List of all the countries in Thai language

by | Dec 20, 2020 | Thai

Become fluent in any language!

In this article, I will teach you how to say every country in the world in the Thai language.

I will also teach you the trick to say the languages and how to say where someone is from.

List of all the countries in Thai language 1

Country names in Thai language

You will notice many countries (but not all!) are similar to English but with a Thai pronunciation.

Before we start, let me teach you the word for Country. Country in Thai is ประเทศ (bprà-tâyt)

You can add ประเทศ (bprà-tâyt) before most country names when talking about that country.

Asian Countries

Asian Countries is ประเทศเอเชีย (bprà-tâyt ay-chia). Asia is เอเชีย (ay-chia).

 • Russia
  รัสเซีย
  rát-sia

 • China
  จีน
  jeen

 • India
  อินเดีย
  in-dia

 • Kazakhstan
  คาซัคสถาน
  kaa-sák-sà-tăan

 • Saudi Arabia
  ซาอุดีอาระเบีย
  saa-ù-dee-aa-rá-bia

 • Iran
  อิหร่าน
  ì-ràan

 • Mongolia
  มองโกเลีย
  mong-goh-lia

 • Indonesia
  อินโดนีเซีย
  in-doh-nee-sia

 • Pakistan
  ปากีสถาน
  bpaa-gee-sà-tăan

 • Turkey
  ตุรกี
  dtù-rá-gee

 • Myanmar
  พม่า
  pá-mâa

 • Afghanistan
  อัฟกานิสถาน
  àf-gaa-nít-tăan

 • Yemen
  เยเมน
  yay-mayn

 • Thailand
  ไทย
  tai

 • Turkmenistan
  เติร์กเมนิสถาน
  dtèrk-may-nít-tăan

 • Uzbekistan
  อุซเบกิสถาน
  ùt-bay-gìt-tăan

 • Iraq
  อิรัก
  ì-rák

 • Japan
  ญี่ปุ่น
  yêe-bpùn

 • Vietnam
  เวียดนาม
  wîat-naam

 • Malaysia
  มาเลเซีย
  maa-lay-sia

 • Oman
  โอมาน
  oh-maan

 • Philippines
  ฟิลิปปินส์
  fí-líp-bpin

 • Laos
  ลาว
  laao

 • Kyrgyzstan
  คีร์กีซสถาน
  kee-gèet-sà-tăan

 • Syria
  ซีเรีย
  see-ria

 • Cambodia
  กัมพูชา
  gam-poo-chaa

 • Bangladesh
  บังกลาเทศ
  bang-glaa-tâyt

 • Nepal
  เนปาล
  nay-bpaan

 • Tajikistan
  ทาจิกิสถาน
  taa-jì-gìt-tăan

 • North Korea
  เกาหลีเหนือ
  gao-lĕe nĕua

 • South Korea
  เกาหลีใต้
  gao-lĕe dtâi

 • Jordan
  จอร์แดน
  jor-daen

 • Azerbaijan
  อาเซอร์ไบจาน
  aa-sêr-bai-jaan

 • United Arab Emirates
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  sà-hà rát aa-ràp ay-mí-râyt

 • Georgia
  จอร์เจีย
  jor-jia

 • Sri Lanka
  ศรีลังกา
  sĕe lang-gaa

 • Bhutan
  ภูฏาน
  poo-dtaan

 • Taiwan
  ไต้หวัน
  dtâi-wăn

 • Armenia
  อาร์มีเนีย
  aa mee nia

 • Israel
  อิสราเอล
  ìt-sà-răa-ayn

 • Kuwait
  คูเวต
  koo-wâyt

 • Timor-Leste
  ติมอร์-เลสเต
  dtì mor · lâyt-dtay

 • Qatar
  กาตาร์
  gaa-dtâa

 • Lebanon
  เลบานอน
  lay-baa-non

 • Cyprus
  ไซปรัส
  sai-bpràt

 • Palestine
  ปาเลสไตน์
  bpaa-lâyt-dtai

 • Brunei
  บรูไน
  broo-nai

 • Bahrain
  บาห์เรน
  baa-rayn

 • Singapore
  สิงคโปร์
  sĭng-ká-bpoh

 • Maldives
  มัลดีฟส์
  man-dèef

African Countries

African Countries is ประเทศอาฟริกา (bprà-tâyt àaf-rí-gaa). Africa is อาฟริกา (àaf-rí-gaa).

 • Algeria
  แอลจีเรีย
  aen-jee-ria

 • Democratic Republic of the Congo
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
  săa-taa-rá-ná rát bprà-chaa-típ-bpà-dtai kong-goh

 • Sudan
  ซูดาน
  soo-daan

 • Libya
  ลิเบีย
  lí-bia

 • Chad
  ชาด
  châat

 • Niger
  ไนเจอร์
  nai-jer

 • Angola
  แองโกลา
  aeng-goh-laa

 • Mali
  มาลี
  maa-lee

 • South Africa
  แอฟริกาใต้
  àef-rí-gaa dtâi

 • Ethiopia
  เอธิโอเปีย
  ay-tí-oh-bpia

 • Mauritania
  มอริเตเนีย
  mor-rí-dtay-nia

 • Egypt
  อียิปต์
  ee-yíp

 • Tanzania
  แทนซาเนีย
  taen-saa-nia

 • Nigeria
  ไนจีเรีย
  nai-jee-ria

 • Namibia
  นามิเบีย
  naa-mí-bia

 • Mozambique
  โมซัมบิก
  moh-sam-bìk

 • Zambia
  แซมเบีย
  saem-bia

 • Morocco
  โมร็อกโก
  moh-rók-goh

 • South Sudan
  เซาท์ซูดาน
  sao soo-daan

 • Somalia
  โซมาเลีย
  soh-maa-lia

 • Central African Republic
  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  săa-taa-rá-ná rát àef-rí-gaa glaang

 • Madagascar
  มาดากัสการ์
  maa-daa-gàt-gaa

 • Botswana
  บอตสวานา
  bòt-sà-wăa-naa

 • Kenya
  เคนยา
  kayn-yaa

 • Cameroon
  แคเมอรูน
  kae-mer-roon

 • Zimbabwe
  ซิมบับเว
  sim-bàp-way

 • Republic of the Congo
  สาธารณรัฐคองโก
  săa-taa-rá-ná rát kong-goh

 • Ivory Coast
  โกตดิวัวร์
  gòht-dì-wua

 • Burkhina Faso
  บูร์กินาฟาโซ
  boo-gì-naa-faa-soh

 • Gabon
  กาบอง
  gaa-bong

 • Guinea
  กินี
  gì-nee

 • Ghana
  กานา
  gaa-naa

 • Uganda
  ยูกันดา
  yoo-gan-daa

 • Senegal
  เซเนกัล
  say-nay-gan

 • Tunisia
  ตูนิเซีย
  dtoo-ní-sia

 • Malawi
  มาลาวี
  maa laa wee

 • Eritrea
  เอริเทรีย
  ay-rí-tria

 • Benin
  เบนิ
  bay-nin

 • Liberia
  ไลบีเรีย
  lai-bee-ria

 • Sierra Leone
  เซียร์ราลีโอน
  sia-raa-lee-ohn

 • Togo
  โตโก
  dtoh-goh

 • Guinea-Bissau
  กินีบิสเซา
  gì-nee bìt-sao

 • Lesotho
  เลโซโท
  lay-soh-toh

 • Equatorial Guinea
  อิเควทอเรียลกินี
  ì-kway-tor-rian-gì-nee

 • Burundi
  บุรุนดี
  bù-run-dee

 • Rwanda
  รวันดา
  rá-wan-daa

 • Djibouti
  จิบูตี
  jì-boo-dtee

 • Eswatini (Swaziland)
  สวาซิแลนด์
  sà-wăa-sí-laen

 • The Gambia
  แกมเบีย
  gaem-bia

 • Cape Verde
  กาบูเวร์ดี
  gaa-boo way-dee

 • Comoros
  คอโมโรส
  kor-moh-rôht

 • Mauritius
  มอริเชียส
  mor-rí-chîat

 • Sao Tome and Principe
  เซาตูเมและปรินซีปี
  sao dtoo may láe bprin see-bpee

 • Seychelles
  เซเชลส์
  say-chayn

European Countries

European Countries is ประเทศยุโรป (bprà-tâyt yú-ròhp). Europe is ยุโรป (yú-ròhp).

 • Russia
  รัสเซีย
  rát-sia

 • Ukraine
  ยูเครน
  yoo-krayn

 • France
  ฝรั่งเศส
  fà-ràng-sàyt

 • Spain
  สเปน
  sà-bpayn

 • Sweden
  สวีเดน
  sà-wĕe-dayn

 • Norway
  นอร์เวย์
  nor-way

 • Germany
  เยอรมนี or เยอรมัน
  yer-rá-má-nee or yer-rá-man

 • Finland
  ฟินแลนด์
  fin-laen

 • Poland
  โปแลนด์
  bpoh-laen

 • Italy
  อิตาลี
  ì-dtaa-lee

 • United Kingdom
  สหราชอาณาจักร
  sà-hà-râat-chá-aa-naa-jàk

 • England
  อังกฤษ
  ang-grìt

 • Scotland
  สก็อตแลนด์
  sà-gòt-laen

 • Wales
  เวลส์
  wayn

 • Ireland
  ไอร์แลนด์
  ai-laen

 • Romania
  โรมาเนีย
  roh-maa nia

 • Belarus
  เบลารุส
  blao-rút

 • Kazakhstan
  คาซัคสถาน
  kaa-sák-sà-tăan

 • Greece
  กรีก
  grèek

 • Bulgaria
  บัลแกเรีย
  ban-gae-ria

 • Iceland
  ไอซ์แลนด์
  ai-laen

 • Hungary
  ฮังการี
  hang-gaa-ree

 • Portugal
  โปรตุเกส
  bproh-dtù-gàyt

 • Austria
  ออสเตรีย
  òt-dtria

 • Czechia / Czech Republic
  เช็กเกีย / สาธารณรัฐเช็ก
  chék gia · săa-taa-rá-ná rát chék

 • Serbia
  เซอร์เบีย
  sêr-bia

 • Lithuania
  ลิทัวเนีย
  lí-tua-nia

 • Latvia
  ลัตเวีย
  lát-wia

 • Croatia
  โครเอเชีย
  kroh-ay-chia

 • Bosnia and Herzegovina
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  bòt-nia láe her-say-goh-wee-naa

 • Slovakia
  สโลวะเกีย
  sà-loh-wá-gia

 • Estonia
  เอสโตเนีย
  àyt-dtoh-nia

 • Denmark
  เดนมาร์ก
  dayn-màak

 • Switzerland
  สวิตเซอร์แลนด์
  sà-wìt-sêr-laen

 • Netherlands
  เนเธอร์แลนด์
  nay-ter-laen

 • Moldova
  มอลโดวา
  mon-doh-waa

 • Belgium
  เบลเยียม
  bayn-yiam

 • Armenia
  อาร์เมเนีย
  aa-may-nia

 • Albania
  แอลเบเนีย
  aen-bay-nia

 • North Macedonia
  นอร์ทมาซิโดเนีย
  nôt maa-sí-doh-nia

 • Turkey
  ตุรกี
  dtù-rá-gee

 • Slovenia
  สโลวีเนีย
  sà-loh-wee-nia

 • Montenegro
  มอนเตเนโกร
  mon-dtay-nay-groh

 • Kosovo
  โคโซโว
  koh-soh-woh

 • Azerbaijan
  อาเซอร์ไบจาน
  aa-sêr-bai-jaan

 • Cyprus
  ไซปรัส
  sai-bpràt

 • Luxembourg
  ลักเซมเบิร์ก
  lák-saym-bèrk

 • Georgia
  จอร์เจีย
  jor-jia

 • Andorra
  อันดอร์รา
  an-dor-raa

 • Malta
  มอลตา
  mon-dtaa

 • Liechtenstein
  ลิกเตนสไตน์
  lík-dtayn-sà-dtai

 • San Marino
  ซานมารีโน
  saan-maa-ree-noh

 • Monaco
  โมนาโก
  moh-naa-goh

 • Vatican City
  นครรัฐวาติกัน
  ná-kon rát waa-dtì-gan

North American Countries

North American Countries is ประเทศอเมริกาเหนือ (bprà-tâyt à-may-rí-gaa nĕua). North America is อเมริกาเหนือ (à-may-rí-gaa nĕua), เหนือ (nĕua) is north.

 • Canada
  แคนาดา
  kae-naa-daa

 • United States
  สหรัฐอเมริกา
  sà-hà rát à-may-rí-gaa

 • Mexico
  เม็กซิโก
  mék-sí-goh

 • Nicaragua
  นิการากัว
  ní-gaa-raa-gua

 • Honduras
  ฮอนดูรัส
  hon-doo-rát

 • Cuba
  คิวบา
  kiw-baa

 • Guatemala
  กัวเตมาลา
  gua-dtay-maa-laa

 • Panama
  ปานามา
  bpaa-naa-maa

 • Costa Rica
  คอสตาริกา
  kót-dtaa-rí-gaa

 • Dominican Republic
  โดมินิกัน
  doh-mí-ní-gan

 • Haiti
  เฮติ
  hay-dtì

 • Belize
  เบลีซ
  bay-lêet

 • El Salvador
  เอลซัลวาดอร์
  ayn-san-waa-dor

 • The Bahamas
  บาฮามาส
  baa-haa-mâat

 • Jamaica
  จาเมกา
  jaa-may-gaa

 • Trinidad and Tobago
  ตรินิแดดและโตเบโก
  dtrì-ní-dàet-láe-dtoh-bay-goh

 • Dominica
  โดมินิกา
  doh-mí-ní-gaa

 • Saint Lucia Antigua and Barbuda
  แอนติกาและบาร์บูดา
  aen-dtì-gaa láe baa-boo-daa

 • Barbados
  บาร์เบโดส
  baa-bay-dòht

 • Saint Vincent and the Grenadines
  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
  sayn-win-sayn láe gray-naa-deen

 • Grenada
  เกรเนดา
  gray-nay-daa

 • Saint Kitts and Nevis
  เซนต์คิตส์และเนวิส
  sayn-kít láe nay-wít

 • Puerto Rico
  เปอร์โตริโก
  bper-dtoh-rí-goh

Oceanian Countries

Oceanian Countries is ประเทศโอเชียเนีย (bprà-tâyt oh-chia-nia). Oceania is โอเชียเนีย (oh-chia-nia).

 • Australia
  ออสเตรเลีย
  òt-dtray-lia

 • Papua New Guinea
  เกาะปาปัวนิวกีนี
  gòr bpaa bpua-niw-gee-nee

 • Indonesia
  อินโดนีเซีย
  in-doh-nee-sia

 • New Zealand
  นิวซีแลนด์
  niw-see-laen

 • Solomon Islands
  หมู่เกาะโซโลมอน
  mòo-gòr-soh-loh-mon

 • Fiji
  ฟิจิ
  fí-jì

 • Vanuatu
  วานูอาตู
  waa-noo-aa-dtoo

 • Hawaii
  ฮาวาย
  haa waai

 • Samoa
  ซามัว
  saa-mua

 • Kiribati
  คิริบาส
  kí-rí-bàat

 • Tonga
  ตองกา
  dtong-gaa

 • Federated States of Micronesia
  ไมโครนีเซีย
  mai-kroh-nee-sia

 • Palau
  ปาเลา
  bpaa-lao

 • Marshall Islands
  หมู่เกาะมาร์แชลล์
  mòo-gòr-maa-chaen

 • Tuvalu
  ตูวาลู
  dtoo-waa-loo

 • Nauru
  นาอูรู
  naa-oo-roo

South American Countries

South American Countries is ประเทศอเมริกาใต้ (bprà-tâyt à-may-rí-gaa dtâi). South America is อเมริกาใต้ (à-may-rí-gaa dtâi) andใต้ (dtâi) is south.

 • Brazil
  บราซิล
  braa-sin

 • Argentina
  อาร์เจนตินา
  aa-jayn-dtì-naa

 • Peru
  เปรู
  bpay-roo

 • Colombia
  โคลัมเบีย
  koh-lam-bia

 • Bolivia
  โบลิเวีย
  boh-lí-wia

 • Venezuela
  เวเนซุเอลา
  way-nay-sú-ay-laa

 • Chile
  ชิลี
  chí-lee

 • Paraguay
  ปารากวัย
  bpaa-raa-gwai

 • Ecuador
  เอกวาดอร์
  ay-gwaa-dor

 • Guyana
  กายอานา
  gaai-aa-naa

 • Uruguay
  อุรุกวัย
  ù-rúk-wai

 • Suriname
  ซูรินาเม
  soo-rí-naa-may

Continents in Thai language

Continent in Thai is ทวีป (tá-wêep).

The continents are:

 • Asia
  เอเชีย
  ay-chia

 • Africa
  แอฟริกา
  àef-rí-gaa

 • North America
  อเมริกาเหนือ
  à-may-rí-gaa nĕua

 • South America
  อเมริกาใต้
  à-may-rí-gaa dtâi

 • Antarctica
  แอนตาร์กติกา
  aen-dtàak-dtì-gaa

 • Europe
  ยุโรป
  yú-ròhp

 • Australia
  ออสเตรเลีย
  òt-dtray-lia

Languages in Thai language

In Thai, language is ภาษา (paa-săa).

To say a specific language, the trick is to say paa-săa before the name of the country that speaks it.

For example, Chinese = Language + China | ภาษา + จีน (paa-săa + jeen).

Korean = Language + Korea | ภาษา + เกาหลี (paa-săa + gao-lĕe).

Let’s look at a few more examples:

 • English
  ภาษาอังกฤษ
  paa-săa ang-grìt

 • Russian
  ภาษารัสเซีย
  paa-săa rát-sia

 • Spanish
  ภาษาสเปน
  paa-săa sà-bpayn

 • French
  ภาษาฝรั่งเศส
  paa-săa fà-ràng-sàyt

 • Italian
  ภาษาอิตาลี
  paa-săa ì-dtaa-lee

 • Japanese
  ภาษาญี่ปุ่น
  paa-săa yêe-bpùn

 • Thai
  ภาษาไทย
  paa-săa tai

Nationality

In Thai, nationality is สัญชาติ (săn-châat).

To say a French person, you can add คน (kon) before the country. คน (kon) means person.

French Person = person + France | คน + ฝรั่งเศส (kon + fà-ràng-sàyt)

 • German
  คนเยอรมนี
  kon yer-rá-má-nee

 • American
  คนอเมริกัน
  kon à-may-rí-gan

 • Italian
  คนอิตาลี
  kon ì-dtaa-lee

 • Japanese
  คนญี่ปุ่น
  kon yêe-bpùn

 • Chinese
  คนจีน
  kon jeen

 • Thai
  คนไทย
  kon tai

 • Russian
  คนรัสเซีย
  kon rát-sia

 • Colombian
  คนโคลัมเบีย
  kon koh-lam-bia

 • Mexican
  คนเม็กซิโก
  kon mék-sí-goh

Important Vocabulary words

 • Continent
  ทวีป
  tá-wêep

 • President
  ประธานาธิบดี
  bprà-taa-naa-tí-bor-dee

 • Prime Minister
  นายกรัฐมนตรี
  naa-yók rát-tà-mon-dtree

 • Leader
  ผู้นำ
  pôo nam

 • Population
  ประชากร
  bprà-chaa gon

 • Republic
  สาธารณรัฐ
  săa-taa-rá-ná rát


You should now know the trick to say all the languages and nationalities. Also, you should be able to look up any country name in Thai.

Subscribe