Useful Thai Pattern: ยังไม่ทัน (…) ก็ (…)

by | May 6, 2020 | Vocabulary, Patterns

In the post, we will learn about how to use ยังไม่ทัน (…) ก็ (…).

This pattern means “Didn’t get to do (something) when (something else) happened”.

For example, I haven’t graduated yet but I already have a job.
ยังไม่ทันเรียนจบก็มีงานแล้ว
yang mâi tan rian jòp gôr mee ngaan láew

More examples:

 • The day hasn’t even finished yet and he already quit.
  ยังไม่ทันหมดวัน เค้าก็เลิกแล้ว
  yang mâi tan mòt wan · káo gôr lêrk láew

 • I haven’t even started flirting yet, but already I got shoved into a liquor store.
  ยังไม่ทันเริ่มจีบ​ ก็โดนถีบไปอยู่ร้านเหล้า
  yang mâi tan rêrm jèep · gôr dohn tèep bpai yòo ráan kâo

 • Not even started the work yet and they want to fire me already.
  ยังไม่ทันเข้าทำงานเขาก็อยากไล่ออกผมแล้ว
  yang mâi tan kâo tam ngaan kăo gôr yàak lâi òk pŏm láew


I hope you find this pattern useful.

Subscribe