10 words that help you understand CORONAVIRUS NEWS in Thai

by | Apr 12, 2020 | Vocabulary

Since the beginning of the coronavirus spread, Thai news agencies really put it as a main focus and broadcast about the situation night and day. If any of you want to understand more about what the news is saying, this article will be beneficial to you.

Coronavirus news in thai

Vocabularies

 1. สถานการณ์ (sà-tăa-ná-gaan) = situation

 2. แพร่ (prâe) = spread, broadcast

 3. ระบาด (rá-bàat) = to spread (disease)

 4. ผู้ติดเชื้อ (pôo-dtìt-chéua) = infected person

 5. ผู้เสียชีวิต (pôo sĭa chee-wít) = the dead

 6. หน้ากากอนามัย (nâa gàak à-naa-mai) = sanitation mask

 7. สถิติ (sà-tì-dtì) = statistic

 8. ปอดอักเสบ (bpòt àk-sàyp)= pneumonia

 9. กลุ่มเสี่ยง (glùm sìang) = the group at risk

 10. ป้องกัน (bpông gan) = to prevent

Example Text from Coronavirus news in Thai

 • ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยน่าเป็นห่วงมาก
  dton-née sà-tăa-ná-gaan gaan prâe rá-bàat kŏng wai-rát koh-roh-nâa-nai-bprà-tâyt-tai nâa bpen hùang mâak
  At the moment the situation about the spread of coronavirus in Thailand is very worrisome.

 • ที่ประเทศไทยตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตไม่เยอะ แต่ว่าปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  têe bprà-tâyt tai dton-née jam-nuan pôo sĭa chee-wít mâi yúh · dtàe wâa bpà-rí-maan pôo-dtìt-chéua-pêrm-kêun rêuay rêuay
  Right now in Thailand, the number of death is not high but the number of infected people is rising.

 • ถ้าดูในสถิติจะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว
  tâa doo nai sà-tì-dtì jà hĕn wâa glùm sìang keu pôo-sŏong aa-yú láe pôo têe mee bpan-hăa sùk-kà-pâap yòo gòn láew
  If we look at the statistic, we will see that the vulnerable group are old people and people that have had health problems before.

 • อาจจะเกิดอาการปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าได้
  àat jà gèrt aa-gaan bpòt àk-sàyp jàak wai-rát koh-roh-nâa dâai
  They might have pneumonia due to coronavirus

 • หน้ากากอนามัยก็มีไม่พอสำหรับป้องกันทุกคนให้ปลอดภัย
  nâa gàak à-naa-mai gôr mee mâi por săm-ràp bpông gan túk kon hâi bplòt pai
  The sanitary mask is also not enough to protect everybody (in order to be safe)


I hope this helps you understand more about Coronavirus news in Thai language.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!