Transcript for Airport video

by | Oct 28, 2021 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,433
Hi everyone!
สวัสดีคะทุกคน
sà-wàt-dee ká túk kon 

2
00:00:01,433 --> 00:00:03,933
Today, we will learn words
วันนี้เราจะเรียนคำศัพท์
wan née rao jà riian kam sàp 

3
00:00:03,933 --> 00:00:06,700
related to the airport.
เกี่ยวกับสนามบินด้วยกันนะคะ 
gìieow gàp sà-năam bin dûuay gan ná ká 

4
00:00:06,700 --> 00:00:08,033
Let's go!
มาดูกันเลย
maa doo gan loiie 

5
00:00:08,633 --> 00:00:11,466
Right now, I'm in Rio de Janeiro.
ตอนนี้เกรซอยู่ที่รีโอดิจาเนโร่นะคะ
dton-née Grace yòo têe ree-oh dì jaa-nay rôh ná ká 

6
00:00:11,466 --> 00:00:15,733
I'm at the airport going to Quito.
อยู่ในสนามบินกำลังจะไปที่กิโต
yòo nai sà-năam bin gam-lang jà bpai têe gì dtoh 

7
00:00:15,733 --> 00:00:20,100
Quito is the capital of Ecuador.
กิโตคือเมืองหลวงของเอกวาดอร์คะ 
gì dtoh keu meuuang lŭuang kŏng ay-gwaa-dor ká 

8
00:00:20,100 --> 00:00:21,866
Right now, I'm ready and
ตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้ว
dton-née dtriiam dtuua próm láew 

9
00:00:21,866 --> 00:00:25,733
I'm wearing a sweater, long pants, ready to board.
ใส่เสื้อกันหนาวกางเกงขายาวพร้อมขึ้นเครื่อง
sài sêuua gan năao gaang-geng kăa yaao próm kêun krêuuang 

10
00:00:27,199 --> 00:00:28,500
Before, let's see
เรามาดูกันก่อนเลยว่า
rao maa doo gan gòn loiie wâa 

11
00:00:28,500 --> 00:00:30,033
what I prepared.
เกรซเตรียมอะไรมาบ้าง 
Grace dtriiam à-rai maa bâang 

12
00:00:30,033 --> 00:00:32,733
The first thing is my bag.
หนึ่งคือกระเป๋า 
nèung keu grà-bpăo 

13
00:00:32,733 --> 00:00:38,233
Luggage like this is called "carry on".
กระเป๋านี้เรียกว่าสัมภาระพกติดตัว
grà-bpăo née rîiak wâa săm-paa-rá pók dtìt dtuua 

14
00:00:38,233 --> 00:00:42,733
which I will bring in the airplane and
ซึ่งเกรซจะเอาขึ้นเครื่องไปด้วยแล้วก็
sêung Grace jà ao kêun krêuuang bpai dûuay láew gôr 

15
00:00:42,733 --> 00:00:46,433
Luggage that I will check-in is
สัมภาระที่จะเอาไปลงทะเบียนก็คือ
săm-paa-rá têe jà ao bpai long tá-biian gôr keu 

16
00:00:46,433 --> 00:00:50,000
big luggage. This is the first one
กระเป๋าใหญ่ๆอันนี้สัมภาระที่หนึ่ง
grà-bpăo yài yài an née săm-paa-rá têe nèung 

17
00:00:50,000 --> 00:00:52,133
and the second one.
แล้วก็สอง
láew gôr sŏng 

18
00:00:52,733 --> 00:00:54,966
I hope that the weight won't exceed.
หวังว่าจะน้ำหนักไม่เกินนะคะ 
wăng wâa jà náam nàk mâi gern ná ká 

19
00:00:54,966 --> 00:00:57,399
I don't want to pay a fine.
ไม่อยากจะจ่ายค่าปรับ
mâi yàak jà jàai kâa bpràp 

20
00:00:58,200 --> 00:01:02,200
Normally, they let you have 23 kilos.
ปรกติสนามบินเขาให้ที่ 23 กิโล
bpròk-gà-dtì sà-năam bin kăo hâi têe 23 · gì-loh 

21
00:01:02,200 --> 00:01:08,766
If the 2 bags combined it's 46 kilos
ถ้ากระเป๋าสองอันนี้รวมกันก็ 26...ก็ 46 กิโล
tâa grà-bpăo sŏng an née ruuam gan gôr 26 · gôr 46 · gì-loh 

22
00:01:08,766 --> 00:01:10,866
I don't know if it will be overweight or not.
ไม่รู้ว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่า
mâi róo wâa náam nàk gern rĕu bplào 

23
00:01:11,766 --> 00:01:15,766
I will travel with Copa airlines.
เดี๋ยวเกรซจะเดินทางด้วยสายการบินโคป้านะคะ 
dĭieow Grace jà dern taang dûuay săai gaan bin koh bpâa ná ká 

24
00:01:15,766 --> 00:01:21,299
Which is a low cost South American airline. 
ซึ่งเป็นสายการบินที่ low cost ของเซ้าอเมริกา 
sêung bpen săai gaan bin têe low cost kŏng sáo à-may-rí-gaa 

25
00:01:21,299 --> 00:01:24,099
They use this airline a lot.
เค้าก็ใช้สายการบินนี้กันเยอะ 
káo gôr chái săai gaan bin née gan yúh 

26
00:01:24,633 --> 00:01:28,933
Behind me is the check-in schedule.
นี่คะ ข้างหลังนี้คือตารางเวลาเช็คอิน 
nêe ká kâang lăng née keu dtaa-raang way-laa chék in 

27
00:01:28,933 --> 00:01:31,066
The schedule that says
ตารางเวลาที่บอกว่า
dtaa-raang way-laa têe bòk wâa 

28
00:01:31,066 --> 00:01:34,433
the counter for the airline opens when.
เค้าเตอร์สายการบินเปิดเมื่อไร 
káo dtêr săai gaan bin bpèrt mêuua rai 

29
00:01:35,333 --> 00:01:36,799
Look at the counter.
ดูเค้าเตอร์นู่นนะคะ 
doo káo dtêr nôon ná ká 

30
00:01:36,799 --> 00:01:38,799
That's another airline.
นั่นคือสายการบินอื่น 
nân keu săai gaan bin èun 

31
00:01:38,799 --> 00:01:40,299
There's a lot of people
มีคนเยอะมากเลย
mee kon yúh mâak loiie 

32
00:01:40,299 --> 00:01:42,966
lining up.
ต่อคิวกันเยอะมากเลย
dtòr kiw gan yúh mâak loiie 

33
00:01:42,966 --> 00:01:46,233
But the airline that I will
แต่ว่าสายการบินที่เกรซจะ
dtàe wâa săai gaan bin têe Grace jà 

34
00:01:46,233 --> 00:01:50,433
fly with to Ecuador is called Copa.
นั่งไปเอกวาดอร์เรียกว่าโคป้า
nâng bpai ay-gwaa-dor rîiak wâa koh bpâa 

35
00:01:50,433 --> 00:01:52,033
doesn't have anyone.
ไม่มีคนเลยคะ 
mâi mee kon loiie ká 

36
00:01:52,033 --> 00:01:56,366
Look. Empty.
ดูสิ ว่างเลย 
doo sì · wâang loiie 

37
00:01:56,366 --> 00:02:01,566
I wonder if we will be the first passengers
สงสัยเราจะเป็นผู้โดยสารคนแรก
sŏng-săi rao jà bpen pôo doi săan kon râek 

38
00:02:01,566 --> 00:02:02,799
that will board.
ที่จะขึ้นเครื่อง 
têe jà kêun krêuuang 

39
00:02:04,066 --> 00:02:06,433
And another thing we can't miss
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้
láew gôr èek yàang nèung têe kàat mâi dâai 

40
00:02:06,433 --> 00:02:10,400
in the airport are the coffee shops.
ในสนามบินก็คือ ร้านกาแฟ 
nai sà-năam bin gôr keu · ráan gaa-fae 

41
00:02:11,266 --> 00:02:14,533
Usually, all airports
ส่วนมากสนามบินทุกสนามบิน
sùuan mâak sà-năam bin túk sà-năam bin 

42
00:02:14,533 --> 00:02:17,166
will have coffee shops.
ก็จะมีร้านกาแฟนะคะ 
gôr jà mee ráan gaa-fae ná ká 

43
00:02:17,166 --> 00:02:20,433
Sometimes it's Starbucks.
บางครั้งก็เป็น สตาบัคนะ ส่วนมาก
baang kráng gôr bpen · sà-dtaa-bàk ná · sùuan mâak 

44
00:02:20,433 --> 00:02:22,066
But here it isn't Starbucks.
แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่สตาบัคคะ 
dtàe wâa têe nêe mâi châi sà-dtaa-bàk ká 

45
00:02:22,066 --> 00:02:25,166
It's likely a South American Coffee shop.
น่าจะเป็นแบรนของอเมริกาใต้ 
nâa jà bpen bae ron kŏng à-may-rí-gaa dtâi 

46
00:02:25,166 --> 00:02:29,699
From Brazil to Ecuador, I don't need a visa.
จากบราซิลไปเอกวาดอร์ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะ 
jàak braa-sin bpai ay-gwaa-dor mâi dtông chái wee sâa ná ká 

47
00:02:29,699 --> 00:02:33,800
Only with my passport, it's fine.
แค่มีพาสปอร์ตไทยก็ไปได้ 
kâe mee paa sà-bpòt tai gôr bpai dâai 

48
00:02:33,800 --> 00:02:35,833
Actually, there's 6 countries
ที่จริงแล้วมี 6 ประเทศ
têe jing láew mee hòk bprà-têt 

49
00:02:35,833 --> 00:02:39,433
that Thai people can go without Visas (In South America).
ที่คนไทยไปโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่า
têe kon tai bpai doi têe mâi dtông mee wee sâa 

50
00:02:39,433 --> 00:02:42,566
only Thai passport is sufficient.
แค่มีพาสปอร์ตไทยก็พอ 
kâe mee paa sà-bpòt tai gôr por 

51
00:02:42,566 --> 00:02:44,533
The first country is Brazil.
ประเทศแรกคือบราซิล 
bprà-têt râek keu braa-sil 

52
00:02:44,533 --> 00:02:49,133
The second one is Ecuador, Peru,
ประเทศที่สองคือ เอกวาดอร์ เปรู 
bprà-têt têe sŏng keu · ay-gwaa-dor · bpay-roo 

53
00:02:49,133 --> 00:02:54,566
Argentina, Chile, and Panama. 6 Countries.
อาเจนติน่าชิลีแล้วก็พานาม่า 6 ประเทศ 
aa jen dtì nâa chí-lee láew gôr paa-naa mâa 6 bprà-têt 

54
00:02:55,066 --> 00:02:57,699
Look. A luggage cart.
ดูสิๆ รถเข็นสัมภาระ 
doo sì doo sì · rót kĕn săm-paa-rá 

55
00:03:06,066 --> 00:03:07,033
Right now, I'm in front of
ตอนนี้เกรซอยู่หน้า
dton-née Grace yòo nâa 

56
00:03:07,033 --> 00:03:10,366
the International departures.
ประตูขาออกไปต่างประเทศนะคะ 
bprà-dtoo kăa òk bpai dtàang bprà-têt ná ká 

57
00:03:12,066 --> 00:03:16,333
I am walking to the bag security area
กำลังจะเดินผ่านจุดตรวจกระเป๋านะคะ
gam-lang jà dern pàan jùt dtrùuat grà-bpăo ná ká 

58
00:03:16,333 --> 00:03:21,966
but there's a worker that doesn't allow filming.
แต่ว่ามีพนักงานคนหนึ่งไม่ยอมให้ถ่าย
dtàe wâa mee pá-nák ngaan kon nèung mâi yom hâi tàai 

59
00:03:25,466 --> 00:03:30,633
This is a tax free shop
นี่คือร้านขายสินค้าปลอดภาษีนะคะ
nêe keu ráan kăai sĭn káa bplòt paa-sĕe ná ká 

60
00:03:30,633 --> 00:03:34,833
but Thai people usually just easily call it
แต่ว่าคนไทยส่วนมากก็เรียกง่ายๆ 
dtàe wâa kon tai sùuan mâak gôr rîiak ngâai ngâai 

61
00:03:34,833 --> 00:03:38,199
using English: Duty Free.
ใช้ภาษาอังกฤษว่า duty free 
chái paa-săa ang-grìt wâa duty free 

62
00:03:38,199 --> 00:03:44,233
In here they have snacks, chocolates,
ในนี้ก็จะมีขายขนม ขายช็อกโกแล็ต
nai née gôr jà mee kăai kà-nŏm · kăai chók goh láet

63
00:03:44,233 --> 00:03:49,000
makeup, liquor, cigarettes.
ขายเครื่องสำอางขายเหล้าบุหรี่ 
kăai krêuuang săm-aang · kăai lâo bù-rèe 

64
00:03:49,000 --> 00:03:51,633
Everything, a lot.
ทุกอย่างอะ เยอะมาก 
túk yàang à · yúh mâak 

65
00:03:52,466 --> 00:03:55,099
I am waiting to board.
กำลังรอขึ้นเครื่อง
gam-lang ror kêun krêuuang 

66
00:04:09,866 --> 00:04:13,033
Right now, I am in Panama airport.
ตอนนี้อยู่ที่สนามบินของพานาม่าคะ 
dton-née yòo têe sà-năam bin kŏng paa-naa mâa ká 

67
00:04:13,033 --> 00:04:17,666
I'm going to take the connecting flight to Ecuador.
กำลังจะต่อเครื่องไปที่เอกวาดอร์
gam-lang jà dtòr krêuuang bpai têe ay-gwaa-dor 

68
00:04:24,266 --> 00:04:26,733
Behind me is
ที่อยู่ด้านหลังเกรซตรงนี้ก็คือ
têe yòo dâan lăng Grace dtrong née gôr keu 

69
00:04:26,733 --> 00:04:29,733
the currency exchange counter.
เค้าเตอร์แลกเปลี่ยนเงินตรานะคะ 
káo dtêr lâek bplìian ngern dtraa ná ká 

70
00:04:29,733 --> 00:04:31,300
If you have dollars
ถ้าใครมีดอลล่า 
tâa krai mee dollar

71
00:04:31,300 --> 00:04:34,633
and want to change it to Yen, you can.
อยากเปลี่ยนเป็นเงินเย็นของญี่ปุ่นก็เปลี่ยนได้ 
yàak bplìian bpen ngern yen kŏng yêe-bpùn gôr bplìian dâai 

72
00:04:34,633 --> 00:04:38,766
Euro to baht too.
ยูโรเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็ได้ 
yoo-roh bplìian bpen ngern bàat gôr dâai 

73
00:04:38,766 --> 00:04:40,833
But, here they probably don't have baht lol.
เอ้ยแต่ว่าที่นี่น่าจะไม่มีเงินบาทนะคะ
ôiie dtàe wâa têe nêe nâa jà mâi mee ngern bàat ná ká 

74
00:04:40,833 --> 00:04:43,333
But we don't need to exchange money because
แต่ว่าเราไม่ต้องแลกเพราะอะไร 
dtàe wâa rao mâi dtông lâek prór à-rai 

75
00:04:43,333 --> 00:04:45,333
because in Ecuador they use
เพราะว่าที่เอกวาดอร์เค้าใช้
prór wâa têe ay-gwaa-dor káo chái 

76
00:04:45,333 --> 00:04:46,833
dollars.
ดอลล่าอเมริกากัน 
don lâa à-may-rí-gaa gan 

77
00:04:47,300 --> 00:04:49,333
Now, speaking is so hard
ตอนนี้พูดอะไรลำบากมากเลยนะคะ
dton-née pôot à-rai lam-bàak mâak loiie ná ká 

78
00:04:49,333 --> 00:04:53,199
because they have a lot of announcements.
เพราะว่ามีประกาศอะไรเยอะมากเลย
prór wâa mee bprà-gàat à-rai yúh mâak loiie 

79
00:04:53,199 --> 00:04:54,766
It's loud.
เสียงดัง
sĭiang dang

80
00:04:55,000 --> 00:04:57,033
To the left, there's a bathroom.
ด้านซ้ายก็มีห้องน้ำนะคะ 
dâan sáai gôr mee hông náam ná ká 

81
00:04:57,033 --> 00:05:00,699
A male bathroom. And,
ห้องน้ำผู้ชายแล้วก็
hông náam pôo chaai láew gôr 

82
00:05:00,699 --> 00:05:05,166
this is a lounge.
อันนี้มีห้องรับรองแขก VIP
an née mee hông ráp rong kàek VIP 

83
00:05:05,166 --> 00:05:08,533
Mostly, it's for people that buy tickets
ก็ส่วนมากจะเป็นคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบิน
gôr sùuan mâak jà bpen kon têe séu dtŭua krêuuang bin 

84
00:05:08,533 --> 00:05:10,966
like the most expensive ones or
แบบชั้นแพงที่สุดหรือ
bàep chán paeng têe sùt rĕu 

85
00:05:10,966 --> 00:05:14,266
business class that have VIP rooms.
ชั้นธุรกิจที่จะมีห้อง VIP 
chán tú-rá gìt têe jà mee hông VIP 

86
00:05:14,266 --> 00:05:16,366
Or people that use good credit cards.
หรือว่าคนที่ใช้เครดิสการ์ดดีๆนะ
rĕu wâa kon têe chái credit gàat dee dee ná 

87
00:05:16,366 --> 00:05:20,233
But I just bought the cheapest
แต่ว่าเกรซซื้อแค่เป็นแบบชั้นถูกสุด 
dtàe wâa Grace séu kâe bpen bàep chán tòok sùt 

88
00:05:20,233 --> 00:05:22,466
economy class. So I can't use the lounge.
ชั้น economy ก็เลยไม่มีห้อง VIP 
chán economy gôr loiie mâi mee hông VIP 

89
00:05:22,466 --> 00:05:23,466
I have to sit and wait.
ต้องนั่งรอ 
dtông nâng ror 

90
00:05:23,466 --> 00:05:24,266
For breakfast,
สำหรับอาหารเช้า
săm-ràp aa-hăan cháo 

91
00:05:24,266 --> 00:05:26,600
today, I chose Subway.
วันนี้เกรซเลือกเป็น Subway นะคะ 
wan née Grace lêuuak bpen Subway ná ká 

92
00:05:26,600 --> 00:05:29,600
Look. I bought bread.
เห็นไหม ซื้อมาขนมปัง 
hĕn măi · séu maa kà-nŏm bpang 

93
00:05:29,600 --> 00:05:34,233
I noticed all airports I've been to
เห็นว่าสนามบินทุกที่ที่เคยไป
hĕn wâa sà-năam bin túk têe têe koiie bpai 

94
00:05:34,233 --> 00:05:35,866
have Subways.
มีซับเวหมดเลยนะคะ 
mee sáp way mòt loiie ná ká 

95
00:05:35,866 --> 00:05:39,466
Subways is my favorite food
ก็ซับเวเป็นอาหารโปรดของเกรซ
gôr sáp way bpen aa-hăan bpròht kŏng Grace 

96
00:05:39,466 --> 00:05:41,600
when I have to wait in the airport.
เวลาที่ต้องรอในสนามบิน 
way-laa têe dtông ror nai sà-năam bin 

97
00:05:51,966 --> 00:05:53,800
Now, I have to wait
ตอนนี้เกรซกำลังนั่ง
dton-née Grace gam-lang nâng 

98
00:05:53,800 --> 00:05:58,066
in front of where you wait to board the plane.
อยู่ตรงที่นั่งรอขึ้นเครื่องนะคะ 
yòo dtrong têe nâng ror kêun krêuuang ná ká 

99
00:05:58,066 --> 00:06:00,866
The door still isn't open, so I'm waiting.
ประตูยังไม่เปิดก็เลยนั่งรออยู่ 
bprà-dtoo yang mâi bpèrt gôr loiie nâng ror yòo 

100
00:06:00,866 --> 00:06:04,333
When I came on my first flight,
ตอนที่เกรซนั่งมาเมื่อ fIight แรก
dton-têe Grace nâng maa mêuua flight râek 

101
00:06:04,333 --> 00:06:07,600
I sat in the middle.
เกรซนั่งที่ตรงที่นั่งตรงกลาง
Grace nâng têe dtrong têe nâng dtrong glaang 

102
00:06:07,600 --> 00:06:11,133
There's 3 seats.
ก็คือมีที่นั่งอยู่สามจุดนะคะ 
gôr keu mee têe nâng yòo săam jùt ná ká 

103
00:06:11,133 --> 00:06:13,533
It's the window seat.
เป็นที่นั่งริมหน้าต่าง
bpen têe nâng rim nâa dtàang 

104
00:06:13,533 --> 00:06:15,000
Then there's the middle seat.
แล้วก็ที่นั่งตรงกลาง
láew gôr têe nâng dtrong glaang 

105
00:06:15,000 --> 00:06:17,466
Then there's the aisle seat.
แล้วก็ที่นั่งริมทางเดิน
láew gôr têe nâng rim taang dern 

106
00:06:17,466 --> 00:06:20,100
If you sit in the window, you get to see the views.
ถ้านั่งริมหน้าต่างก็จะเห็นวิวได้
tâa nâng rim nâa dtàang gôr jà hĕn wiw dâai 

107
00:06:20,100 --> 00:06:22,133
And open the window.
แล้วก็เปิดหน้าต่างได้
láew gôr bpèrt nâa dtàang dâai 

108
00:06:22,133 --> 00:06:26,266
And the aisle seat
แล้วก็ที่นั่งตรงริมทางเดิน
láew gôr têe nâng dtrong rim taang dern 

109
00:06:26,266 --> 00:06:28,166
you can go to the bathroom easily.
ก็จะไปห้องน้ำได้สะดวก
gôr jà bpai hông náam dâai sà-dùuak 

110
00:06:28,166 --> 00:06:31,766
The airplane's airline is Copa Airline.
เครื่องบินสายการบินโคป้าแอไลน์ 
krêuuang bin săai gaan bin koh bpâa airlines 

111
00:06:31,766 --> 00:06:33,033
Can you see?
เห็นไหมคะ 
hĕn măi ká 

112
00:06:33,033 --> 00:06:42,500
The wings, the body.
ปีกเครื่องบินแล้วก็ตัวเครื่อง
bpèek krêuuang bin láew gôr dtuua krêuuang 

113
00:06:46,500 --> 00:06:50,233
There's people transporting the luggage.
มีคนกำลังขนส่งสัมภาระนะคะ
mee kon gam-lang kŏn sòng săm-paa-rá ná ká 

114
00:06:50,233 --> 00:06:50,833
Over there,
ตรงนั้นอะคะ 
dtrong nán à ká 

115
00:06:50,833 --> 00:06:53,533
is the luggage cars.
คือรถขนส่งสัมภาระ 
keu rót kŏn sòng săm-paa-rá 

116
00:06:57,166 --> 00:07:00,166
When you check in bags
เวลามีคนมาลงทะเบียนกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
way-laa mee kon maa long tá-biian grà-bpăo rîiap rói láew 

117
00:07:00,166 --> 00:07:01,866
everyone waits to board the plane
ทุกคนรอขึ้นเครื่อง
túk kon ror kêun krêuuang 

118
00:07:01,866 --> 00:07:05,233
and there will be the workers
แล้วก็จะมีคนที่เค้าทำงานนี่เหละคะ
láew gôr jà mee kon têe káo tam ngaan nêe lae ka

119
00:07:05,233 --> 00:07:07,933
they take your bags and put them in the luggage car
เขาเอากระเป๋าขึ้นบนรถขนส่งสัมภาระ
kăo ao grà-bpăo kêun bon rót kŏn sòng săm-paa-rá 

120
00:07:07,933 --> 00:07:09,966
and prepare it to go on the plane.
แล้วก็เตรียมตัวเอาขึ้นเครื่อง 
láew gôr dtriiam dtuua ao kêun krêuuang 

121
00:07:11,766 --> 00:07:15,766
Now, I'm going to board the second plane
ตอนนี้กำลังรอขึ้นเครื่องที่สองนะคะ 
dton-née gam-lang ror kêun krêuuang têe sŏng ná ká 

122
00:07:15,766 --> 00:07:18,000
from Panama to Quito.
ต่อจากพานาม่าไปกิโต้
dtòr jàak paa-naa mâa bpai gì dtôh 

123
00:07:18,000 --> 00:07:21,899
Then on top, can you see?
แล้วก็ด้านบนเห็นไหมคะ 
láew gôr dâan bon hĕn măi ká 

124
00:07:21,899 --> 00:07:25,833
There's restaurants, like a food court.
มีร้านอาหารด้วยเหมือนกับฟู้ดคอด
mee ráan aa-hăan dûuay mĕuuan gàp fóot kôt 

125
00:07:25,833 --> 00:07:28,566
Let's learn words from
เรามาเรียนคำศัพท์จาก
rao maa riian kam sàp jàak 

126
00:07:28,566 --> 00:07:30,166
the ticket.
ตั๋วเครื่องบินกันนะคะ 
dtŭua krêuuang bin gan ná ká 

127
00:07:30,166 --> 00:07:31,199
This is what?
นี่คืออะไรคะ
nêe keu à-rai ká 

128
00:07:31,199 --> 00:07:33,000
The ticket.
ตั๋วเครื่องบิน
dtŭua krêuuang bin 

129
00:07:33,000 --> 00:07:38,366
The flight number is CM872.
หมายเลขเที่ยวบินคือ CM872 
măai lêk tîieow bin CM 872 

130
00:07:38,366 --> 00:07:43,633
I'm coming from Rio de Janeiro and arrived in Panama.
มาจาก รีโอดิจาเนโร่ ถึงพานาม่า 
maa jàak · ree-oh dì jaa-nay rôh · tĕung paa-naa mâa 

131
00:07:43,633 --> 00:07:49,466
The seat is 24 E. I board the plane.
ที่นั่ง 24 E ขึ้นเครื่อง...
têe nâng · 24 E kêun krêuuang 

132
00:07:49,466 --> 00:07:53,633
I start boarding the plane at 12:36.
เริ่มขึ้นเครื่องได้ตอนเที่ยงคืนสามสิบหก
rêrm kêun krêuuang dâai dton-tîiang keun săam-sìp-hòk 

133
00:07:53,633 --> 00:08:01,533
I'm in Group 4. Door B42. Terminal 1.
เป็นกลุ่มที่ 4 ประตู B42 Terminal 1 นะคะ 
bpen glùm têe sèe bprà-dtoo B 42 Terminal nèung ná ká 

134
00:08:01,533 --> 00:08:05,333
But they didn't write it. There's a QR Code.
แต่ว่าไม่ได้เขียนไว้ มี QR Code 
dtàe wâa mâi dâai kĭian wái · mee QR Code 

135
00:08:05,333 --> 00:08:06,233
too. Can you see?
ด้วยเห็นไหม
dûuay hĕn măi 

136
00:08:06,233 --> 00:08:07,600
And what's the airline?
แล้วก็นี่คือสายการบินอะไร 
láew gôr nêe keu săai gaan bin à-rai 

137
00:08:07,600 --> 00:08:09,166
The airline is Copa Airlines.
สายการบิน COPA Airline 
săai gaan bin COPA Airline 

138
00:08:09,666 --> 00:08:12,600
Now, I'm walking
ตอนนี้เกรซกำลังเดินมา 
dton-née Grace gam-lang dern maa 

139
00:08:12,600 --> 00:08:15,266
to board the plane.
กำลังจะขึ้นเครื่องนะคะ 
gam-lang jà kêun krêuuang ná ká 

140
00:08:15,266 --> 00:08:18,066
Look at the right
มองไปได้ขวา 
mong bpai dâai kwăa 

141
00:08:18,066 --> 00:08:21,800
To the left, there's the nose of the airplane.
ด้านซ้ายมีหัวเครื่องบิน
dâan sáai mee hŭua krêuuang bin 

142
00:08:21,800 --> 00:08:26,766
And now, shortly, we have to take the ticket
แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาตั๋วเครื่องบิน
láew gôr dton-née dĭieow dtông ao dtŭua krêuuang bin 

143
00:08:26,766 --> 00:08:29,300
and give it to the flight attendants.
ให้กับแอร์โฮสเตสนะคะ 
hâi gàp air hostess ná ká 

144
00:08:29,300 --> 00:08:32,200
They will look at where we will sit.
เค้าจะดูว่าเราต้องไปนั่งที่ไหน
káo jà doo wâa rao dtông bpai nâng têe năi 

145
00:08:34,366 --> 00:08:38,133
Now, there's people coming in slowly.
ตอนนี้กำลังเริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะ 
dton-née gam-lang rêrm mee kon kâo maa rêuuay rêuuay ná ká 

146
00:08:38,133 --> 00:08:42,600
And they take their bags and lift it
แล้วก็กำลังเอากระเป๋าขึ้น
láew gôr gam-lang ao grà-bpăo kêun 

147
00:08:42,600 --> 00:08:48,333
to place it in the bag compartment above their heads.
ไปวางบนตู้เก็บกระเป๋าที่อยู่เหนือศีรษะ
bpai waang bon dtôo gèp grà-bpăo têe yòo nĕuua sĕe-sà 

148
00:08:49,666 --> 00:08:51,333
Before the plane takes off
ก่อนเครื่องจะออกนะคะ
gòn krêuuang jà òk ná ká 

149
00:08:51,333 --> 00:08:55,233
you have to fasten your seatbelts.
ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
dtông rát kĕm kàt ní-rá-pai 

150
00:08:55,233 --> 00:08:59,166
And put your seats upright.
แล้วก็เอาที่นั่งเอนลงไปข้างหลัง
láew gôr ao têe nâng en long bpai kâang lăng 

151
00:08:59,166 --> 00:09:03,866
And take your bags and place it under the seat.
เอากระเป๋าที่ติดตัวมาวางไว้ใต้เก้าอี้
ao grà-bpăo têe dtìt dtuua maa waang wái dtâi gâo-êe 

152
00:09:06,799 --> 00:09:09,266
Right now, the plane is reversing,
ตอนนี้เครื่องบินกำลังถอยหลังนะคะ
dton-née krêuuang bin gam-lang tŏi lăng ná ká 

153
00:09:09,266 --> 00:09:13,366
going to get ready to fly.
ไปจุดเตรียมตัวที่จะบิน 
bpai jùt dtriiam dtuua têe jà bin 

154
00:09:16,933 --> 00:09:20,000
The plane is going to
เครื่องบินกำลังไป 
krêuuang bin gam-lang bpai 

155
00:09:20,000 --> 00:09:22,133
speed up.
สปิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น
sà-bpìt reo kêun reo kêun 

156
00:09:22,133 --> 00:09:24,933
And now it's going to the sky and
แล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้ว 
láew gôr dton-née kêun bpai bon tóng fáa láew 

157
00:09:29,833 --> 00:09:31,833
can you see? There's clouds too.
เห็นไหมคะมีเมฆด้วย 
hĕn măi ká mee mêk dûuay 

158
00:09:31,833 --> 00:09:35,899
Right now, we are going higher and higher.
ตอนนี้เรากำลังขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้น
dton-née rao gam-lang kêun maa sŏong kêun sŏong kêun 

159
00:09:35,899 --> 00:09:37,433
Above the clouds.
เหนือเมฆ
nĕuua mêk 

160
00:09:45,700 --> 00:09:49,700
I hope there's not a lot of turbulence.
หวังว่าจะไม่มีการสั่นสะเทือนมากเกินไปนะคะ
wăng wâa jà mâi mee gaan sàn sà-teuuan mâak gern bpai ná ká 

161
00:09:53,666 --> 00:09:59,399
There are flight attendants distributing drinks.
มีแอร์โฮสเตสมาแจกจ่ายน้ำนะคะ 
mee air hostess sà-maa jàek jàai náam ná ká 

162
00:10:03,000 --> 00:10:06,166
Right now, the plane is almost descending.
ตอนนี้เครื่องกำลังใกล้ลงแล้ว 
dton-née krêuuang gam-lang glâi long láew 

163
00:10:06,166 --> 00:10:09,466
About to land.
ใกล้ลงจอดแล้วคะ
glâi long jòt láew ká 

164
00:10:14,733 --> 00:10:18,133
Can you see the mountain with the white top?
เห็นภูเขาที่ยอดเป็นสีขาวๆไหมคะ
hĕn poo kăo têe yôt bpen sĕe kăao kăao măi ká 

165
00:10:27,700 --> 00:10:31,000
The plane landed already.
เครื่องลงจอดแล้ว
krêuuang long jòt láew

166
00:10:35,299 --> 00:10:38,666
I arrived!  This is Quito, Ecuador.
มาถึงแล้วนะคะที่นี่กิโต้เอกวาดอร์
maa tĕung láew ná ká  têe nêe gì dtôh èk waa dor 

167
00:10:38,666 --> 00:10:41,033
Just now, when we disembarked
เมื่อกี้ตอนลงจากเครื่องบิน
mêuua-gêe dton long jàak krêuuang bin 

168
00:10:41,033 --> 00:10:44,666
we had to fill out immigration papers
ก็ต้องกรอกใบตรวจคนเข้าเมือง
gôr dtông gròk bai dtrùuat kon kâo meuuang 

169
00:10:44,666 --> 00:10:48,066
and go past the immigration checkpoint.
แล้วก็เดินผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง
láew gôr dern pàan jùt dtrùuat kon kâo meuuang 

170
00:10:48,066 --> 00:10:51,866
And the place they check your passport.
แล้วก็จุดตรวจหนังสือเดินทาง
láew gôr jùt dtrùuat năng-sĕu dern taang 

171
00:10:51,866 --> 00:10:55,399
The immigration checkpoint asks: what are you doing?
จุดตรวจเขาก็ถามว่ามาทำอะไร 
jùt dtrùuat kăo gôr tăam wâa maa tam à-rai 

172
00:10:55,399 --> 00:10:58,266
Are you traveling or working?
มาเที่ยวหรอทำงานอะไร 
maa tîieow rŏr tam ngaan à-rai 

173
00:10:58,266 --> 00:10:59,766
Stuff like this.
อะไรพวกนี้คะ 
à-rai pûuak née ká 

174
00:10:59,766 --> 00:11:02,899
It's questions they normally ask.
เป็นคำถามธรรมดาที่ถามทั่วไป
bpen kam tăam tam-má-daa têe tăam tûua bpai 

175
00:11:02,899 --> 00:11:05,500
And another thing that is important is
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ
láew gôr èek yàang nèung têe săm-kan gôr keu 

176
00:11:05,500 --> 00:11:10,933
they check if you have your covid test
เขาจะเช็คว่าเรามีใบตรวจโควิด
kăo jà chék wâa rao mee bai dtrùuat koh wít 

177
00:11:10,933 --> 00:11:12,533
or not. And,
หรือเปล่าแล้วก็ 
rĕu bplào láew gôr 

178
00:11:12,533 --> 00:11:14,500
I had it, and I gave it to them.
เกรซก็มีใบแล้วก็ส่งให้เขา 
Grace gôr mee bai láew gôr sòng hâi kăo 

179
00:11:14,500 --> 00:11:16,233
There was no problem.
ก็ไม่มีปัญหาคะ 
gôr mâi mee bpan-hăa ká 

180
00:11:16,233 --> 00:11:20,566
A while ago I got my bags.
ปะกี้ก็ไปเอาสัมภาระมาแล้ว
bpà gêe gôr bpai ao săm-paa-rá maa láew 

181
00:11:20,566 --> 00:11:24,600
I got it from the baggage claim.
นี่ไปรับมาจากจุดรับสัมภาระ
nêe bpai ráp maa jàak jùt ráp săm-paa-rá 

182
00:11:24,600 --> 00:11:26,466
And I went outside
แล้วก็ออกมาข้างนอก 
láew gôr òk maa kâang nôk 

183
00:11:26,466 --> 00:11:29,833
to the place where you wait for taxis.
มาที่จุดรอแท็คซี่ 
maa têe jùt ror táek sêe 

184
00:11:29,833 --> 00:11:31,533
Right now, I called a taxi
ตอนนี้กำลังจะเรียกแท็คซี่แล้วคะ
dton-née gam-lang jà rîiak táek sêe láew ká 

185
00:11:31,533 --> 00:11:36,433
and shortly, I will go to the house I rented
แล้วก็เดี๋ยวจะไปที่บ้านที่จอง
láew gôr dĭieow jà bpai têe bâan têe jong 

186
00:11:36,433 --> 00:11:38,899
which is an Airbnb
ไว้ที่เป็น Airbnb
wái têe bpen Airbnb 

187
00:11:38,899 --> 00:11:42,133
in the center of Quito.
อยู่ในใจกลางเมืองของกิโต้คะ
yòo nai jai glaang meuuang kŏng gì dtôh ká 

188
00:11:42,133 --> 00:11:45,399
From the start of this trip
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทริปนี้
dtâng dtàe jùt rêrm dtôn kŏng tríp née 

189
00:11:45,399 --> 00:11:49,066
until now, it's been around 13 hours.
ถึงตอนนี้ผ่านมาประมาณสิบสามชั่วโมง
tĕung dton-née pàan maa bprà-maan sìp săam chûua mohng 

190
00:11:49,066 --> 00:11:50,466
I'm so tired.
เหนื่อยมากคะ
nèuuay mâak ká 

191
00:11:50,466 --> 00:11:52,566
I still haven't slept even a bit.
แล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยซักงีบ
láew gôr yang mâi dâai non loiie sák ngêep 

192
00:11:52,566 --> 00:11:56,000
I will go quickly to my Airbnb
ก็เดี๋ยวจะรีบไปที่ Airbnb 
gôr dĭieow jà rêep bpai têe Airbnb 

193
00:11:56,000 --> 00:11:58,600
and I will nap a bit.
แล้วก็จะพักซักงีบนะคะ
láew gôr jà pák sák ngêep ná ká 

194
00:11:58,600 --> 00:12:01,100
Thanks everyone for watching this video.
ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูวีดีโอนี้
kòp kun mâak ná ká túk kon têe doo wee-dee-oh née 

195
00:12:01,100 --> 00:12:04,799
And if you like it, press Like.
แล้วก็ถ้าชอบก็กด Like
láew gôr tâa chôp gôr gòt Like 

196
00:12:04,799 --> 00:12:08,299
and subscribe too. Bye.
แล้วก็ subscribeให้เกรซด้วยนะคะ บ้ายๆ 
láew gôr subscribe hâi Grace dûuay ná ká · bâai bâai

197
00:12:08,299 --> 00:12:09,000
Bye!
สวัสดีคะ
sà-wàt-dee ká 

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!