Words related to baseball in Thai ⚾️

by | Dec 16, 2020 | Thai, Vocabulary

Become fluent in any language!

Baseball is not very popular in Thailand. I have never played it and it was never a part of school curriculum.

Having said this, a reader recently pointed out that baseball is played in Bangkok, Lopuri, Chiang Mai, Buriram, Nonthaburi and other areas of Thailand.

In fact, Former Major Leaguer Johnny Damon is half Thai.

In this article, I will teach you all the vocabulary you need to know to speak about baseball in the Thai language.

Baseball words in Thai

Vocabulary related to baseball:

 • Baseball
  เบสบอล
  bàyt bon

 • Baseball field
  สนามเบสบอล
  sà-năam bàyt bon

 • A baseball ⚾️
  ลูกเบสบอล
  lôok bàyt bon

 • Baseball cap 🧢
  หมวกเบสบอล
  mùak bàyt bon

 • Homerun
  โฮมรัน
  hohm ran

 • To pitch
  ขว้าง
  kwâang

 • To score/make points
  ทำแต้ม
  tam dtâem

 • Pitcher
  ผู้ขว้าง or พิทเชอร์
  pôo kwâang or pít-cher

 • A batter
  ผู้ตี or แบตเตอร์
  pôo dtee or bàet dtêr

 • Catcher
  แคชเชอร์ or ผู้จับ
  kâet cher or pôo jàp

 • Umpire
  อัมไพร์
  am-pai

 • Baseball bat
  ไม้เบสบอล
  mái bàyt bon

 • Bases
  ฐาน or เบส or บ้าน
  tăan or bàyt or bâan

 • First base, second base, third base
  บ้านหนึ่ง, บ้านสอง, บ้านสาม
  bâan nèung, bâan-sŏng, bâan săam

 • Homeplate
  โฮมเพลท
  hohm plâyt

 • Outfield
  สนามด้านนอก
  sà-năam dâan nôk

 • Infield
  สนามด้านใน
  sà-năam dâan nai

 • To hit the ball
  ตีลูกเบสบอล
  dtee lôok bàyt bon

 • Points
  แต้ม / คะแนน
  dtâem / ká-naen

 • Coach
  โค้ช
  kóht

 • To play
  เล่น
  lâyn

 • Foul ball
  ลูกฟาวล์
  lôok faao

 • Strike
  สไตรค์
  sà-dtrai

 • To strikeout
  สไตรค์เอาท์
  sà-dtrai-ao

 • Safe
  ปลอดภัย
  bplòt pai

 • Out
  ออก
  òk

 • Half-time
  พักครึ่ง
  pák krêung

 • Game
  เกมส์
  gaym

 • Sports
  กีฬา
  gee-laa

Example sentences:

 • Let’s play a game of baseball.
  มาเล่นเบสบอลกันเกมส์นึง
  maa lâyn bàyt bon gan gaym neung

 • He hit the ball and ran to second base.
  เข้าตีลูกเบสบอลแล้วก็วิ่งไปบ้านสอง
  kâo dtee lôok bàyt bon láew gôr wîng bpai bâan sŏng

 • The pitcher hit the batter
  พิทเชอร์ตีแบตเตอร์
  pít-cher dtee bàet dtêr


I hope you now know how to talk about baseball in Thai language.

Subscribe