Learn how to say the Organs in Thai Language

by | Sep 19, 2020 | Vocabulary

Become fluent in any language!

In this article, I will teach you the vocabulary for the organs in Thai.

Organs in Thai

Organs in Thai

 • Brain : สมอง sà-mŏng

 • Skull : กะโหลก gà-lòhk

 • Thyroid : ไทรอยด์ tai-roi

 • Ribs : ซี่โครง sêe krohng

 • Liver : ตับ dtàp

 • Kidney : ไต tai

 • Heart : หัวใจ hŭa jai

 • Lungs : ปอด bpòt

 • Tendons : เส้นเอ็น sâyn en

 • Colon: ลำไส้ใหญ lam sâi yài

 • Bladder: กระเพาะปัสสาวะ grà-pór bpàt-săa-wá

 • Blood: เลือด lêuat

 • Veins: หลอดเลือด lòt lêuat

 • Artery: หลอดเลือดแดง lòt lêuat daeng

 • Bones: กระดูก grà-dòok

 • Spine กระดูกสันหลัง grà-dòok săn lăng

 • Intestines ลำไส้ lam sâi


I hope you now know all the vocabulary to talk about the organs in Thai language.

If you want to learn how to say the private parts or the rest of your body parts in Thai , please see the linked articles.

Subscribe