Words related to American Football in Thai 🏈

by | Dec 18, 2020 | Thai, Vocabulary

Become fluent in any language!

American football is not popular in Thailand. Most Thais have heard of it and know what it is but it isn’t really played here.

In this article, I will teach you all the vocabulary you need to know to speak about American football in the Thai language.

American Football words in Thai

Vocabulary related to American football:

You will notice that the majority of the words are just the Thai pronunciation of the English words.

 • American Football
  อเมริกันฟุตบอล
  à-may-rí-gan fút bon

 • A football
  ลูกอเมริกันฟุตบอล
  lôok à-may-rí-gan fút bon

 • A touchdown
  ทัชดาวน์
  tát-daao

 • A down
  ดาวน์
  daao

 • Quarterback
  ควอเตอร์แบค
  kwor-dtêr-bàek

 • To throw (the ball)
  ส่ง or โยน
  sòng or yohn

 • Running back
  รันนิ่งแบค
  ran-nîng bàek

 • Tight end
  ไทท์เอนด์
  tai ayn

 • Special teams
  ทีมพิเศษ
  teem pí-sàyt

 • Overtime
  ช่วงต่อเวลา
  chûang dtòr way-laa

 • Kickoffs
  การเริ่มเล่น or คิกออฟ
  gaan rêrm lâyn or kík òf

 • Field goal
  การเตะทำประตู
  gaan dtè tam bprà-dtoo

 • Safety
  คะแนนเซฟตี้
  ká-naen sâyf dtêe

 • Punt
  การเตะทิ้ง or พันท์
  gaan dtè tíng or pan

 • Tackle
  แท็กเกิล
  táek gêrn

 • Flag
  ธง
  tong

 • Players
  ผู้เล่น
  pôo lâyn

 • Referee
  ผู้ตัดสิน
  pôo dtàt sĭn

 • Offense
  ฝ่ายบุก or ทีมบุก
  fàai bùk or teem bùk

 • Defense
  ฝ่ายรับ or ทีมรับ
  fàai ráp or teem ráp

 • Wide Receiver
  ไวด์รีซีฟเวอร์
  wai-ree-see fá-wer

 • Super bowl
  ซูเปอร์โบว์ล
  soo-bper-bohn

 • End zone
  เขตเอนด์โซน
  kàyt ayn sohn

Example sentences:

 • The quarterback threw the football near the end zone.
  ควอเตอร์แบคส่งลูกใกล้เขตเอนด์โซน
  kwor-dtêr bàek sòng lôok glâi kàyt ayn sohn

 • Which team won the Super bowl?
  ทีมไหนชนะซูเปอร์โบว์ล
  teem năi chá-ná soo-bper-bohn


I hope you now know how to talk about American Football in Thai language.

Subscribe