Transcript for Alternatives to “Kun” (คุณ) in Thai! | Second person pronouns in Thai

by | Sep 10, 2021 | Video-Transcript

Become fluent in any language!

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

1
01:00:00,000 --> 01:00:01,375
Hello everybody.
สวัสดีคะทุกคน
sà-wàt-dee ká túk kon 

2
01:00:01,375 --> 01:00:06,083
Welcome to Thai with Grace
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะ
yin dee dtôn ráp kâo sòo Thai with Grace ná ká 

3
01:00:06,083 --> 01:00:09,125
In this video, we will talk
ในวีดีโอนี้เราจะพูด
nai wee-dee-oh née rao jà pôot 

4
01:00:09,125 --> 01:00:13,000
about the second-person pronoun.
ถึงคำสรรพนามบุรุษที่สอง
tĕung kam sàp-pá-naam bù-rùt têe sŏng 

5
01:00:13,000 --> 01:00:16,833
That is "You" in English.
นั่นก็คือ “You” ในภาษาอังกฤษ
nân gôr keu You nai paa-săa ang-grìt 

6
01:00:16,833 --> 01:00:22,041
We will start from the word that most people
เรามาเริ่มต้นจากคำที่คนส่วนมาก
rao maa rêrm dtôn jàak kam têe kon sùuan mâak 

7
01:00:22,041 --> 01:00:26,666
probably know already, that is "Kun"
น่าจะรู้แล้ว นั่นก็คือคำว่าคุณ
nâa jà róo láew · nân gôr keu kam wâa kun 

8
01:00:26,666 --> 01:00:31,958
The word "Kun" is a normal word that we use
คำว่าคุณเป็นคำปรกติทั่วไปที่ใช้กัน
kam wâa kun bpen kam bpròk-gà-dtì tûua bpai têe chái gan 

9
01:00:31,958 --> 01:00:35,625
meaning "You" in English.
ในความหมายของ “You”ภาษาอังกฤษ
nai kwaam măai kŏng You paa-săa ang-grìt 

10
01:00:35,625 --> 01:00:38,208
It's a polite word.
เป็นคำสุภาพ
bpen kam sù-pâap 

11
01:00:38,208 --> 01:00:43,000
You can use it with people you don't know,
คุณสามารถใช้ได้กับคนที่คุณไม่รู้จัก
kun săa-mâat chái dâai gàp kon têe kun mâi róo jàk 

12
01:00:43,000 --> 01:00:45,541
people you meet for the first time,
คนที่คุณเจอครั้งแรก
kon têe kun jer kráng râek 

13
01:00:45,541 --> 01:00:47,750
people you work with.
คนที่คุณทำงานด้วย
kon têe kun tam ngaan dûuay 

14
01:00:47,750 --> 01:00:49,625
Maybe it's your friend at work.
อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงาน
àat jà bpen pêuuan têe tam ngaan 

15
01:00:49,625 --> 01:00:52,041
But he/she is a person that you want to
แต่ว่าเป็นคนที่คุณอยาก
dtàe wâa bpen kon têe kun yàak 

16
01:00:52,041 --> 01:00:56,083
keep a distance with.
จะรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์
jà rák-săa rá-yá hàang kŏng kwaam săm-pan 

17
01:00:56,083 --> 01:00:58,541
You might not want that person to get too close to you
คุณอาจจะไม่อยากให้เขาเข้าใกล้
kun àat jà mâi yàak hâi kăo kâo glâi 

18
01:00:58,541 --> 01:01:01,833
in your relationship.
มากเกินไปในความสัมพันธ์กับคุณ
mâak gern bpai nai kwaam săm-pan gàp kun 

19
01:01:01,833 --> 01:01:06,833
For people with a higher rank/position
สำหรับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า
săm-ràp kon têe mee dtam-nàeng sŏong gwàa 

20
01:01:06,833 --> 01:01:08,958
it's ok to use "Kun"
สามารถใช้คำว่า “คุณ”
săa-mâat chái kam wâa · kun 

21
01:01:08,958 --> 01:01:12,916
with people of lower rank/position.
พูดกับคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าได้
pôot gàp kon têe dtam-nàeng dtàm gwàa dâai 

22
01:01:12,916 --> 01:01:14,000
It depends on how you use it
แล้วแต่มุม
láew dtàe mum 

23
01:01:14,000 --> 01:01:15,416
nicely or not nicely
ว่าจะใช้ดีหรือไม่ดี
wâa jà chái dee rĕu mâi dee 

24
01:01:15,416 --> 01:01:16,666
For example,
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên 

25
01:01:16,666 --> 01:01:17,750
If you want to give a compliment
ถ้าอยากจะชม
tâa yàak jà chom 

26
01:01:17,750 --> 01:01:20,208
"Good job"
“คุณทำงานดีมาก”
kun tam ngaan dee mâak 

27
01:01:20,208 --> 01:01:22,875
That's nice. But when
ก็เป็นข้อดีแต่ว่าเวลา
gôr bpen kôr dee dtàe wâa way-laa 

28
01:01:22,875 --> 01:01:25,458
You want to scold someone
อยากจะด่าหรือจะว่า
yàak jà dàa rĕu jà wâa 

29
01:01:25,458 --> 01:01:28,375
You can use "kun" as well.
ก็สามารถใช้คุณได้เหมือนกัน
gôr săa-mâat chái kun dâai mĕuuan gan 

30
01:01:28,375 --> 01:01:32,416
For example, "why are you late?".
ตัวอย่างเช่น “ทำไมคุณมาสาย”
dtuua yàang chên · tam-mai kun maa săai 

31
01:01:32,416 --> 01:01:35,416
"Why are you so stupid?".
“ทำไมคุณไม่มีสมอง”
tam-mai kun mâi mee sà-mŏng 

32
01:01:35,416 --> 01:01:37,250
You can use them like this.
ใช้แบบนี้ได้นะคะ
chái bàep née dâai ná ká 

33
01:01:37,250 --> 01:01:42,666
It's like an educated way of scolding.
เหมือนกับเป็นการด่าแบบมีการศึกษา
mĕuuan gàp bpen gaan dàa bàep mee gaan sèuk-săa 

34
01:01:43,583 --> 01:01:47,166
If you have a lower rank
ถ้าคุณเป็นคนที่มีตำแหน่ง
tâa kun bpen kon têe mee dtam-nàeng 

35
01:01:47,166 --> 01:01:52,125
than the person you are talking to
ต่ำกว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วย
dtàm gwàa kon têe kun gam-lang kui dûuay 

36
01:01:52,125 --> 01:01:55,416
you can't use the word "Kun".
คุณไม่สามารถใช้คำว่า “คุณ” ได้
kun mâi săa-mâat chái kam wâa kun dâai 

37
01:01:55,416 --> 01:01:59,833
Maybe you can use their position.
คุณอาจจะใช้ตำแหน่ง
kun àat jà chái dtam-nàeng 

38
01:01:59,833 --> 01:02:04,666
Maybe you can say teacher or doctor
อาจจะพูดว่าครู หรือว่าหมอ
àat jà pôot wâa kroo · rĕu wâa mŏr 

39
01:02:04,666 --> 01:02:06,708
or manager.
หรือว่าผู้จัดการ
rĕu wâa pôo jàt gaan 

40
01:02:06,708 --> 01:02:09,833
Use their position instead of the word "kun".
ใช้ตำแหน่งแทนคำว่าคุณ
chái dtam-nàeng taen kam wâa kun 

41
01:02:09,833 --> 01:02:12,583
Another way is to use
หรืออีกวิธีนึงก็คือใช้คำว่า
rĕu èek wí-tee neung gôr keu chái kam wâa 

42
01:02:12,583 --> 01:02:15,458
"Kun + Name"
“คุณ + ชื่อ”
kun · chêu 

43
01:02:15,458 --> 01:02:22,708
Such as Kun Rob, Kun Peter, Kun Pichai.
อย่างเช่นคุณร็อบ คุณปีเตอร์ คุณพิชัย
yàang chên kun róp · kun bpee-dtêr · kun pí-chai 

44
01:02:22,708 --> 01:02:26,083
Using "Kun+Name"
การใช้คำว่า “คุณ + ชื่อ”
gaan chái kam wâa · kun · chêu 

45
01:02:26,083 --> 01:02:28,708
is a way to call other people
เป็นการใช้เรียกคนอื่น
bpen gaan chái rîiak kon èun 

46
01:02:28,708 --> 01:02:31,708
that Thai people use very often.
ที่คนไทยใช้บ่อย
têe kon tai chái bòi 

47
01:02:31,708 --> 01:02:35,750
It's different from just using "kun"
มันแตกต่างกับการใช้คุณอย่างเดียว
man dtàek dtàang gàp gaan chái kun yàang diieow 

48
01:02:35,750 --> 01:02:39,416
That is "Kun + Name" feels less distant.
คือ “คุณ + ชื่อ” รู้สึกห่างเหินน้อยกว่า
keu · kun · chêu · róo sèuk hàang hĕrn nói gwàa 

49
01:02:39,416 --> 01:02:42,208
But still polite.
แต่ว่ายังสุภาพอยู่
dtàe wâa yang sù-pâap yòo 

50
01:02:42,208 --> 01:02:44,666
I like to use this word
คำนี้เกรซชอบใช้
kam née Grace chôp chái 

51
01:02:44,666 --> 01:02:46,875
when I was at work
ตอนที่อยู่ที่ทำงาน
dton-têe yòo têe tam ngaan 

52
01:02:46,875 --> 01:02:49,416
when I talk to friends at work
เวลาคุยกับเพื่อนที่ทำงาน
way-laa kui gàp pêuuan têe tam ngaan 

53
01:02:49,416 --> 01:02:51,666
that I'm not close to or
ที่ไม่สนิทด้วยหรือว่า
têe mâi sà-nìt dûuay rĕu wâa 

54
01:02:51,666 --> 01:02:55,250
friends that are in another department.
เพื่อนที่อยู่คนละแผนกกัน
pêuuan têe yòo kon-lá pà-nàek gan 

55
01:02:55,250 --> 01:02:57,666
And when I teach students
แล้วก็เวลาเกรซสอนนักเรียน
láew gôr way-laa Grace sŏn nák riian 

56
01:02:57,666 --> 01:03:01,000
And when I teach students
แล้วก็เวลาเกรซสอนนักเรียน
láew gôr way-laa Grace sŏn nák riian 

57
01:03:01,000 --> 01:03:03,375
I like to use this word too.
เกรซจะชอบใช้คำนี้เหมือนกันคะ
Grace jà chôp chái kam née mĕuuan gan ká 

58
01:03:03,375 --> 01:03:07,750
Kun Josh, Kun Karen
คุณจอช คุณคาเร็น
kun jòt · kun kaa ren 

59
01:03:07,750 --> 01:03:12,083
"When did you start learning Thai?"
“คุณคาเร็นเริ่มเรียนภาษาไทยเมื่อไรคะ”
kun kaa ren rêrm riian paa-săa tai mêuua rai ká 

60
01:03:12,083 --> 01:03:16,916
When are you coming to Thailand?"
“คุณจอชจะมาประเทศไทยเมื่อไร” 
kun Josh jà maa bprà-têt tai mêuua rai 

61
01:03:16,916 --> 01:03:20,416
Because I want to respect my students.
เพราะว่าเกรซอยากจะเคารพนักเรียน
prór wâa Grace yâak jà kao-róp nák riian 

62
01:03:20,750 --> 01:03:23,875
And if you delete the word "Kun"
แล้วก็ถ้าคุณตัดคำว่าคุณออก
láew gôr tâa kun dtàt kam wâa kun òk 

63
01:03:23,875 --> 01:03:26,375
left with just name,
เหลือแต่ชื่อ
lĕuua dtàe chêu 

64
01:03:26,375 --> 01:03:28,333
that is calling other people
ก็คือการเรียกคนอื่น
gôr keu gaan rîiak kon èun 

65
01:03:28,333 --> 01:03:29,666
with their name.
ด้วยชื่อของเขา
dûuay chêu kŏng kăo 

66
01:03:29,666 --> 01:03:30,833
This method
วิธีการนี้
wí-tee gaan née 

67
01:03:30,833 --> 01:03:33,375
is used very often.
เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยมาก
bpen wí-tee gaan têe chái bòi mâak 

68
01:03:33,375 --> 01:03:34,416
It's a method that I
เป็นวิธีการที่เกรซ
bpen wí-tee gaan têe Grace 

69
01:03:34,416 --> 01:03:37,583
use very often when I talk to
ใช้บ่อยมากจริงๆเวลาคุยกับ
chái bòi mâak jing jing way-laa kui gàp 

70
01:03:37,583 --> 01:03:40,083
younger people
คนที่อายุน้อยกว่า
kon têe aa-yú nói gwàa 

71
01:03:40,083 --> 01:03:42,291
or people of the same age.
หรือคนที่อายุเท่ากัน
rĕu kon têe aa-yú tâo gan 

72
01:03:42,291 --> 01:03:44,958
Such as when I have a student,
ตัวอย่างเวลาเกรซมีนักเรียน
dtuua yàang way-laa Grace mee nák riian 

73
01:03:44,958 --> 01:03:45,916
from young age
ตั้งแต่เด็ก
dtâng dtàe dèk 

74
01:03:45,916 --> 01:03:48,166
to about 17-18 years old.
ถึงอายุประมาณ 17-18 
tĕung aa-yú bprà-maan · sìp-jèt · sìp-bpàet 

75
01:03:48,166 --> 01:03:51,166
I will call them with their name
เกรซจะเรียกเขาด้วยชื่อของเขา
Grace jà rîiak kăo dûuay chêu kŏng kăo 

76
01:03:51,166 --> 01:03:53,208
without using the word "kun"
โดยที่ไม่ใช้คำว่าคุณ
doi têe mâi chái kam wâa kun 

77
01:03:53,208 --> 01:03:56,708
because it feels more friendly.
เพราะว่ามันรู้สึกเป็นมิตรมากกว่า
prór wâa man róo sèuk bpen mít mâak gwàa 

78
01:03:56,708 --> 01:03:59,166
Feels more friendly.
รู้สึกเป็นเพื่อนมากกว่า
róo sèuk bpen pêuuan mâak gwàa 

79
01:03:59,166 --> 01:04:03,208
At the university
ที่มหาลัยกับเพื่อนๆ
têe má-hăa-lai gàp pêuuan pêuuan 

80
01:04:03,208 --> 01:04:06,666
I don't call anyone "kun"
ทุกคนเกรซไม่เรียกว่าคุณ
túk kon Grace mâi rîiak wâa kun 

81
01:04:06,666 --> 01:04:10,958
because it's too polite.
เพราะว่ามันจะสุภาพมากเกินไป
prór wâa man jà sù-pâap mâak gern bpai 

82
01:04:10,958 --> 01:04:11,916
It doesn't feel
แล้วจะรู้สึกเหมือนกับ
láew jà róo sèuk mĕuuan gàp

83
01:04:11,916 --> 01:04:14,791
friendly. For example:
ไม่ใช่เพื่อนตัวอย่างเช่น
mâi châi pêuuan dtuua yàang chên 

84
01:04:14,791 --> 01:04:17,750
I have a friend named Mo
เกรซมีเพื่อนชื่อโม
Grace mee pêuuan chêu moh 

85
01:04:17,750 --> 01:04:20,208
I will ask Mo
เกรซจะถามโมว่า
Grace jà tăam moh wâa 

86
01:04:20,208 --> 01:04:23,458
“Tonight, are you coming?”

87
01:04:23,458 --> 01:04:25,916
In Thai, I will say
ภาษาไทยจะพูดว่า
paa-săa tai jà pôot wâa 

88
01:04:25,916 --> 01:04:29,166
"Tonight is mo coming?".
“คืนนี้โมจะมาไหม”
keun née moh jà maa măi 

89
01:04:29,166 --> 01:04:33,750
I replace "you" with "Mo"
เกรซแทนที่ “You” ด้วยโม
Grace taen têe You dûuay moh 

90
01:04:33,750 --> 01:04:34,791
even though
แม้แต่ว่า
máe dtàe wâa 

91
01:04:34,791 --> 01:04:39,333
I'm talking directly to Mo.
เกรซกำลังพูดกับโมโดยตรง
Grace gam-lang pôot gàp moh doi dtrong 

92
01:04:39,333 --> 01:04:40,625
Surely,
แน่นอนว่า
nâe non wâa 

93
01:04:40,625 --> 01:04:42,458
in English it would sound
ในภาษาอังกฤษจะฟังดู
nai paa-săa ang-grìt jà fang doo 

94
01:04:42,458 --> 01:04:43,625
a little strange.
แปลกนิดหน่อย
bplàek nít nòi 

95
01:04:43,625 --> 01:04:47,666
But in Thai, it's used like that.
แต่ว่าภาษาไทยใช้แบบนั้น
dtàe wâa paa-săa tai chái bàep nán 

96
01:04:47,666 --> 01:04:49,916
Family terms.
คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
kam sàp gìieow gàp krôp kruua 

97
01:04:49,916 --> 01:04:51,833
Thai people like to use
คนไทยชอบใช้
kon tai chôp chái 

98
01:04:51,833 --> 01:04:54,333
family terms
คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
kam sàp gìieow gàp krôp kruua 

99
01:04:54,333 --> 01:04:55,708
to call other people.
เรียกคนอื่น
rîiak kon èun 

100
01:04:55,708 --> 01:05:01,583
Older sibling, younger sibling, aunt, uncle
พี่ น้อง ป้า น้า อา ลุง
pêe · nóng · bpâa · náa · aa · lung 

101
01:05:01,583 --> 01:05:05,458
Dad, mom, Grandfather, Grandmother.
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
pôr · mâe · bpòo · yâa · dtaa · yaai 

102
01:05:05,458 --> 01:05:07,916
(Those words) can be used to call other people
ใช้สำหรับเรียกคนอื่นได้ 
chái săm-ràp rîiak kon èun dâai 

103
01:05:07,916 --> 01:05:10,041
even if that person
แม้แต่ว่าคนคนนั้น
máe dtàe wâa kon kon nán 

104
01:05:10,041 --> 01:05:11,958
is not family,
ไม่ใช่ครอบครัว
mâi châi krôp kruua 

105
01:05:11,958 --> 01:05:13,916
not related by blood.
ทางสายเลือดของคุณจริงๆ
taang săai lêuuat kŏng kun jing jing 

106
01:05:13,916 --> 01:05:17,083
You can still use it.
ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
gôr săa-mâat chái dâai mĕuuan gan 

107
01:05:17,083 --> 01:05:21,666
And if you want to be more polite
แล้วก็ถ้าคุณอยากจะสุภาพขึ้น
láew gôr tâa kun yàak jà sù-pâap kêun 

108
01:05:21,666 --> 01:05:24,041
You can use the word "Kun"
สามารถใช้คำว่า “คุณ” 
săa-mâat chái kam wâa · kun 

109
01:05:24,041 --> 01:05:25,750
in front (of the word)
ก่อนหน้าได้
gòn nâa dâai 

110
01:05:25,750 --> 01:05:28,250
For example: Kun aunt
ตัวอย่างเช่นคุณป้า
dtuua yàang chên kun bpâa 

111
01:05:28,250 --> 01:05:32,750
kun uncle, kun dad, kun mom, kun grandmom
คุณลุง คุณพ่อ คุณแม่ คุณยาย
kun lung · kun-ná-pôr · kun mâe · kun yaai 

112
01:05:32,750 --> 01:05:35,958
You can use them except for "kun pee" and "kun nong",
ใช้ได้แต่ว่าคุณพี่กับคุณน้อง
chái dâai dtàe wâa kun pêe gàp kun nóng 

113
01:05:35,958 --> 01:05:37,916
it's not really used (kun pee, kun nong).
ไม่ค่อยใช้นะคะ
mâi kôi chái ná ká 

114
01:05:37,916 --> 01:05:40,833
If you use these words
ถ้าคุณใช้คำศัพท์พวกนี้
tâa kun chái kam sàp pûuak née 

115
01:05:40,833 --> 01:05:43,375
to call other people, you will seem more like
เรียกคนอื่นคุณจะดูเหมือน
rîiak kon èun kun jà doo mĕuuan 

116
01:05:43,375 --> 01:05:44,833
Thai people.
คนไทยมากขึ้น
kon tai mâak kêun 

117
01:05:44,833 --> 01:05:45,916
These words
คำศัพท์พวกนี้
kam sàp pûuak née 

118
01:05:45,916 --> 01:05:48,750
are used in normal situations
ใช้ในสถานการณ์ทั่วไปปรกติ
chái nai sà-tăa-ná-gaan tûua bpai bpròk-gà-dtì 

119
01:05:48,750 --> 01:05:50,375
For example,
ตัวอย่างนะคะ
dtuua yàang ná ká 

120
01:05:50,375 --> 01:05:53,333
I like to use the word
เกรซชอบใช้คำว่า 
Grace chôp chái kam wâa 

121
01:05:53,333 --> 01:05:57,333
kun dad, kun mom, kun uncle, kun aunt
คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า
kun-ná-pôr · kun mâe · kun lung · kun bpâa 

122
01:05:57,333 --> 01:06:00,541
to call my friend's parents.
เรียกพ่อแม่ของเพื่อน
rîiak pôr mâe kŏng pêuuan 

123
01:06:00,541 --> 01:06:02,791
Depends, (when) some parents
แล้วแต่พ่อแม่บางคน
láew dtàe pôr mâe baang kon 

124
01:06:02,791 --> 01:06:04,375
call themselves dad,mom.
เรียกตัวเองว่าพ่อแม่
rîiak dtuua eng wâa pôr mâe 

125
01:06:04,375 --> 01:06:07,333
I will call them kun dad, kun mom.
เกรซจะเรียกเขาว่าคุณพ่อคุณแม่
Grace jà rîiak kăo wâa kun-ná-pôr kun mâe 

126
01:06:07,333 --> 01:06:09,375
But if they call themselves
แต่ว่าถ้าเขาเรียกตัวเองว่า
dtàe wâa tâa kăo rîiak dtuua eng wâa 

127
01:06:09,375 --> 01:06:10,625
uncle or aunt
ลุงหรือป้า
lung rĕu bpâa 

128
01:06:10,625 --> 01:06:12,916
I will call them kun uncle
เกรซจะเรียกเขาว่าคุณลุง
Grace jà rîiak kăo wâa kun lung 

129
01:06:12,916 --> 01:06:15,166
or kun aunt.
หรือว่าคุณป้า
rĕu wâa kun bpâa 

130
01:06:15,166 --> 01:06:19,375
If I see an old lady
ถ้ามีคุณยายคนหนึ่งที่เกรซเจอ
tâa mee kun yaai kon nèung têe Grace jer 

131
01:06:19,375 --> 01:06:21,625
crossing a street and
กำลังเดินข้ามถนนแล้ว
gam-lang dern kâam tà-nŏn láew 

132
01:06:21,625 --> 01:06:22,875
I help her
เกรซไปช่วยเขา
Grace bpai chûuay kăo 

133
01:06:22,875 --> 01:06:24,000
I will call her
เกรซจะเรียกเขาว่า
Grace jà rîiak kăo wâa 

134
01:06:24,000 --> 01:06:28,166
"kun grandmother, would you like me to help?"
“คุณยายคะ ให้หนูช่วยไหม”
kun yaai ká · hâi nŏo chûuay măi 

135
01:06:28,166 --> 01:06:32,750
The word older sibling is normally used
คำว่าพี่ใช้ได้ปรกติ
kam wâa pêe chái dâai bpròk-gà-dtì 

136
01:06:32,750 --> 01:06:36,916
with taxi or motorcycle taxi
กับแท็กซี่กับมอเตอร์ไซรับจ้าง
gàp táek-sêe gàp mor-dtêr sai ráp jâang 

137
01:06:36,916 --> 01:06:41,250
and with sellers in the Market
แล้วก็กับคนที่ขายของในตลาด
láew gôr gàp kon têe kăai kŏng nai dtà-làat 

138
01:06:41,250 --> 01:06:43,416
I like to call them older siblings
เราจะชอบเรียกเขาว่าพี่ 
rao jà chôp rîiak kăo wâa pêe 

139
01:06:43,416 --> 01:06:46,750
even if they are so much older than you
แม้แต่ว่าเขาอายุมากกว่าเราเยอะ
máe dtàe wâa kăo aa-yú mâak gwàa rao yúh 

140
01:06:46,750 --> 01:06:48,750
You can call them older sibling
ก็เรียกเขาว่าพี่
gôr rîiak kăo wâa pêe 

141
01:06:48,750 --> 01:06:50,041
It's the safest way.
จะปลอดภัยที่สุด
jà bplòt pai têe sùt 

142
01:06:50,041 --> 01:06:52,250
Because most Thai people
เพราะว่าคนไทยส่วนมาก
prór wâa kon tai sùuan mâak 

143
01:06:52,250 --> 01:06:57,083
don't like to feel old.
ไม่ชอบรู้สึกว่าตัวเองแก่
mâi chôp róo sèuk wâa dtuua eng gàe 

144
01:06:57,083 --> 01:06:58,708
If you call them aunt
ถ้าคุณเรียกเขาว่าป้า
tâa kun rîiak kăo wâa bpâa 

145
01:06:58,708 --> 01:06:59,750
They might feel like
เขาอาจจะรู้สึกว่า
kăo àat jà róo sèuk wâa 

146
01:06:59,750 --> 01:07:03,375
I'm not that old"
ฉันยังอายุไม่เยอะเท่าไร” 
chăn yang aa-yú mâi yúh tâo rai 

147
01:07:03,375 --> 01:07:04,583
But in fact, they might be in their
แต่ที่จริงแล้วเขาอาจจะอายุ
dtàe têe jing láew kăo àat jà aa-yú 

148
01:07:04,583 --> 01:07:06,250
40s, 50s already.
40-50 แล้ว
sèe-sìp · hâa-sìp · láew 

149
01:07:06,250 --> 01:07:07,166
For you, that's old
สำหรับคุณเยอะ
săm-ràp kun yúh 

150
01:07:07,166 --> 01:07:08,250
For them
แต่ว่าสำหรับเขา
dtàe wâa săm-ràp kăo 

151
01:07:08,250 --> 01:07:10,291
They don't consider themselves old.
เขาไม่ถือว่าเขาอายุเยอะ
kăo mâi tĕu wâa kăo aa-yú yúh 

152
01:07:10,291 --> 01:07:12,375
You can use the word younger sibling (nong)
คำว่าน้องใช้ได้
kam wâa nóng chái dâai 

153
01:07:12,375 --> 01:07:15,708
with people that are not old
เวลาเห็นคนที่อายุไม่มาก
way-laa hĕn kon têe aa-yú mâi mâak 

154
01:07:15,708 --> 01:07:18,083
Maybe they are wearing student uniforms,
อาจจะใส่เสื้อนักเรียนอยู่
àat jà sài sêuua nák riian yòo 

155
01:07:18,083 --> 01:07:21,041
maybe they are serving food in a restaurant,
อาจจะเสิฟอาหารในร้าน
àat jà sèrf aa-hăan nai ráan 

156
01:07:21,041 --> 01:07:22,208
you can call them
คุณก็เรียกเขาว่า
kun gôr rîiak kăo wâa 

157
01:07:22,208 --> 01:07:23,416
"younger sibling" (nong)
“น้องๆๆ” ได้
nóng nóng · dâai 

158
01:07:23,416 --> 01:07:24,666
Therefore,
เพราะฉะนั้น
prór chà-nán 

159
01:07:24,666 --> 01:07:26,541
If someone call you
ถ้ามีคนเรียกคุณว่า
tâa mee kon rîiak kun wâa 

160
01:07:26,541 --> 01:07:32,916
aunt, older sibling, uncle, father don't be surprised.
ป้า พี่ ลุง พ่อ ไม่ต้องตกใจนะคะ
bpâa · pêe · lung · pôr · mâi dtông dtòk jai ná ká 

161
01:07:32,916 --> 01:07:35,375
It's normal for Thais
มันเป็นเรื่องปรกติที่คนไทย
man bpen rêuuang bpròk-gà-dtì têe kon tai 

162
01:07:35,375 --> 01:07:37,416
to use these words to call other people.
จะใช้คำนั้นเรียกคนอื่น
jà chái kam nán rîiak kon èun 

163
01:07:37,416 --> 01:07:38,791
"You" (Tan).
ท่าน
tân 

164
01:07:38,791 --> 01:07:41,250
The word "Tan" is
คำว่าท่านเป็นคำที่
kam wâa tân bpen kam têe 

165
01:07:41,250 --> 01:07:43,125
very formal
เป็นทางการมาก
bpen taang gaan mâak 

166
01:07:43,125 --> 01:07:46,416
It's used to show respect
ใช้เพื่อแสดงความเคารพ
chái pêuua sà-daeng kwaam kao-róp 

167
01:07:46,416 --> 01:07:48,041
for another person
ต่ออีกคนหนึ่ง
dtòr èek kon nèung 

168
01:07:48,041 --> 01:07:51,125
When I hear the word "tan"
เวลาเกรซได้ยินคำว่าท่าน
way-laa Grace dâai yin kam wâa tân 

169
01:07:51,125 --> 01:07:52,708
I feel like
แล้วเกรซจะรู้สึกว่า
láew Grace jà róo sèuk wâa 

170
01:07:52,708 --> 01:07:55,458
that person has
คนคนนั้นเป็นคนที่
kon kon nán bpen kon têe 

171
01:07:55,458 --> 01:07:58,500
a high position in society.
มีตำแหน่งสูงทางสังคม
mee dtam-nàeng sŏong taang săng-kom 

172
01:07:58,500 --> 01:08:01,291
Maybe he/she is a prime minister
อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี
àat jà bpen naa-yók rát-tà-mon-dtree 

173
01:08:01,291 --> 01:08:04,125
or CEO of a company,
หรือว่าเป็น CEO ของบริษัท
rĕu wâa bpen CEO kŏng bor-rí-sàt 

174
01:08:04,125 --> 01:08:07,583
or an owner of a company
หรือว่าเป็นเจ้าของของบริษัท
rĕu wâa bpen jâo kŏng kŏng bor-rí-sàt 

175
01:08:07,583 --> 01:08:10,750
Usually,
คำนี้ปรกติทั่วไป
kam née bpròk-gà-dtì tûua bpai 

176
01:08:10,750 --> 01:08:12,541
you will not have an opportunity
คุณจะไม่มีโอกาส
kun jà mâi mee oh-gàat 

177
01:08:12,541 --> 01:08:14,083
to use with other people
ได้ใช้กับคนอื่นเท่าไร
dâai chái gàp kon èun tâo rai 

178
01:08:14,083 --> 01:08:17,250
because it's too polite.
เพราะว่ามันสุภาพมากเกินไป
prór wâa man sù-pâap mâak gern bpai 

179
01:08:17,250 --> 01:08:20,750
Because it might sound strange if you use it incorrectly.
เแล้วก็จะฟังดูแปลกๆถ้าใช้ผิด
láew gôr jà fang doo bplàek bplàek tâa chái pìt 

180
01:08:20,750 --> 01:08:23,291
For example,
ตัวอย่างนะคะ
dtuua yàang ná ká 

181
01:08:23,291 --> 01:08:27,750
"I would like to invite you to ......."
“ขอเรียนเชิญท่านมากล่าวเปิดพิธี” 
kŏr riian chern tân mâak lâao bpèrt pí-tee 

182
01:08:27,750 --> 01:08:29,666
Actually, the word "nu" means
ที่จริงคำว่าหนูหมายความว่า
têe jing kam wâa nŏo măai kwaam wâa 

183
01:08:29,666 --> 01:08:30,916
“mouse”
หนู
nŏo

184
01:08:30,916 --> 01:08:32,041
But in Thai,
แต่ว่าภาษาไทย
dtàe wâa paa-săa tai 

185
01:08:32,041 --> 01:08:34,250
it can be used to call as
ใช้เรียกเป็นเหมือนกับ
chái rîiak bpen mĕuuan gàp 

186
01:08:34,250 --> 01:08:36,333
the word "You" as well.
คำว่า “You” ได้ด้วย
kam wâa You dâai dûuay 

187
01:08:36,333 --> 01:08:37,625
When is it used?
ใช้เมื่อไร
chái mêuua rai 

188
01:08:37,625 --> 01:08:43,583
It's used with people that are a lot younger than you.
ใช้กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะ
chái gàp kon têe aa-yú nói gwàa kun yúh 

189
01:08:43,583 --> 01:08:44,958
Such as
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên 

190
01:08:44,958 --> 01:08:47,250
Now I'm 29 years old
ตอนนี้เกรซอายุ 29
dton-née Grace yêe-sìp-gâo years old 

191
01:08:47,250 --> 01:08:50,625
If a person wants to use the word "nu" with me
ถ้าคนอยากจะใช้คำว่าหนูกับเกรซ
tâa kon yàak jà chái kam wâa nŏo gàp Grace 

192
01:08:50,625 --> 01:08:54,083
they must be old
จะต้องอายุเยอะมากแล้ว
jà dtông aa-yú yúh mâak láew 

193
01:08:54,083 --> 01:08:56,791
Maybe 70,80,90
อาจจะอายุ 70,80,90
àat jà jèt-sìp years old bpàet-sìp · gâo-sìp 

194
01:08:56,791 --> 01:08:59,375
Maybe they have white hair already,
อาจจะมีผมหงอกแล้ว
àat jà mee pŏm ngòk láew 

195
01:08:59,375 --> 01:09:00,875
white hair.
ผมขาว
pŏm kăao 

196
01:09:00,875 --> 01:09:03,375
Because if a person younger than that,
เพราะว่าถ้าคนที่อายุน้อยกว่านั้น
prór wâa tâa kon têe aa-yú nói gwàa nán 

197
01:09:03,375 --> 01:09:05,625
maybe in their 40s-50s, call me with that
อาจจะ 40,50 ใช้กับเกรซ
àat jà · sèe-sìp · hâa-sìp · chái gàp Grace 

198
01:09:05,625 --> 01:09:07,208
I will feel like
เกรซจะรู้สึกว่า
Grace jà róo sèuk wâa 

199
01:09:07,208 --> 01:09:09,333
"hey, I'm not a kid"
“อืม ฉันไม่ใช่เด็กนะ”
eum · chăn mâi châi dèk ná 

200
01:09:09,333 --> 01:09:10,500
For example,
ตัวอย่าง
dtuua yàang 

201
01:09:10,500 --> 01:09:15,583
"What are you doing here? Where are your parents?"
“หนูมาทำอะไรที่นี่พ่อแม่อยู่ที่ไหนคะ”
nŏo maa tam à-rai têe nêe pôr mâe yòo têe năi ká 

202
01:09:15,583 --> 01:09:18,916
"nai" actually it's Mr.
นาย ที่จริงแล้วคือ Mr 
naai · têe jing láew keu Mr 

203
01:09:18,916 --> 01:09:24,375
For example "nai artid, nai pornchai"
อย่างเช่น นายอาทิต นายพรชัย
yàang chên · naai aa tít · naai pá-rá-chai 

204
01:09:24,375 --> 01:09:29,625
we say like this, but it can be used to replace "You".
พูดแบบนี้แต่ว่าสามารถใช้สำหรับ “You” ได้
pôot bàep née dtàe wâa săa-mâat chái săm-ràp You dâai 

205
01:09:29,625 --> 01:09:32,125
Mostly, it's women who use this word to call
ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเรียก
sùuan mâak jà bpen pôo yĭng rîiak 

206
01:09:32,125 --> 01:09:36,625
male close friends. For example:
ผู้ชายที่สนิทด้วย ตัวอย่าง
pôo chaai têe sà-nìt dûuay · dtuua yàang 

207
01:09:36,625 --> 01:09:40,958
"Hey, whatcha doing today? Do you wanna come to my house?"
“เฮ้ย วันนี้นายทำอะไรอะ มาบ้านเราไหม”
hóiie · wan née naai tam à-rai à · maa bâan-rao măi 

208
01:09:40,958 --> 01:09:44,375
"Gae", mostly this word
แก คำว่าแกส่วนมาก
gae · kam wâa gae sùuan mâak 

209
01:09:44,375 --> 01:09:46,666
is used by women. But
เป็นผู้หญิงใช้แต่ว่า
bpen pôo yĭng chái dtàe wâa 

210
01:09:46,666 --> 01:09:48,666
men can use it too.
ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกัน
pôo chaai gôr chái dâai mĕuuan gan 

211
01:09:48,666 --> 01:09:51,500
It's a word that is used between friends.
เป็นคำที่ใช้ระหว่างเพื่อน
bpen kam têe chái rá-wàang pêuuan 

212
01:09:51,500 --> 01:09:55,166
if they are not your best friend and you call them "gae",
ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทกันแล้วพูดแก
tâa mâi châi pêuuan sà-nìt gan láew pôot gae 

213
01:09:55,166 --> 01:09:57,291
that would be considered not polite.
จะถือว่าไม่สุภาพ
jà tĕu wâa mâi sù-pâap 

214
01:09:57,291 --> 01:09:59,458
I have a friend that likes to call me
เกรซมีเพื่อนที่ชอบเรียกเกรซ
Grace mee pêuuan têe chôp rîiak Grace 

215
01:09:59,458 --> 01:10:02,375
"gae". For example,
ว่าแก ตัวอย่างเช่น
wâa gae · dtuua yàang chên 

216
01:10:02,375 --> 01:10:04,875
"Hey, what are you doing today?"
“เฮ้ย วันนี้แกจะทำอะไรอะ” 
hóiie · wan née gae jà tam à-rai à 

217
01:10:04,875 --> 01:10:07,916
"Lon". I think this word
หล่อน คิดว่าคำนี้
lòn · kít wâa kam née 

218
01:10:07,916 --> 01:10:09,416
is not used that often.
ไม่ค่อยใช้บ่อยเท่าไร
mâi kôi chái bòi tâo rai 

219
01:10:09,416 --> 01:10:11,708
But when I was in my university,
แต่ว่าตอนที่เกรซอยู่มหาลัย
dtàe wâa dton-têe Grace yôo má-hăa-lai 

220
01:10:11,708 --> 01:10:14,958
I have LGBT friends
มีเพื่อนที่เป็น LGBT
mee pêuuan têe bpen LGBT 

221
01:10:14,958 --> 01:10:17,333
and a group of female friends
แล้วก็กลุ่มเพื่อนผู้หญิงกับ LGBT
láew gôr glùm pêuuan pôo yĭng gàp LGBT 

222
01:10:17,333 --> 01:10:20,458
that like to use this word
ที่เป็นเพื่อนกันชอบใช้คำนี้ 
têe bpen pêuuan gan chôp chái kam née 

223
01:10:21,041 --> 01:10:24,541
"it's you!" like this.
“หล่อนนะแหละ” แบบนี้นะคะ
lòn ná làe · bàep née ná ká 

224
01:10:24,541 --> 01:10:28,500
"Ter". You might think that this word
เธอ คำว่าเธอคุณอาจจะคิดว่า
ter · kam wâa ter kun àat jà kít wâa 

225
01:10:28,500 --> 01:10:30,791
is used for "She".
ใช้สำหรับ “She” 
chái săm-ràp She 

226
01:10:30,791 --> 01:10:34,333
But actually, Thai people use it more often for
แต่ว่าที่จริงแล้วคนไทยพูดสำหรับ
dtàe wâa têe jing láew kon tai pôot săm-ràp 

227
01:10:34,333 --> 01:10:36,541
 "you"
“You” มากกว่า
You mâak gwàa 

228
01:10:36,541 --> 01:10:39,000
The first way is
วิธีการแรกที่ใช้คือ
wí-tee gaan râek têe chái keu 

229
01:10:39,000 --> 01:10:43,500
using between two friends.
ใช้ระหว่างเพื่อนสองคน
chái rá-wàang pêuuan sŏng kon 

230
01:10:43,500 --> 01:10:46,500
Both men or women can use it.
ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้
pôo chaai gôr chái dâai pôo yĭng gôr chái dâai 

231
01:10:46,500 --> 01:10:50,833
But usually women will use it.
แต่ส่วนมากผู้หญิงจะใช้มากกว่า
dtàe sùuan mâak pôo yĭng jà chái mâak gwàa 

232
01:10:50,833 --> 01:10:53,291
If you are not close to that person
ถ้าคุณไม่สนิทกับคนนั้น
tâa kun mâi sà-nìt gàp kon nán 

233
01:10:53,291 --> 01:10:56,333
I think you shouldn't use "ter"
คิดว่าไม่ควรใช้คำว่าเธอ
kít wâa mâi kuuan chái kam wâa ter 

234
01:10:56,333 --> 01:10:58,083
maybe it's better to use he/her name
อาจจะใช้ชื่อของเขา
àat jà chái chêu kŏng kăo 

235
01:10:58,083 --> 01:11:01,041
or use other ways.
หรือว่าวิธีการอื่นพูดดีกว่า
rĕu wâa wí-tee gaan èun pôot dee gwàa 

236
01:11:01,041 --> 01:11:05,000
Another usage is
มีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เธอก็คือ
mee èek wí-tee nèung têe chái ter gôr keu

237
01:11:05,000 --> 01:11:07,000
for people that are older
สำหรับคนที่อายุมากกว่า
săm-ràp kon têe aa-yú mâak gwàa 

238
01:11:07,000 --> 01:11:09,458
calling people that are younger
ใช้เรียกคนที่อายุน้อยกว่า
chái rîiak kon têe aa-yú nói gwàa 

239
01:11:09,458 --> 01:11:12,875
but using the word "ter"
แต่ว่าถ้าใช้คำว่าเธอ
dtàe wâa tâa chái kam wâa ter 

240
01:11:12,875 --> 01:11:18,291
(in this situation) is not nice.
แบบนี้จะรู้สึกไม่ค่อยน่ารัก
bàep née jà róo sèuk mâi kôi nâa rák 

241
01:11:18,291 --> 01:11:20,958
For example, I have a teacher
ตัวอย่างเช่นมีครูของเกรซ
dtuua yàang chên mee kroo kŏng Grace 

242
01:11:20,958 --> 01:11:21,791
that likes to say
ชอบบอกว่า
chôp bòk wâa 

243
01:11:21,791 --> 01:11:24,083
Why did "ter" do that?
“เธอทำแบบนี้ได้ยังไง”
ter tam bàep née dâai yang ngai 

244
01:11:24,083 --> 01:11:26,416
Who are you
“เธอคือใคร”
ter keu krai 

245
01:11:26,416 --> 01:11:28,208
and I felt like
แล้วเกรซรู้สึกว่า
láew Grace róo sèuk wâa 

246
01:11:28,208 --> 01:11:30,041
he, she is not a good teacher.
เขาเป็นครูที่ไม่ดี
kăo bpen kroo têe mâi dee 

247
01:11:30,041 --> 01:11:34,875
It's like he/she doesn't like students.
เหมือนกับว่าเขาไม่รักนักเรียน
mĕuuan gàp wâa kăo mâi rák nák riian 

248
01:11:34,875 --> 01:11:38,125
Therefore, instead of saying "ter"
เพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดคำว่าเธอ
prór chà-nán taen têe jà pôot kam wâa ter 

249
01:11:38,125 --> 01:11:39,750
with people that are younger.
กับคนที่อายุน้อยกว่า
gàp kon têe aa-yú nói gwàa 

250
01:11:39,750 --> 01:11:44,833
It's better to say "kun"
พูดคำว่าคุณดีกว่า
pôot kam wâa kun dee gwàa 

251
01:11:44,833 --> 01:11:48,583
better to say "nu".
หรือว่าพูดคำว่าหนูดีกว่า
rĕu wâa pôot kam wâa nŏo dee gwàa 

252
01:11:48,583 --> 01:11:51,583
"tua" and "bee"
ตัวกับบี๋
dtuua gàp bĕe 

253
01:11:51,583 --> 01:11:53,708
This word is spoken
คำนี้เป็นภาษาที่ใช้
kam née bpen paa-săa têe chái 

254
01:11:53,708 --> 01:11:57,666
it's used between boyfriend and girlfriend
เรียกกันระหว่างแฟนผู้ชายกับผู้หญิง
rîiak gan rá-wàang faen pôo chaai gàp pôo yĭng 

255
01:11:57,666 --> 01:12:00,041
The man might call the woman "tua"
ผู้ชายอาจจะเรียกผู้หญิงว่า
pôo chaai àat jà rîiak pôo yĭng wâa

256
01:12:00,041 --> 01:12:02,083
"Hey, what are you doing tua"
“เฮ้ยตัวทำอะไรอยู่”
hóiie dtuua tam à-rai yòo 

257
01:12:02,083 --> 01:12:04,833
The woman call the man "bee"
ผู้หญิงเรียกผู้ชายว่าบี๋
pôo yĭng rîiak pôo chaai wâa bĕe 

258
01:12:04,833 --> 01:12:07,125
like this. "bee" came from the word
แบบนี้ได้ บี๋มาจากคำว่า
bàep née dâai · bĕe maa jàak kam wâa 

259
01:12:07,125 --> 01:12:11,125
"baby" in English.
baby ภาษาอังกฤษ
baby paa-săa ang-grìt 

260
01:12:11,125 --> 01:12:14,291
"meung" this is a word that is
มึง คำนี้เป็นคำที่
meung · kam née bpen kam têe 

261
01:12:14,291 --> 01:12:17,333
Used between two close friends.
เพื่อนสองคนที่สนิทกันชอบใช้
pêuuan sŏng kon têe sà-nìt gan chôp chái 

262
01:12:17,333 --> 01:12:22,083
If you're not close, you can't use it because
ถ้าไม่สนิทใช้ไม่ได้เพราะว่า
tâa mâi sà-nìt chái mâi dâai prór wâa 

263
01:12:22,083 --> 01:12:25,166
it's rude. Very rude
เป็นคำหยาบ หยาบมากๆ
bpen kam yàap · yàap mâak mâak 

264
01:12:25,166 --> 01:12:28,250
If you call adults with this word
ถ้าคุณพูดกับผู้ใหญ่ด้วยคำนี้
tâa kun pôot gàp pôo yài dûuay kam née 

265
01:12:28,250 --> 01:12:30,375
They will get angry at you for sure
ผู้ใหญ่จะโกรธคุณแน่นอน
pôo yài jà gròht kun nâe non 

266
01:12:30,375 --> 01:12:32,916
or if you talk to people that you are not close to
หรือว่าพูดกับคนที่ไม่สนิท
rĕu wâa pôot gàp kon têe mâi sà-nìt 

267
01:12:32,916 --> 01:12:36,833
on the street and say
ที่เจอกันบนถนนแล้วบอก
têe jer gan bon tà-nŏn láew bòk 

268
01:12:36,833 --> 01:12:38,125
"What are YOU doing"
“มึงทำอะไร”
meung tam à-rai 

269
01:12:38,125 --> 01:12:40,708
You will get in a fight for sure
แน่นอนว่าคุณจะต้องต่อยกัน
nâe non wâa kun jà dtông dtòi gan 

270
01:12:40,708 --> 01:12:44,291
But there are adults that use this with kids
แต่ว่ามีผู้ใหญ่ที่ใช้คำนี้กับเด็ก
dtàe wâa mee pôo yài têe chái kam née gàp dèk 

271
01:12:44,291 --> 01:12:45,625
Because for example
เพราะว่าตัวอย่างเช่น
prór wâa dtuua yàang chên 

272
01:12:45,625 --> 01:12:50,041
In my uncle's family
ในครอบครัวของพี่ชายของแม่
nai krôp kruua kŏng pêe chaai kŏng mâe 

273
01:12:50,041 --> 01:12:55,541
They use meung with each other
เขาใช้มึงกันตลอด
kăo chái meung gan dtà-lòt 

274
01:12:55,541 --> 01:12:56,958
My uncle
พี่ชายของแม่
pêe chaai kŏng mâe 

275
01:12:56,958 --> 01:12:59,208
Call his children "meung"
เรียกลูกตัวเองว่ามึง
rîiak lôok dtuua eng wâa meung 

276
01:12:59,208 --> 01:13:02,250
Call his grandchildren "meung"
เรียกหลานตัวเองว่ามึง
rîiak lăan dtuua eng wâa meung 

277
01:13:02,250 --> 01:13:04,541
It's normal
เป็นเรื่องปรกติ
bpen rêuuang bpròk-gà-dtì 

278
01:13:04,541 --> 01:13:06,166
But in my family
แต่ว่าในครอบครัวเกรซ
dtàe wâa nai krôp kruua Grace 

279
01:13:06,166 --> 01:13:09,291
We don't use it because it's considered a bad word
ไม่ใช้เพราะว่าถือว่าเป็นคำหยาบ
mâi chái prór wâa tĕu wâa bpen kam yàap 

280
01:13:09,291 --> 01:13:13,041
I remember when I was in grade 3
จำได้ว่าตอนที่เกรซอยู่ปอ 3
jam dâai wâa dton-têe Grace yòo ปอ săam 

281
01:13:13,041 --> 01:13:15,250
There was a male teacher
มีครูผู้ชายคนหนึ่ง
mee kroo pôo chaai kon nèung 

282
01:13:15,250 --> 01:13:17,333
who always calls his students "meung"
ชอบเรียกนักเรียนว่ามึง
chôp rîiak nák riian wâa meung 

283
01:13:17,333 --> 01:13:21,000
"What are YOU doing? You study hard"
“มึงทำอะไร ตั้งใจเรียนหน่อยนะมึง”
meung tam à-rai · dtâng jai riian nòi ná meung 

284
01:13:21,000 --> 01:13:21,916
Something like that
อะไรแบบนี้
à-rai bàep née 

285
01:13:21,916 --> 01:13:24,041
But I really didn't like it
แต่ว่าเกรซรู้สึกไม่ชอบมากเลย
dtàe wâa Grace róo sèuk mâi chôp mâak loiie 

286
01:13:24,041 --> 01:13:27,500
Because I felt like it's an impolite word
เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพ
prór wâa róo sèuk wâa bpen kam têe mâi sù-pâap 

287
01:13:27,500 --> 01:13:29,166
Instead of saying "meung"
แทนที่จะพูดว่ามึง
taen têe jà pôot wâa meung 

288
01:13:29,166 --> 01:13:33,166
Saying "nuu" sounds nicer
พูดคำว่าหนูจะเพราะกว่า
pôot kam wâa nŏo jà prór gwàa 

289
01:13:33,166 --> 01:13:34,666
sounds better
จะฟังดูดีกว่า
jà fang doo dee gwàa 

290
01:13:34,666 --> 01:13:37,208
I have a funny story
แล้วก็มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่ง
láew gôr mee rêuuang dtà-lòk rêuuang nèung 

291
01:13:37,208 --> 01:13:39,833
When I was 11 years old
ตอนที่เกรซอายุ 11
dton-têe Grace sìp-èt years old 

292
01:13:39,833 --> 01:13:42,000
my sister was 15
พี่สาวอายุ 15
pêe săao sìp-hâa years old 

293
01:13:42,000 --> 01:13:44,833
Usually, she will call me
ปรกติพี่สาวจะเรียกเกรซ
bpròk-gà-dtì pêe săao jà rîiak Grace 

294
01:13:44,833 --> 01:13:46,541
with my name
ด้วยชื่อของเกรซ
dûuay chêu kŏng Grace 

295
01:13:46,541 --> 01:13:49,708
But that day she was very angry
แต่ว่าวันนั้นพี่สาวโกรธมาก
dtàe wâa wan nán pêe săao gròht mâak 

296
01:13:49,708 --> 01:13:51,125
And she called me "meung"
แล้วก็บอกเกรซว่ามึง
láew gôr bòk Grace wâa meung 

297
01:13:51,125 --> 01:13:52,041
And she called me "meung"
แล้วก็บอกเกรซว่ามึง
láew gôr bòk Grace wâa meung 

298
01:13:52,041 --> 01:13:54,250
At that moment, I cried
แล้วตอนนั้นเกรซร้องไห้เลย
láew dton-nán Grace róng hâi loiie 

299
01:13:54,250 --> 01:13:55,833
Because I wasn't used to this word
เพราะว่าไม่ชินกับคำนี้
prór wâa mâi chin gàp kam née 

300
01:13:55,833 --> 01:13:57,250
And I told my mom
แล้วก็ไปฟ้องแม่
láew gôr bpai fóng mâe 

301
01:13:57,250 --> 01:14:01,500
After that, I think she got punished
คิดว่าหลังจากนั้นพี่โดนทำโทษ
kít wâa lăng jàak nán pêe dohn tam tôht 

302
01:14:01,500 --> 01:14:03,291
and never said this word
แล้วหลังจากนั้นไม่เคยพูดคำนี้
láew lăng jàak nán mâi koiie pôot kam née 

303
01:14:03,291 --> 01:14:04,166
to me again
กับเกรซอีกเลย
gàp Grace èek loiie 

304
01:14:04,166 --> 01:14:06,791
Usually, people that use the word "meung"
ปรกติคนที่ใช้คำว่ามึง
bpròk-gà-dtì kon têe chái kam wâa meung 

305
01:14:06,791 --> 01:14:09,250
will call themselves "gu"
จะเรียกตัวเองว่ากู
jà rîiak dtuua eng wâa goo

306
01:14:09,250 --> 01:14:11,458
I have a recommendation
เกรซมีคำแนะนำหนึ่ง
Grace mee kam náe nam nèung 

307
01:14:11,458 --> 01:14:13,333
If you don't know
ถ้าคุณไม่รู้ว่า
tâa kun mâi róo wâa 

308
01:14:13,333 --> 01:14:16,250
which pronoun to use
จะใช้คำสรรพนามอันไหน
jà chái kam sàp-pá-naam an năi 

309
01:14:16,250 --> 01:14:17,583
what would you use?
คุณจะใช้อะไรละ
kun jà chái à-rai lá 

310
01:14:17,583 --> 01:14:19,875
Just don't use it
ก็ไม่ต้องใช้เลย
gôr mâi dtông chái loiie 

311
01:14:19,875 --> 01:14:23,625
Because usually Thais
เพราะว่าปรกติคนไทยหลายๆคน
prór wàa bpròk-gà-dtì kon tai lăai lăai kon 

312
01:14:23,625 --> 01:14:25,166
in many situations
ในหลายๆสถานการณ์
nai lăai lăai sà-tăa-ná-gaan 

313
01:14:25,166 --> 01:14:27,708
don't use pronouns at all
ไม่ต้องใช้คำสรรพนามเลย
mâi dtông chái kam sàp-pá-naam loiie 

314
01:14:27,708 --> 01:14:32,416
For example, where are you going today?
ตัวอย่างเช่น วันนี้จะไปไหนอะ
dtuua yàang chên · wan née jà bpai năi à 

315
01:14:32,416 --> 01:14:34,916
“where are you going today”

316
01:14:34,916 --> 01:14:38,791
But you don't need the word "You" in the Thai language
แต่ว่าไม่ต้องมี “You” ในภาษาไทย
dtàe wâa mâi dtông mee You nai paa-săa tai 

317
01:14:38,791 --> 01:14:41,791
“can /you/ help me?”
“ช่วยหน่อยได้ไหมคะ”
chûuay nòi dâai măi ká 

318
01:14:41,791 --> 01:14:43,833
But no need "You", see?
แต่ว่าไม่ต้องมี “You” เห็นไหมคะ
dtàe wâa mâi dtông mee You hĕn măi ká 

319
01:14:43,833 --> 01:14:45,375
“can /you/ help me?”
“ช่วยหน่อยได้ไหมคะ”
chûuay nòi dâai măi ká 

320
01:14:45,375 --> 01:14:51,625
“When are /you/ going to close the shop”
“จะปิดร้านกี่โมง”
jà bpìt ráan gèe mohng 

321
01:14:51,625 --> 01:14:59,375
“Have /you/ ever been to Korea”
“เคยไปเกาหลีหรือเปล่าคะ”
koiie bpai gao-lĕe rĕu bplào ká 

322
01:14:59,375 --> 01:15:01,250
See?
เห็นไหมคะ
hĕn măi ká 

323
01:15:01,250 --> 01:15:05,416
This is how you hide the pronoun
นี่คือการซ่อนคำสรรพนาม
nêe keu gaan sôn kam sàp-pá-naam 

324
01:15:05,416 --> 01:15:09,000
Thai people always do this
ที่คนไทยใช้ปรกติทั่วไป
têe kon tai chái bpròk-gà-dtì tûua bpai 

325
01:15:09,000 --> 01:15:13,958
And if you want to say "you guys"
แล้วถ้าคุณอยากจะพูดว่า “You guys”
láew tâa kun yàak jà pôot wâa You guys 

326
01:15:13,958 --> 01:15:15,291
Not "You"
ไม่ใช่ “You” และ
mâi châi You láe

327
01:15:15,291 --> 01:15:17,041
The plural "you", right?
“You” ที่เป็น Plural ใช่ไหมคะ
You têe bpen Plural châi măi ká 

328
01:15:17,041 --> 01:15:20,083
"you guys", how would you say it?
“You guys” หลายๆคน จะพูดว่าอะไร
You guys lăai lăai kon · jà pôot wâa à-rai 

329
01:15:20,083 --> 01:15:23,916
Just add the word "puak" in front
แค่เติมคำว่า “พวก” ไปข้างหน้า
kâe dterm kam wâa · pûuak · bpai kâang nâa 

330
01:15:23,916 --> 01:15:29,958
Such as: "puak kun", "puak pee", "puak lung",
อย่างเช่นพวกคุณ พวกพี่ พวกลุง
yàang chên pûuak kun · pûuak pêe · pûuak lung 

331
01:15:29,958 --> 01:15:38,291
"puak pa", "puak na", "puak meung", "puak gae", "puak ter".
พวกป้า พวกน้า พวกมึง พวกแก พวกเธอ
pûuak bpâa · pûuak náa · pûuak meung · pûuak gae · pûuak ter

332
01:15:38,291 --> 01:15:41,833
Ok, I will conclude simply.
โอเคคะเกรซจะสรุปให้ง่ายๆนะคะ
oh kay ká Grace jà sà-rùp hâi ngâai ngâai ná ká 

333
01:15:41,833 --> 01:15:45,500
I recommend you to use the word "pee"
เกรซแนะนำให้ใช้คำว่าพี่
Grace náe nam hâi chái kam wâa pêe 

334
01:15:45,500 --> 01:15:50,625
When you see someone older than you
เวลาคุณเจอคนที่อายุมากกว่าคุณ
way-laa kun jer kon têe aa-yú mâak gwàa kun 

335
01:15:50,625 --> 01:15:53,875
In a normal situation such as
ในสถานการณ์ทั่วไปตัวอย่างเช่น
nai sà-tăa-ná-gaan tûua bpai dtuua yàang chên 

336
01:15:53,875 --> 01:15:55,666
taxi driver
คนขับรถแท็กซี่
kon kàp rót táek-sêe 

337
01:15:55,666 --> 01:15:57,125
motorbike taxi
คนขับรถมอเตอร์ไซร์
kon kàp rót mor-dtêr sai 

338
01:15:57,125 --> 01:15:59,250
middle age woman selling food
ป้าที่ขายอาหาร
bpâa têe kăai aa-hăan 

339
01:15:59,250 --> 01:16:03,625
middle age woman, men selling fruit
ป้าหรือลุงที่ขายผลไม้
bpâa rĕu lung têe kăai pŏn mái 

340
01:16:03,625 --> 01:16:05,750
You can always say "pee"
สามารถใช้พี่ได้ตลอด
săa-mâat chái pêe dâai dtà-lòt 

341
01:16:05,750 --> 01:16:10,666
I recommend you to use the word "nong"
และแนะนำให้ใช้คำว่าน้อง
láe náe nam hâi chái kam wâa nóng 

342
01:16:10,666 --> 01:16:14,500
with people that you are sure
กับคนที่คุณมั่นใจว่า
gàp kon têe kun mân jai wâa 

343
01:16:14,500 --> 01:16:16,916
that they are still young such as
ยังเด็กอยู่อย่างเช่น
yang dèk yòo yàang chên 

344
01:16:16,916 --> 01:16:20,166
University student wearing university uniform
เด็กมหาลัยที่ใส่ชุดมหาลัย
dèk má-hăa-lai têe sài chút má-hăa-lai 

345
01:16:20,166 --> 01:16:23,541
and you are 30 years old
แล้วก็คุณอายุ 30 แบบนี้
láew gôr kun săam-sìp years old bàep née 

346
01:16:23,541 --> 01:16:27,416
and I also recommend you to use "nuu"
แล้วก็แนะนำให้ใช้คำว่าหนู
láew gôr náe nam hâi chái kam wâa nŏo 

347
01:16:27,416 --> 01:16:30,333
When you call small kids
เวลาเรียกเด็กที่ตัวเล็กๆอยู่
way-laa rîiak dèk têe dtuua lék lék yòo 

348
01:16:30,333 --> 01:16:33,666
Maybe from 3 years old
อาจจะอายุตั้งแต่ 3 ขวบ
àat jà aa-yú dtâng dtàe săam kùuap 

349
01:16:33,666 --> 01:16:35,291
to 13 years old
ถึงอายุ 13
tĕung sìp-săam years old 

350
01:16:35,291 --> 01:16:37,291
you can call them "nu"
สามารถเรียกว่าหนูได้
săa-mâat rîiak wâa nŏo dâai 

351
01:16:37,291 --> 01:16:41,541
And when you are with a group of friends
แล้วก็เวลาคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆ
láew gôr way-laa kun yòo gàp glùm pêuuan pêuuan 

352
01:16:41,541 --> 01:16:44,625
Whichever word you friend use, you can use that too
ถ้าเพื่อนใช้คำไหนคุณก็ใช้คำนั้น
tâa pêuuan chái kam năi kun gôr chái kam nán 

353
01:16:44,625 --> 01:16:46,708
If your friend uses "meung"
ถ้าเพื่อนใช้คำว่ามึง
tâa pêuuan chái kam wâa meung 

354
01:16:46,708 --> 01:16:48,416
you can use meung too.
คุณก็ใช้คำว่ามึงได้
kun gôr chái kam wâa meung dâai 

355
01:16:48,416 --> 01:16:51,208
If they use ter you can use ter as well.
ถ้าใช้คำว่าเธอคุณก็ใช้คำว่าเธอได้
tâa chái kam wâa ter kun gôr chái kam wâa ter dâai 

356
01:16:51,208 --> 01:16:52,708
If they use gae,
ถ้าใช้คำว่าแก
tâa chái kam wâa gae 

357
01:16:52,708 --> 01:16:55,666
You can use gae too
คุณก็ใช้คำว่าแกได้
kun gôr chái kam wâa gae dâai 

358
01:16:55,666 --> 01:16:59,583
And if you are in a situation
แล้วก็ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์
láew gôr tâa kun yòo nai sà-tăa-ná-gaan 

359
01:16:59,625 --> 01:17:02,291
that is formal.
ที่เป็นทางการหน่อย
têe bpen taang gaan nòi 

360
01:17:02,291 --> 01:17:05,041
I recommend you to use the word "kun"
เกรซแนะนำให้ใช้คำว่าคุณ
Grace náe nam hâi chái kam wâa kun 

361
01:17:05,041 --> 01:17:08,250
or "kun" + name
หรือว่าคุณ + ชื่อ
rĕu wâa kun · chêu 

362
01:17:08,250 --> 01:17:15,541
when you talk to people you don't know
เวลาพูดกับคนที่ไม่รู้จัก
way-laa pôot gàp kon têe mâi róo jàk 

363
01:17:15,541 --> 01:17:18,250
and people that work(with you)
แล้วก็คนที่ทำงาน
láew gôr kon têe tam ngaan 

364
01:17:18,250 --> 01:17:21,083
and people with whom you want to
แล้วก็คนที่คุณอยากจะ
láew gôr kon têe kun yàak jà 

365
01:17:21,083 --> 01:17:22,916
keep distance
รักษาระยะกับเขา
rák-săa rá-yá gàp kăo 

366
01:17:23,125 --> 01:17:25,000
Thank you very much
ขอบคุณมากนะคะทุกคน
kòp kun mâak ná ká túk kon 

367
01:17:25,000 --> 01:17:27,625
for watching this video until the end.
ที่ดูวีดีโอนี้จนจบ
têe doo wee-dee-oh née jon jòp 

368
01:17:27,625 --> 01:17:30,625
And in the next video
แล้วก็ในวีดีโอหน้า
láew gôr nai wee-dee-oh nâa 

369
01:17:30,625 --> 01:17:32,583
I will make about
เกรซจะทำเกี่ยวกับ
Grace jà tam gìieow gàp 

370
01:17:32,583 --> 01:17:36,875
other pronouns other than "I" and "You"
คำสรรพนามอื่นนอกเหนือจาก “I” แล้วก็ “You”
kam sàp-pá-naam èun nôk nĕuua jàak I láew gôr You 

371
01:17:36,875 --> 01:17:42,916
It will be about “He, she, it, we, they”
จะเป็นเกี่ยวกับ “He, she, it, we, they”
jà bpen gìieow gàp He she it we they 

372
01:17:42,916 --> 01:17:45,833
If you have any question
ถ้าคุณมีคำถามอะไร
tâa kun mee kam tăam à-rai 

373
01:17:45,833 --> 01:17:47,000
you can write them
ก็สามารถเขียน
gôr săa-mâat kĭian 

374
01:17:47,000 --> 01:17:48,500
down in the comments.
ลงไปในคอมเม้นได้นะคะ
long bpai nai kom mén dâai ná ká 

375
01:17:48,500 --> 01:17:50,916
Bye and see you.
บ้ายๆ แล้วเจอกัน
bâai bâai · láew jer gan

Subscribe