The Wild Boar and the Fox – Thai Listening Practice

by | Jun 7, 2020 | Listening Practice, Aesop Story Intermediate, Transcript, Video

หมูป่ากับหมาจิ้งจอก

จงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อป้องกันภัยอยู่เสมอ

นิทานอีสปเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าหมูป่ากับหมาจิ้งจอกค่ะ สั้นคะ สั้นๆ

Story:

หมูป่ารูปร่างล่ำสันตัวหนึ่งกำลังลับเขี้ยวยาวโง้งกับโคนต้นไม้หมาจิ้งจอกเดินผ่านมาจึงร้องทักขึ้นว่า “เจ้าจะเสียเวลาลับเเขี้ยวไปทำไมในเมื่อตอนนี้ไม่เห็นจะมีอันตรายอะไรเลย” หมูป่าจึงพูดว่า “ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะสิ ยามมีภัยเจ้าคิดหรือว่าจะมีเวลาให้ยืนลับเขี้ยวอย่างนี้” นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อป้องกันภัยอยู่เสมอค่ะ

Explanation:

อีสปวันนี้เรื่องหมูป่ากับหมาจิ้งจอกค่ะ สั้นมากในขณะที่หมูป่าลับเขี้ยวของเขา ลับเขี้ยวของเข้าที่โคนต้นไม้ ลับเขี้ยวเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์หรือป้องกันภัยให้ตัวเอง

เขี้ยวอย่างนี้คะ หมาป่าก็มาบอกว่าเสียเวลาลับไปทำไมไม่เห็นมีอันตรายอะไรเลย

เขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็ตอบหมาป่าว่า ก็เตรียมพร้อมไว้นะสิตอนที่มีภัยเวลาที่มีภัยเข้ามามันจะลับทันหรอ เห็นไหมคะ คำตอบก็สอนใจเราว่าจงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อป้องกันภัยอยู่เสมอก็คือไม่ประมาทนั้นเองค่ะ

Vocabulary:

ป้องกันภัย : to protect from danger

รูปร่างล่ำสัน : has a big, sturdy, muscular shape

เขี้ยวยาวโง้ง : long and curved fang

ลับเขี้ยว : sharpen the fang

อันตราย : danger

เตรียมตัวให้พร้อม : prepare to get ready

ประมาท : careless


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!