Top 100 most frequently used Thai verbs

by | Oct 18, 2020 | Thai

Learn the Thai verbs you will encounter most often!

Top 100 Thai Verbs

 1. To be: is, am, are
  เป็น bpen
  Example: I am a Thai person. ผมเป็นคนไทย pŏm bpen kon tai

 2. To have
  มี mee
  Example: I have Thai friends. ผมมีเพื่อนคนไทย pŏm mee pêuan kon tai

 3. To do
  ทำ tam
  Example: What did you do in Thailand? คุณทำอะไรที่ประเทศไทย kun tam à-rai têe bprà-tâyt tai

 4. To speak/talk
  พูด pôot
  Example: I speak Thai. ฉันพูดภาษาไทย chăn pôot paa-săa tai

 5. To go
  ไป bpai
  Example: I will go to Thailand today. ฉันจะไปประเทศไทยวันนี้ chăn jà bpai bprà-tâyt tai wan née

 6. To get
  ได้ dâai
  Example: I get 30,000 Baht per month. ฉันได้เงินเดือนละ 30,000 บาท chăn dâai ngern deuan lá · săam-sìp · sŏon · bàat

 7. To make
  ทำให้ tam hâi
  Example: You make me sad. คุณทำให้ฉันเสียใจ kun tam hâi chăn sĭa jai

 8. To know
  รู้ róo
  Example: I know you can do it. ฉันรู้ว่าคุณทำได้ chăn róo wâa kun tam dâai

 9. To know (someone / someplace)
  รู้จัก róo jàk
  Example: I know that man. ฉันรู้จักผู้ชายคนนั้น chăn róo jàk pôo-chaai-kon-nán

 10. To think
  คิด kít
  Example: I think that he is not good. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดี chăn kít wâa kăo bpen kon-mâi-dee

 11. To take / to bring
  เอา ao
  Example: Bring a lot of money. เอาเงินมาเยอะๆนะ ao ngern maa yúh yúh

 12. To bring (someone)
  พา paa
  Example: Bring your parents. พาพ่อแม่มาด้วยสิ paa pôr mâe maa dûay sì

 13. To look at
  มอง mong
  Example: Look at the mountain view. มองวิวภูเขา mong wiw poo kăo

 14. To watch
  ดู doo
  Example: Watch TV. ดูทีวี doo tee wee

 15. To see
  เห็น hĕn
  Example: Can you see the screen? เห็นหน้าจอไหม hĕn nâa jor măi

 16. To come
  มา maa
  Example: When will you come to Thailand? จะมาประเทศไทยเมื่อไร jà maa bprà-tâyt tai mêua rai

 17. To want
  อยาก yàak
  Example: I want to have a lot of time. อยากมีเวลาเยอะๆ yàak mee way-laa yúh yúh

 18. To use
  ใช้ chái
  Example: How much money do I have to use? ต้องใช้เงินเท่าไร dtông chái ngern tâo rai

 19. To look for
  หา hăa
  Example: What are you looking for in the bag? หาอะไรในกระเป๋า hăa à-rai nai grà-bpăo

 20. To give
  ให้ hâi
  Example: I gave you a bag. ฉันให้กระเป๋าเธอ 1 ใบ chăn hâi grà-bpăo ter nèung bai

 21. To tell
  บอก bòk
  Example: What do you want to tell me? เธออยากบอกอะไรกับฉัน ter yàak bòk à-rai gàp chăn

 22. To work
  ทำงาน tam ngaan
  Example: I work at home. ฉันทำงานที่บ้าน chăn tam ngaan têe bâan

 23. To try/attempt
  พยายาม pá-yaa-yaam
  Example: I tried all I could for him. ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้ว chăn pá-yaa-yaam tam túk yàang pêua kăo láew

 24. To ask
  ถาม tăam
  Example: I want to ask you …. ฉันอยากถามเธอว่า… chăn yàak tăam ter wâa

 25. To need
  ต้องการ + noun dtông gaan + noun
  Example: I need you. ฉันต้องการคุณ chăn dtông gaan kun

 26. To desire to
  ต้องการ + verb dtông gaan + verb
  Example: I desire to be alone. ฉันต้องการอยู่คนเดียว chăn dtông gaan yòo kon dieow

 27. To feel
  รู้สึก róo sèuk
  Example: I feel that the weather today is hot. รู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนๆ róo sèuk wâa wan née aa-gàat · rón rón

 28. To become
  กลายเป็น glaai bpen
  Example: When did you become a cruel person? เธอกลายเป็นคนใจดำตั้งแต่เมื่อไร ter glaai bpen kon-jai-dam dtâng dtàe mêua rai

 29. To place
  วาง waang
  Example: Place it down on the table. วางลงบนโต๊ะ waang long bon dtó

 30. To allow
  ให้ hâi
  Example: My mom allowed me to read the comic book. แม่ให้ฉันอ่านหนังสือการ์ตูน mâe hâi chăn àan năng-sĕu gaa-dtoon

 31. To start
  เริ่ม rêrm
  Example: What time do we start today? วันนี้เราเริ่มกี่โมง wan née rao rêrm gèe mohng

 32. To seem like
  ดูเหมือน doo mĕuan
  Example: Seems like he still can’t come. ดูเหมือนเขายังมาไม่ได้ doo mĕuan kăo yang maa mâi dâai

 33. To help
  ช่วย chûay
  Example: Help me work? ช่วยฉันทำงานหน่อย chûay chăn tam ngaan nòi

 34. To conversate
  คุย kui
  Example: My mom is talking to a friend. แม่คุยกับเพื่อนอยู่ mâe kui gàp pêuan yòo

 35. To listen
  ฟัง fang
  Example: What kind of music do you listen to? ฟังดนตรีแนวไหน fang don-dtree naew năi

 36. To hear
  ได้ยิน dâai yin
  Example: I heard this word a lot of times already. ได้ยินคำนี้หลายครั้งแล้ว dâai yin kam-née lăai kráng láew

 37. To play
  เล่น lâyn
  Example: I will go play games. ฉันจะไปเล่นเกมส์ chăn jà bpai lâyn gaym

 38. To run
  วิ่ง wîng
  Example: Don’t run in the house. อย่าวิ่งในบ้าน yàa wîng nai bâan

 39. To walk
  เดิน dern
  Example: Walk slowly. เดินช้าๆ dern cháa cháa

 40. To like
  ชอบ chôp
  Example: I like to walk quickly. ฉันชอบเดินเร็วๆ chăn chôp dern reo reo

 41. To live / reside
  อยู่ yòo
  Example: I live in Thailand for 10 years already. ฉันอยู่ที่ประเทศไทย 10 ปีแล้ว chăn yòo têe bprà-tâyt tai · sìp · bpee láew

 42. To believe
  เชื่อ chêua
  Example: I believe you can do it. ฉันเชื่อว่าเธอทำได้ chăn chêua wâa ter tam dâai

 43. To hold
  ถือ tĕu
  Example: Hold my bag please. ถือกระเป๋าให้ฉันหน่อย tĕu grà-bpăo hâi chăn nòi

 44. To happen
  เกิดขึ้น gèrt kêun
  Example: What happened? มีอะไรเกิดขึ้น mee à-rai gèrt kêun

 45. To write
  เขียน kĭan
  Example: Write the letters beautifully. เขียนอักษรสวยๆ kĭan àk-sŏn · sŭay sŭay

 46. To sit
  นั่ง nâng
  Example: Sit on the chair. นั่งเก้าอี้ nân gâo-êe

 47. To stand
  ยืน yeun
  Example: I like to work standing. ฉันชอบยืนทำงาน chăn chôp yeun tam ngaan

 48. To recover
  หาย hăai
  Example: I recovered from my illness already. ฉันหายป่วยแล้ว chăn hăai bpùay láew

 49. To lose something
  ทำหาย tam hăai
  Example: Yesterday I lost my money at the market. เมื่อวานทำเงินหายที่ตลาด mêua waan tam ngern hăai têe dtà-làat

 50. To pay
  จ่าย jàai
  Example: How much do you have to pay? เธอต้องจ่ายให้ฉันเท่าไร ter dtông jàai hâi chăn tâo rai

 51. To meet
  เจอ jer
  Example: We will meet next week. เราเจอกันสัปดาห์หน้า rao jer gan sàp-daa-nâa

 52. To include
  รวม ruam
  Example: 2,000 baht doesn’t include the price of the water. 2,000 บาทไม่รวมค่าน้ำ sŏng sŏon · bàat mâi ruam kâa náam

 53. To study
  เรียน rian
  Example: Study Thai with a teacher. เรียนภาษาไทยกับครู rian paa-săa tai gàp kroo

 54. To change
  เปลี่ยน bplìan
  Example: I have to change my shirt before I go. ฉันต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนไป chăn dtông bplìan sêua gòn bpai

 55. To understand
  เข้าใจ kâo jai
  Example: I don’t understand the thing you said. ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด chăn mâi kâo jai sìng têe kun pôot

 56. To follow
  ตาม dtaam
  Example: Follow me. ตามฉันมา dtaam chăn maa

 57. To stop
  หยุด yùt
  Example: Stop doing it this way. หยุดทำแบบนี้ yùt tam bàep née

 58. To create / build
  สร้าง sâang
  Example: Build a house for yourself. สร้างบ้านด้วยตัวเอง sâang bâan dûay dtua ayng

 59. To read
  อ่าน àan
  Example: Can you read books? อ่านหนังสือออกไหม àan năng-sĕu òk măi

 60. To increase / add more
  เพิ่ม pêrm
  Example: Please add more sugar. ขอเพิ่มน้ำตาลหน่อย kŏr pêrm nám dtaan nòi

 61. To grow (up)
  โต dtoh
  Example: Kids grow quickly. เด็กๆโตเร็วมาก dèk dèk · dtoh reo mâak

 62. To plant
  ปลูก bplòok
  Example: Plant a tree beside. ปลูกต้นไม้ไว้ข้างๆ bplòok dtôn mái wái kâang kâang

 63. To open
  เปิด bpèrt
  Example: Open the door. เปิดประตู bpèrt bprà-dtoo

 64. To close
  ปิด bpìt
  Example: Close the window. ปิดหน้าต่าง bpìt nâa dtàang

 65. To walk
  เดิน dern
  Example: Walk up the mountain. เดินขึ้นภูเขา dern kêun poo kăo

 66. To win
  ชนะ chá-ná
  Example: Win the competition. ชนะการแข่งขัน chá-ná gaan kàeng kăn

 67. To lose
  แพ้ páe
  Example: I lose against you every time. ฉันแพ้เธอทุกครั้ง chăn páe ter túk kráng

 68. To go up
  ขึ้น kêun
  Example: Go up the mountain ขึ้นภูเขา kêun poo kăo

 69. To go down
  ลง long
  Example: Go down to the first floor. ลงไปชั้นหนึ่ง long bpai chán nèung

 70. To memorize
  จำ jam
  Example: Memorize 20 vocabs every day. จำคำศัพท์ 20 คำทุกวัน jam kam sàp · yêe-sìp · kam túk wan

 71. To remember
  จำได้ jam dâai
  Example: I remember what happened on that day. ฉันจำเรื่องวันนั้นได้ chăn jam rêuang wan nán dâai

 72. To love
  รัก rák
  Example: I love you. ฉันรักเธอ chăn rák ter

 73. To consider
  ถือ tĕu
  Example: Let’s consider we never met before. ถือว่าเราไม่เคยรู้จักกัน tĕu wâa rao mâi koie róo jàk gan

 74. To buy
  ซื้อ séu
  Example: Buy food for tomorrow. ซื้ออาหารสำหรับพรุ่งนี้ séu aa-hăan săm-ràp prûng-née

 75. To sell
  ขาย kăai
  Example: Sell food in front of the temple. ขายอาหารหน้าวัด kăai aa-hăan nâa-wát

 76. To serve
  เซิฟ sêrf
  Example: Serve food to the guest. เซิฟอาหารให้แขก sêrf aa-hăan hâi kàek

 77. To wait
  รอ ror
  Example: Wait for your friends to come. รอเพื่อนมา ror pêuan maa

 78. To return / come back
  กลับ glàp
  Example: Better to go back home. กลับบ้านดีกว่า glàp bâan-dee-gwàa

 79. To die
  ตาย dtaai
  Example: The dog died yesterday. หมาตายเมื่อวาน măa-dtaai mêua waan

 80. To eat
  กิน gin
  Example: Tell me what you like to eat. ชอบกินอะไรก็บอกนะ chôp gin à-rai gôr bòk ná

 81. To drink
  ดื่ม dèum
  Example: I don’ like to drink coke. ฉันไม่ชอบดื่มโค๊ก chăn mâi chôp dèum kóhk

 82. To send
  ส่ง sòng
  Example: I sent you a message already. ฉันส่งข้อความให้เธอแล้ว chăn sòng kôr kwaam hâi ter láew

 83. To fall
  ตก dtòk
  Example: Before the glasses fall. ระวังแก้วตกนะ rá-wang gâew dtòk ná

 84. To kill
  ฆ่า kâa
  Example: You want to kill me right? เธออยากจะฆ่าฉันใช่ไหม ter yàak jà kâa chăn châi măi

 85. To recommend
  แนะนำ náe nam
  Example: What will you recommend to me? เธอจะแนะนำอะไรฉันได้บ้างไหม ter jà náe nam à-rai chăn dâai bâang măi

 86. To cross
  ข้าม kâam
  Example: When you cross the street be careful with the cars. เวลาข้ามถนนระวังรถด้วยนะ way-laa kâam tà-nŏn rá-wang rót dûay ná

 87. To pass
  ผ่าน pàan
  Example: I passed the exam already. สอบผ่านแล้ว sòp pàan láew

 88. To pull
  ดึง deung
  Example: Pull the door. ดึงประตู deung bprà-dtoo

 89. To push
  ผลัก plàk
  Example: Push the door. ผลักประตู plàk bprà-dtoo

 90. To crash / collide
  ชน chon
  Example: The cars crashed at the intersection. รถชนกันที่สี่แยก rót chon gan têe sèe yâek

 91. To decide
  ตัดสินใจ dtàt sĭn jai
  Example
  : I decided to go with you. ฉันตัดสินใจที่จะไปกับเธอ chăn dtàt sĭn jai têe jà bpai gàp ter

 92. To judge
  ตัดสิน dtàt sĭn
  Example: The judge judged that Manchester united lost. กรรมการตัดสินว่าแมนยูแพ้ gam-má-gaan dtàt sĭn wâa maen yoo páe

 93. To reach
  ถึง tĕung
  Example
  : I reached the house already. ฉันมาถึงบ้านแล้ว chăn maa tĕung bâan láew

 94. To lift / raise
  ยก yók
  Example: Raise both hands. ยกมือขึ้นสองข้าง yók meu kêun sŏng-kâang

 95. To hit
  ตี dtee
  Example: Don’t hit kids. อย่าตีเด็กๆ yàa dtee dèk dèk

 96. To cut
  ตัด dtàt
  Example: Cut the paper into a square. ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยม dtàt grà-dàat bpen sèe lìam

 97. To offer
  เสนอ sà-nĕr
  Example: There’s a company that offered a job. มีบริษัทเสนองานให้ mee bor-rí-sàt sà-nĕr ngaan hâi

 98. To apply
  สมัคร sà-màk
  Example: Are you going to apply to learn swimming? เธอจะสมัครเรียนว่ายน้ำไหม ter jà sà-màk rian wâai náam măi

 99. To smile
  ยิ้ม yím
  Example: Thai people like to smile. คนไทยชอบยิ้ม kon tai chôp yím

 100. To jump
  กระโดด grà-dòht
  Example
  : The rabbit is jumping back and forth. กระต่ายกระโดดไปมา grà-dtàai grà-dòht bpai maaTry to learn these Thai verbs as they are very frequently used!

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!