23,066
Right now, I'm at
ตอนนี้อยู่ที่
dton-née yòo têe

94
00:04:23,066 --> 00:04:24,766
the gas station.
ปั๊มน้ำมัน
bpám náam man

95
00:04:24,766 --> 00:04:25,800
Gas station.
ปั๊มน้ำมัน
bpám náam man

96
00:04:25,800 --> 00:04:27,100
In English, it's
ภาษาอังกฤษคือ
paa-săa ang-grìt keu

97
00:04:27,100 --> 00:04:29,399
the gas station

98
00:04:29,399 --> 00:04:31,166
I'm here because
อยู่ที่นี่เพราะว่า
yòo têe nêe prór wâa

99
00:04:31,166 --> 00:04:33,399
I came to fill up the gas tank.
เกรสมาเติมน้ำมัน
Grace maa dterm náam man

100
00:04:33,399 --> 00:04:35,399
To fill up the tank
เติมน้ำมัน
dterm náam man

101
00:04:35,399 --> 00:04:37,333
Because the gasonline
เพราะว่าน้ำมัน
prór wâa náam man

102
00:04:37,333 --> 00:04:39,100
is almost finished.
เกือบหมดแล้ว
gèuuap mòt láew

103
00:04:39,100 --> 00:04:42,533
I'm almost running out of gas.

104
00:04:42,533 --> 00:04:44,500
Almost finished.
เกือบหมด
gèuuap mòt

105
00:04:44,500 --> 00:04:48,166
The gas is running out.
น้ำมันเกือบหมด
náam man gèuuap mòt

106
00:04:48,166 --> 00:04:50,699
Or another way to say is
หรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งว่า
rĕu wâa pôot èek yàang nèung wâa

107
00:04:50,699 --> 00:04:52,533
The gas is close to finishing.
น้ำมันใกล้จะหมด
náam man glâi jà mòt

108
00:04:52,533 --> 00:04:53,966
is also okay.
ก็โอเคนะ
gôr oh kay ná

109
00:04:53,966 --> 00:04:58,000
ใกล้จะหมด (glâi jà mòt) running out soon.

110
00:05:02,566 --> 00:05:04,333
Do you have membership?
มีสมาชิกไหมค่ะ
mee sà-maa-chík măi kâ

111
00:05:04,333 --> 00:05:06,333
I have.
มีค่ะ
mee kâ

112
00:05:06,333 --> 00:05:08,333
098...

113
00:05:10,033 --> 00:05:13,666
Normally when you enter a gas station
ปกติเวลาเข้าปั๊มน้ำมันมาก็
bpòk-gà-dtì way-laa kâo bpám náam man maa gôr

114
00:05:13,666 --> 00:05:16,333
you won't just fill up the gasoline.
จะไม่ใช่แค่เติมน้ำมัน
jà mâi châi kâe dterm náam man

115
00:05:16,333 --> 00:05:17,699
to fill up the gas tank
เติมน้ำมัน
dterm náam man

116
00:05:17,699 --> 00:05:19,300
Not just fill up the gas tank,
ไม่ใช่แค่เติมน้ำมัน
mâi châi kâe dterm náam man

117
00:05:19,300 --> 00:05:20,133
but
แต่ว่า
dtàe wâa

118
00:05:20,133 --> 00:05:24,100
you rest, enter the bathroom
แวะพักเข้าห้องน้ำ
wáe pák kâo hông náam

119
00:05:24,100 --> 00:05:25,199
also.
ด้วยนะคะ
dûuay ná ká

120
00:05:25,199 --> 00:05:28,600
"wáe" is to "stop for a short while".
แวะคือ to stop for a short while
wáe keu to stop for a short while

121
00:05:28,600 --> 00:05:30,100
Or maybe,
หรือว่าอาจจะ
rĕu wâa àat jà

122
00:05:30,100 --> 00:05:33,399
stop and go in 7-11.
แวะเข้า 7/11
wáe kâo 7/11

123
00:05:33,399 --> 00:05:36,800
or buy food to eat.
หรือว่าแวะซื้ออาหารกิน
rĕu wâa wáe séu aa-hăan gin

124
00:05:36,800 --> 00:05:39,633
Usually, in a gas station,
ปกติในปั๊มน้ำมัน
bpòk-gà-dtì nai bpám náam man

125
00:05:39,633 --> 00:05:43,133
it will have different restaurants.
ก็จะมีร้านอาหารต่างๆ
gôr jà mee ráan aa-hăan dtàang dtàang

126
00:05:43,133 --> 00:05:45,433
Normally in Thailand
ปกติในประเทศไทย
bpòk-gà-dtì nai bprà-têt tai

127
00:05:45,433 --> 00:05:48,333
when you fill up the gas
เวลาจะเติมน้ำมัน
way-laa jà dterm náam man

128
00:05:48,333 --> 00:05:49,733
The driver
คนขับรถ
kon kàp rót

129
00:05:49,733 --> 00:05:52,100
doesn't have to fill it by themselves.
ไม่ต้องเติมเอง
mâi dtông dterm eng

130
00:05:52,100 --> 00:05:54,466
A worker fills it for you.
พนักงานเติมให้
pá-nák ngaan dterm hâi

131
00:05:54,466 --> 00:05:57,533
พนักงาน (pá-nák ngaan) is the worker.

132
00:05:57,533 --> 00:05:59,733
When driving you have to look at the
เวลาขับรถต้องมอง
way-laa kàp rót dtông mong

133
00:05:59,733 --> 00:06:01,966
traffic lights carefully.
ไฟจราจรดีๆ
fai jà-raa-jon dee dee

134
00:06:01,966 --> 00:06:06,100
ไฟจราจร (fai jà-raa-jon) is traffic lights

135
00:06:06,100 --> 00:06:09,466
Traffic lights have red light,
ไฟจราจรก็มีไฟแดง
fai jà-raa-jon gôr mee fai daeng

136
00:06:09,466 --> 00:06:10,866
yellow light, 
ไฟเหลือง
fai lĕuuang

137
00:06:10,866 --> 00:06:13,000
and green lights.
แล้วก็ไฟเขียว
láew gôr fai kĭieow

138
00:06:13,000 --> 00:06:15,266
A red light is to stop.
ไฟแดงคือต้องจอด
fai daeng keu dtông jòt

139
00:06:15,266 --> 00:06:18,266
Yellow sign it to be careful,
ไฟเหลืองคือระวังนะ
fai lĕuuang keu rá-wang ná

140
00:06:18,266 --> 00:06:19,466
slow down.
ช้าลง
cháa long

141
00:06:19,466 --> 00:06:21,733
Green light is you can go.
ไฟเขียวคือไปได้
fai kĭieow keu bpai dâai

142
00:06:22,133 --> 00:06:24,233
While driving
ระวังที่ขับรถเที่ยว
rá-wang têe kàp rót tîieow

143
00:06:24,233 --> 00:06:26,100
and we feel tired
แล้วรู้สึกเหนื่อย
láew róo sèuk nèuuay

144
00:06:26,100 --> 00:06:28,100
stop a rest at a 
ก็มาหยุดพักที่
gôr maa yùt pák têe

145
00:06:28,100 --> 00:06:29,899
temple is fine.
วัดได้นะคะ
wát dâai ná ká

146
00:06:29,899 --> 00:06:32,699
"wát" is temple.
วัดคือ temple
wát keu temple

147
00:06:32,699 --> 00:06:34,866
Sometimes in the temples there will be
บางครั้งในวัดก็จะมี
baang kráng nai wát gôr jà mee

148
00:06:34,866 --> 00:06:36,300
food sold,
ขายอาหาร
kăai aa-hăan

149
00:06:36,300 --> 00:06:38,233
or a coffee shop.
หรือว่าร้านกาแฟ
rĕu wâa ráan gaa-fae

150
00:06:38,233 --> 00:06:39,899
And for example this temple,
แล้วอย่างเช่นวัดนี้
láew yàang chên wát née

151
00:06:39,899 --> 00:06:42,066
has Thai massage too.
มีนวดไทยด้วยนะคะ
mee nûuat tai dûuay ná ká

152
00:06:42,066 --> 00:06:45,533
นวดไทย (nûuat tai) is Thai massage

153
00:06:45,533 --> 00:06:47,600
When traveling by car
เวลาขับรถเที่ยว
way-laa kàp rót tîieow

154
00:06:47,600 --> 00:06:49,833
Don't forget to stop
อย่าลืมหยุดจอด
yàa leum yùt jòt

155
00:06:49,833 --> 00:06:52,333
at roadside stalls.
ที่ร้านข้างทางนะคะ
têe ráan kâang taang ná ká

156
00:06:52,333 --> 00:06:56,899
"ráan kâang taang" is the roadside stalls/shops.
ร้านข้างทาง คือ the shop at the roadside
ráan kâang taang keu the shop at the roadside

157
00:06:56,899 --> 00:06:59,699
Maybe it's a store that sells
อาจจะเป็นร้านที่ขาย
àat jà bpen ráan têe kăai

158
00:06:59,699 --> 00:07:01,233
fruit,
ผลไม้
pŏn-lá-mái

159
00:07:01,233 --> 00:07:03,000
Thai cotton candy.
โรตีสายไหม
roh-dtee săai măi

160
00:07:03,000 --> 00:07:05,133
Or, for example, right now,
หรือว่า อย่างเช่นตอนนี้
rĕu wâa yàang chên dton-née

161
00:07:05,133 --> 00:07:08,266
I'm at a stand that sells Durian.
Grace อยู่ที่ร้านขายทุเรียน
Grace yòo têe ráan kăai tú riian

162
00:07:08,266 --> 00:07:10,666
2 more words that you should know are
อีกสองคำที่น่ารู้คือ
èek sŏng kam têe nâa róo keu

163
00:07:10,666 --> 00:07:12,100
the words:
คำว่า
kam wâa

164
00:07:12,100 --> 00:07:14,100
To follow the GPS

165
00:07:14,100 --> 00:07:15,733
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

166
00:07:15,733 --> 00:07:18,100
follow the GPS.
ตาม GPS
dtaam GPS

167
00:07:18,100 --> 00:07:21,633
Or follow the GPS
หรือว่าตามGPSไป
rĕu wâa dtaam GPS bpai

168
00:07:22,866 --> 00:07:23,899
The last word
คำสุดท้าย
kam sùt táai

169
00:07:23,899 --> 00:07:26,100
is the word
คือคำว่า
keu kam wâa

170
00:07:26,100 --> 00:07:27,433
The map

171
00:07:27,433 --> 00:07:28,500
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

172
00:07:28,500 --> 00:07:29,699
Map
แผนที่
păen têe

173
00:07:29,699 --> 00:07:32,100
Google map
แผนที่  Google
păen têe Google

174
00:07:32,100 --> 00:07:34,566
Or Thai people like to simply say
หรือว่าคนไทยชอบพูดง่ายๆ
rĕu wâa kon tai chôp pôot ngâai ngâai

175
00:07:34,566 --> 00:07:35,966
Google map.

176
00:07:36,699 --> 00:07:39,000
Another word you should know
อีกคำหนึ่งที่ควรรู้
èek kam nèung têe kuuan róo

177
00:07:39,000 --> 00:07:40,600
is the word
คือคำว่า
keu kam wâa

178
00:07:40,600 --> 00:07:42,399
"overtake"
แซง
saeng

179
00:07:42,399 --> 00:07:44,766
"saeng" means
แซงหมายความว่า
saeng măai kwaam wâa

180
00:07:44,766 --> 00:07:47,166
To overtake another car.

181
00:07:47,166 --> 00:07:48,233
For example,
อย่างเช่น
yàang chên

182
00:07:48,233 --> 00:07:52,266
Pass the other car/Overtake another car
แซงรถคันอื่น
saeng rót kan èun

183
00:07:52,266 --> 00:07:55,699
A very big truck to transport things
รถขนของคันใหญ่ๆ
rót kŏn kŏng kan yài yài

184
00:07:55,699 --> 00:07:57,166
in Thai
ในภาษาไทย
nai paa-săa tai

185
00:07:57,166 --> 00:07:58,399
is called
เรียกว่า
rîiak wâa

186
00:07:58,399 --> 00:08:01,166
Big truck.
รถพ่วง
rót pûuang

187
00:08:01,166 --> 00:08:03,366
Is a very big truck.
คือ (keu) a very big truck

188
00:08:03,366 --> 00:08:05,766
Like this, see?
แบบนี้ค่ะ เห็นไหม
bàep née kâ · hĕn măi

189
00:08:05,766 --> 00:08:09,166
When you drive on the street
เวลาขับรถไปบนถนน
way-laa kàp rót bpai bon tà-nŏn

190
00:08:09,166 --> 00:08:11,600
maybe you'll see different signs
อาจจะเห็นป้ายต่างๆ
àat jà hĕn bpâai dtàang dtàang

191
00:08:11,600 --> 00:08:12,800
For example,
อย่างเช่น
yàang chên

192
00:08:12,800 --> 00:08:15,399
the stop sign.
ป้ายหยุด
bpâai yùt

193
00:08:15,399 --> 00:08:19,133
"bpâai yùt" is "stop sign".
ป้ายหยุดคือ stop sign
bpâai yùt keu stop sign

194
00:08:19,133 --> 00:08:22,100
Another sign that you'll see often
อีกป้ายหนึ่งที่เห็นได้บ่อยๆ
èek bpâai nèung têe hĕn dâai bòi bòi

195
00:08:22,100 --> 00:08:23,333
is
ก็คือ
gôr keu

196
00:08:23,333 --> 00:08:26,899
warning signs.
ป้ายเตือน
bpâai dteuuan

197
00:08:26,899 --> 00:08:30,100
Construction work warning signs .
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
bpâai dteuuan ngaan gòr sâang

198
00:08:30,100 --> 00:08:34,100
"ngaan gòr sâang" is Construction work.
งานก่อสร้างคือ construction work
ngaan gòr sâang keu construction work

199
00:08:34,100 --> 00:08:37,033
So, "bpâai dteuuan ngaan gòr sâang" is
so ป้ายเตือนงานก่อสร้างคือ
so bpâai dteuuan ngaan gòr sâang keu

200
00:08:37,033 --> 00:08:40,533
The warning sign for construction work
ป้ายเตือนการก่อสร้าง
bpâai dteuuan gaan gòr sâang

201
00:08:40,533 --> 00:08:42,000
Oh, by the way,
เออ ใช่
er · châi

202
00:08:42,000 --> 00:08:45,166
If anyone wants to learn more
ถ้ามีใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม
tâa mee krai yàak jà riian róo pêrm dterm

203
00:08:45,166 --> 00:08:49,799
via a video about different signs
ผ่านวิดีโอเกี่ยวกับป้ายต่างๆ
pàan wí-dee-oh gìieow gàp bpâai dtàang dtàang

204
00:08:49,799 --> 00:08:51,733
that you can see
ที่สามารถเห็นได้
têe săa-mâat hĕn dâai

205
00:08:51,733 --> 00:08:54,333
on the road
บนถนนหนทาง
bon tà-nŏn hŏn taang

206
00:08:54,333 --> 00:08:56,200
Don't forget to enter
อย่าลืมเข้ามาใน
yàa leum kâo maa nai

207
00:08:56,200 --> 00:08:58,566
my Patreon.
Patreon ของเกรสนะคะ
Patreon kŏng Grace ná ká

208
00:08:58,566 --> 00:08:59,866
I made a video
เกรสทำวิดีโอ
Grace tam wí-dee-oh

209
00:08:59,866 --> 00:09:02,433
explaning different signs.
อธิบายเกี่ยวกับป้ายต่างๆไว้
à-tí-baai gìieow gàp bpâai dtàang dtàang wái

210
00:09:02,433 --> 00:09:03,899
Check it out.
ลองเข้ามานะคะ
long kâo maa ná ká

211
00:09:04,366 --> 00:09:06,266
Thanks everyone
ขอบคุณมากนะคะทุกคน
kòp kun mâak ná ká túk kon

212
00:09:06,266 --> 00:09:08,133
for watching this video.
ที่ดูวิดีโอนี้
têe doo wí-dee-oh née

213
00:09:08,133 --> 00:09:11,266
I hope everyone got to learn a lot of Thai
หวังว่าทุกคนจะได้เรียนภาษาไทยเยอะ
wăng wâa túk kon jà dâai riian paa-săa tai yúh

214
00:09:11,266 --> 00:09:12,666
Okay.
โอเคค่ะ
oh kay kâ

215
00:09:12,666 --> 00:09:14,166
Bye!
บ๊ายบาย
báai baai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!