Airplane and Airport vocabulary in Thai

by | Nov 30, 2021 | Vocabulary

In this article, I will teach you many vocabularies related to airplanes and airports in Thai.

This will be useful if you are going to the airport anytime soon in Thailand.

Let’s start with vocabularies in Thai related to the airport.

Airport vocabularies in Thai

Airport vocabularies in Thai

 • Airport
  สนามบิน
  sà-năam bin

 • Immigration checkpoint
  จุดตรวจคนเข้าเมือง
  jùt dtrùuat kon kâo meuuang

 • Baggage claim point
  จุดรับสัมภาระ
  jùt ráp săm-paa-rá

 • Airline
  สายการบิน
  săai gaan bin

 • Schedule
  ตารางเวลา
  dtaa-raang way-laa

 • Airline Counter
  เคาน์เตอร์สายการบิน
  kao-dtêr săai gaan bin

 • Wait in line
  ต่อคิว
  dtòr kiw

 • Passenger
  ผู้โดยสาร
  pôo doi săan

 • Visa
  วีซ่า
  wee sâa

 • Bag screening area
  จุดตรวจกระเป๋า
  jùt dtrùuat grà-bpăo

 • duty free shop
  ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
  ráan kăai sĭn káa bplòt paa-sĕe

 • Transfer flight
  ต่อเครื่อง
  dtòr krêuuang

 • Currency exchange
  แลกเปลี่ยนเงินตรา
  lâek bplìian ngern dtraa

 • Exchange
  แลก
  lâek

 • Announcement
  ประกาศ
  bprà-gàat

 • The lounge
  ห้องรับรอง
  hông ráp rong

 • Baggage/luggage
  สัมภาระ
  săm-paa-rá

 • Carry-on luggage
  สัมภาระติดตัว
  săm-paa-rá dtìt dtuua

 • To register
  ลงทะเบียน
  long tá-biian

 • Overweight
  น้ำหนักเกิน
  náam nàk gern

 • A fine
  ค่าปรับ
  kâa bpràp

 • To travel
  เดินทาง
  dern taang

 • Passport
  พาสปอร์ต/หนังสือเดินทาง
  paa sà-bpòt/năng-sĕu dern taang

 • Luggage cart
  รถเข็นสัมภาระ
  rót kĕn săm-paa-rá

 • Departure
  ขาออก
  kăa òk

 • Abroad
  ต่างประเทศ
  dtàang bprà-têt

 • Airplane ticket
  ตั๋วเครื่องบิน
  dtŭua krêuuang bin

 • Food court
  ศูนย์อาหาร
  sŏon aa-hăan

 • Board plane
  ขึ้นเครื่อง
  kêun krêuuang

 • To transport luggage
  ขนส่งสัมภาระ
  kŏn sòng săm-paa-rá

 • Baggage car
  รถขนส่งสัมภาระ
  rót kŏn sòng săm-paa-rá

 • Flight number
  หมายเลขเที่ยวบิน
  măai lêk tîieow bin

 • Begin boarding at
  เริ่มขึ้นเครื่องได้ตอน
  rêrm kêun krêuuang dâai dton

 • Group
  กลุ่ม
  glùm

 • Gate/door
  ประตู
  bprà-dtoo

 • Disembark
  ลงจากเครื่องบิน
  long jàak krêuuang bin

Airplane related words in Thai

 • Middle seat
  ที่นั่งตรงกลาง
  têe nâng dtrong glaang

 • Window seat
  ที่นั่งริมหน้าต่าง
  têe nâng rim nâa dtàang

 • Aisle seat
  ที่นั่งริมทางเดิน
  têe nâng rim taang dern

 • Airplane cabin
  ห้องโดยสาร
  hông doi săan

 • Seat belt
  เข็มขัดนิรภัย
  kĕm kàt ní-rá-pai

 • Flight attendant
  แอร์โฮสเตส
  ae hoh sà-dtèt

 • Bag compartment
  ตู้เก็บกระเป๋า
  dtôo gèp grà-bpăo

 • To fly
  บิน
  bin

 • Turbulence
  การสั่นสะเทือน
  gaan sàn sà-teuuan

 • To land
  ลงจอด
  long jòt

 • Seat
  ที่นั่ง
  têe nâng

 • Airline
  สายการบิน
  săai gaan bin

 • Business class
  ชั้นธุรกิจ
  chán tú-rá gìt

The parts of the Airplane in Thai

 • Airplane wings
  ปีกเครื่องบิน
  bpèek krêuuang bin

 • Airplane body
  ตัวเครื่อง
  dtuua krêuuang

 • Cockpit
  ห้องนักบิน
  hông nák bin

 • Nose of plane
  จมูกเครื่องบิน
  jà-mòok krêuuang bin

 • Engine
  เครื่องยนต์
  krêuuang yon

 • Jet fuel
  น้ำมันเครื่องบิน
  náam man krêuuang bin

 • Landing gear
  เกียร์ลงจอด
  giia long jòt


I hope you are now equipped to talk about airplanes and the airport in the Thai language.

I also have a video about Airplane and Airport vocabulary in Thai – right here:

And if you want to follow the video along with its transcript, please view my blog post here.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!