(…ไม่ + adjective/adverb) Transcript

by | May 17, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,633
Hello everyone. 
สวัสดีค่ะทุกคน
sà-wàt-dee kâ túk kon

2
00:00:01,633 --> 00:00:05,000
Welcome to this video.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีโอนี้นะคะ
yin dee dtôn ráp kâo sòo wee-dee-oh née ná ká

3
00:00:05,000 --> 00:00:09,366
This video will be similar to the previous video.
วีดีโอนี้ก็จะคล้ายกับวีดีโอก่อน
wee-dee-oh née gôr jà kláai gàp wee-dee-oh gòn

4
00:00:09,366 --> 00:00:13,066
The previous video I talked about "mâi" + verb.
วีดีโอก่อนเกรสพูดถึง ไม่ plus verb
wee-dee-oh gòn Grace pôot tĕung · mâi plus verb

5
00:00:13,066 --> 00:00:14,233
For example:
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

6
00:00:14,233 --> 00:00:17,233
I can't see.
มองไม่เห็น
mong mâi hĕn

7
00:00:17,233 --> 00:00:23,333
In this video, it will be "mâi" + adjective or adverb.
ในวีดีโอนี้จะเป็น ไม่ plus adjective หรือ adverb
nai wee-dee-oh née jà bpen · mâi plus adjective rĕu adverb

8
00:00:23,333 --> 00:00:24,733
For example,
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

9
00:00:24,733 --> 00:00:26,166
If we want to say
ถ้าเราอยากบอกว่า
tâa rao yàak bòk wâa

10
00:00:26,166 --> 00:00:28,633
"You don't speak clearly".

11
00:00:28,633 --> 00:00:31,433
In Thai, it's what?
ภาษาไทยคืออะไรค่ะ
paa-săa tai keu à-rai kâ

12
00:00:31,433 --> 00:00:35,433
Did you just say "you don't speak clearly (incorrectly)"?
เมื่อกี้พูดว่า ไม่พูดชัด หรือเปล่าคะ
mêuua-gêe pôot wâa · mâi pôot chát rĕu bplào ká

13
00:00:35,433 --> 00:00:37,133
No! Wrong.
ไม่ใช่นะคะ ผิด
mâi châi ná ká · pìt

14
00:00:37,133 --> 00:00:39,866
"mâi pôot chát" is wrong.
ไม่พูดชัด ผิด
mâi pôot chát · pìt

15
00:00:39,866 --> 00:00:43,566
You have to say "you don't speak clearly".
ต้องพูดว่า พูดไม่ชัด
dtông pôot wâa · pôot mâi chát

16
00:00:43,566 --> 00:00:46,500
Speak not clear.

17
00:00:46,500 --> 00:00:49,133
Let's look at other examples.
เรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะ
rao maa doo dtuua yàang èun èun gan ná ká

18
00:00:49,133 --> 00:00:51,933
I don't eat enough.

19
00:00:51,933 --> 00:00:54,633
"Eat" in Thai is "gin".
Eat ภาษาไทยคือ กิน
Eat paa-săa tai keu · gin

20
00:00:54,633 --> 00:00:57,633
Enough is "por".
Enough คือ พอ
Enough keu · por

21
00:00:57,633 --> 00:00:59,833
How do you say this sentence?
ประโยคนี้จะพูดว่าไงคะ
bprà-yòhk née jà pôot wâa ngai ká

22
00:00:59,833 --> 00:01:02,200
I don't eat enough or you don't eat enough.

23
00:01:02,200 --> 00:01:04,266
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

24
00:01:04,266 --> 00:01:06,166
"I don't eat enough".
กินไม่พอ
gin mâi por

25
00:01:06,166 --> 00:01:10,133
Are you not eating enough, Grace? You look so thin.

26
00:01:10,133 --> 00:01:12,000
Are you not eating enough, Grace?
กินไม่พอหรอ, Grace?
gin mâi por rŏr Grace

27
00:01:12,000 --> 00:01:14,466
Why do you look so thin?
ทำไมดูผอมจัง
tam-mai doo pŏm jang

28
00:01:14,466 --> 00:01:15,566
You look so thin.

29
00:01:15,566 --> 00:01:17,066
You look so thin.
ดูผอมจัง
doo pŏm jang

30
00:01:17,066 --> 00:01:20,299
You can't say "mai gin por".
ห้ามพูดว่า ไม่กินพอนะคะ
hâam pôot wâa · mâi gin por ná ká

31
00:01:20,299 --> 00:01:21,599
That's wrong.
นั่นผิด
nân pìt

32
00:01:21,599 --> 00:01:23,400
The next example.
ตัวอย่างถัดไป
dtuua yàang tàt bpai

33
00:01:23,400 --> 00:01:26,200
To not know the whole truth.

34
00:01:26,200 --> 00:01:28,166
What is it in Thai?
ภาษาไทยคืออะไรคะ
paa-săa tai keu à-rai ká

35
00:01:28,166 --> 00:01:29,400
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ 
paa-săa tai keu

36
00:01:29,400 --> 00:01:31,700
To not know the whole truth.
รู้ไม่จริง
róo mâi jing

37
00:01:31,700 --> 00:01:35,099
If you don't know the whole truth, then don't talk about it.

38
00:01:35,099 --> 00:01:36,700
In Thai:
ภาษาไทย
paa-săa tai

39
00:01:36,700 --> 00:01:39,799
If you don't know the whole truth, you don't have to talk about it
ถ้ารู้ไม่จริง ก็ไม่ต้องพูด
tâa róo mâi jing · gôr mâi dtông pôot

40
00:01:39,799 --> 00:01:41,233
The next example.
ตัวอย่างถัดไป
dtuua yàang tàt bpai

41
00:01:41,233 --> 00:01:43,599
I don't write well.

42
00:01:43,599 --> 00:01:48,833
In Thai, "well" or "skillful" is "gèng".
ภาษาไทย well or skillful is เก่ง
paa-săa tai well or skillful is gèng

43
00:01:48,833 --> 00:01:50,900
This sentence is
ประโยคนี้คือ
bprà-yòhk née keu

44
00:01:50,900 --> 00:01:53,700
"I don't write well".
เขียนไม่เก่ง
kĭian mâi gèng

45
00:01:53,700 --> 00:01:56,666
You can't say "mâi kĭian gèng".
ห้ามพูดว่า ไม่เขียนเก่งนะคะ
hâam pôot wâa · mâi kĭian gèng ná ká

46
00:01:56,666 --> 00:01:57,900
This is wrong.
อันนี้ผิด
an née pìt

47
00:01:57,900 --> 00:02:00,400
You have to say "kĭian mâi gèng" (mâi in between).
ต้องพูดว่าเขียนไม่เก่ง
dtông pôot wâa kĭian mâi gèng

48
00:02:00,400 --> 00:02:04,866
I speak well but don't write well.
เกรสพูดเก่ง แต่เขียนไม่เก่ง
Grace pôot gèng · dtàe kĭian mâi gèng

49
00:02:04,866 --> 00:02:07,533
I speak well but I don't write well.

50
00:02:07,533 --> 00:02:11,300
I speak well but I don't write well (wrong).
เกรสพูดเก่ง แต่ไม่เขียนเก่ง
Grace pôot gèng · dtàe mâi kĭian gèng

51
00:02:11,300 --> 00:02:13,233
This is wrong.
อันนี้ผิดนะคะ
an née pìt ná ká

52
00:02:13,233 --> 00:02:15,000
The next example.
ตัวอย่างถัดไป
dtuua yàang tàt bpai

53
00:02:15,000 --> 00:02:16,599
How would you say

54
00:02:16,599 --> 00:02:19,566
We haven't known each other for a long time.

55
00:02:19,566 --> 00:02:21,099
Long time

56
00:02:21,099 --> 00:02:23,766
in Thai, is "naan".
ภาษาไทยคือ นาน
paa-săa tai keu · naan

57
00:02:23,766 --> 00:02:28,166
"To know each other" is "róo jàk gan".
To know each other คือ รู้จักกัน
To know each other keu · róo jàk gan

58
00:02:28,166 --> 00:02:32,800
This sentence is "róo jàk gan mâi naan".
ประโยคนี้คือ รู้จักกันไม่นาน
bprà-yòhk née keu · róo jàk gan mâi naan

59
00:02:32,800 --> 00:02:36,733
They haven't known each other for a long time 
but they already got married.

60
00:02:36,733 --> 00:02:39,433
In Thai, it's what?
ภาษาไทยคืออะไรคะ
paa-săa tai keu à-rai ká

61
00:02:39,433 --> 00:02:43,233
They haven't known each other for a long time 
พวกเขารู้จักกันไม่นาน
pûuak kăo róo jàk gan mâi naan

62
00:02:43,233 --> 00:02:45,733
but they already got married.
ก็แต่งงานกันแล้ว
gôr dtàeng ngaan gan láew

63
00:02:45,733 --> 00:02:47,666
"dtàeng ngaan" is to get married.
แต่งงาน is to get married
dtàeng ngaan is to get married

64
00:02:47,666 --> 00:02:49,266
There are many other words 
มีอีกหลายคำนะคะ
mee èek lăai kam ná ká

65
00:02:49,266 --> 00:02:51,966
that foreigners like to say incorrectly.
ที่คนต่างชาติชอบพูดผิด
têe kon dtàang châat chôp pôot pìt

66
00:02:51,966 --> 00:02:53,099
For example:
อย่างเช่น
yàang chên

67
00:02:53,099 --> 00:02:54,966
It doesn't look good

68
00:02:54,966 --> 00:02:59,466
Foreigners like to say "mâi doo dee" but that's wrong.
คนต่างชาติชอบบอก ไม่ดูดี แต่ว่าผิดนะคะ
kon dtàang châat chôp bòk · mâi doo dee · dtàe wâa pìt ná ká

69
00:02:59,466 --> 00:03:02,966
You have to say "doo mâi dee".
ต้องพูดว่า ดูไม่ดี
dtông pôot wâa · doo mâi dee

70
00:03:02,966 --> 00:03:04,966
Hey, it doesn't look fun.

71
00:03:04,966 --> 00:03:07,400
"fun" is "sà-nùk".
fun คือสนุก
fun keu sà-nùk

72
00:03:07,400 --> 00:03:09,933
"It doesn't look fun" this is wrong!
ไม่ดูสนุก อันนี้ผิด
mâi doo sà-nùk · an née pìt

73
00:03:09,933 --> 00:03:12,966
You have to say "it doesn't look fun" (with 'mâi' in between.
ต้องพูดว่า ดูไม่สนุก
dtông pôot wâa · doo mâi sà-nùk

74
00:03:12,966 --> 00:03:14,633
Doesn't look fun.

75
00:03:14,633 --> 00:03:16,599
Doesn't look beautiful.

76
00:03:16,599 --> 00:03:18,633
Doesn't look beautiful.
ดูไม่สวย
doo mâi sŭuay

77
00:03:18,633 --> 00:03:21,699
I eat but I'm not full.

78
00:03:21,699 --> 00:03:24,000
I eat but I'm not full.
กินไม่อิ่ม
gin mâi ìm

79
00:03:24,000 --> 00:03:26,233
If anyone wants to look at additional examples,
ถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติม
tâa mee krai yàak jà doo dtuua yàang pêrm dterm

80
00:03:26,233 --> 00:03:28,433
and study other words
แล้วก็เรียนรู้คำอื่นอีก
láew gôr riian róo kam èun èek

81
00:03:28,433 --> 00:03:30,500
come to my Patreon.
เข้ามาในPatreonของเกรสนะคะ
kâo maa nai Patreon kŏng Grace ná ká

82
00:03:30,500 --> 00:03:32,733
In it, i will have additional examples
ในนั้นเกรสจะมีตัวอย่างเพิ่มเติม
nai nán Grace jà mee dtuua yàang pêrm dterm

83
00:03:32,733 --> 00:03:35,733
and we'll practice more with everyone.
แล้วก็จะฝึกเพิ่มเติมกับทุกคน
láew gôr jà fèuk pêrm dterm gàp túk kon

84
00:03:35,733 --> 00:03:38,900
Thank you a lot everyone for watching this video.
ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูวีดีโอนี้
kòp kun mâak ná ká túk kon têe doo wee-dee-oh née

85
00:03:38,900 --> 00:03:41,466
I'll see you in the next video. Bye!
เจอกันวีดีโอหน้านะคะ บ๊ายบาย
jer gan wee-dee-oh nâa ná ká · báai baai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!