List of all the countries in Thai language

by | Dec 20, 2020 | Thai

In this article, I will teach you how to say every country in the world in the Thai language.

I will also teach you the trick to say the languages and how to say where someone is from.

List of all the countries in Thai language 1

Country names in Thai language

You will notice many countries (but not all!) are similar to English but with a Thai pronunciation.

Before we start, let me teach you the word for Country. Country in Thai is ประเทศ (bprà-tâyt)

You can add ประเทศ (bprà-tâyt) before most country names when talking about that country.

Asian Countries

Asian Countries is ประเทศเอเชีย (bprà-tâyt ay-chia). Asia is เอเชีย (ay-chia).

 • Russia
  รัสเซีย
  rát-sia

 • China
  จีน
  jeen

 • India
  อินเดีย
  in-dia

 • Kazakhstan
  คาซัคสถาน
  kaa-sák-sà-tăan

 • Saudi Arabia
  ซาอุดีอาระเบีย
  saa-ù-dee-aa-rá-bia

 • Iran
  อิหร่าน
  ì-ràan

 • Mongolia
  มองโกเลีย
  mong-goh-lia

 • Indonesia
  อินโดนีเซีย
  in-doh-nee-sia

 • Pakistan
  ปากีสถาน
  bpaa-gee-sà-tăan

 • Turkey
  ตุรกี
  dtù-rá-gee

 • Myanmar
  พม่า
  pá-mâa

 • Afghanistan
  อัฟกานิสถาน
  àf-gaa-nít-tăan

 • Yemen
  เยเมน
  yay-mayn

 • Thailand
  ไทย
  tai

 • Turkmenistan
  เติร์กเมนิสถาน
  dtèrk-may-nít-tăan

 • Uzbekistan
  อุซเบกิสถาน
  ùt-bay-gìt-tăan

 • Iraq
  อิรัก
  ì-rák

 • Japan
  ญี่ปุ่น
  yêe-bpùn

 • Vietnam
  เวียดนาม
  wîat-naam

 • Malaysia
  มาเลเซีย
  maa-lay-sia

 • Oman
  โอมาน
  oh-maan

 • Philippines
  ฟิลิปปินส์
  fí-líp-bpin

 • Laos
  ลาว
  laao

 • Kyrgyzstan
  คีร์กีซสถาน
  kee-gèet-sà-tăan

 • Syria
  ซีเรีย
  see-ria

 • Cambodia
  กัมพูชา
  gam-poo-chaa

 • Bangladesh
  บังกลาเทศ
  bang-glaa-tâyt

 • Nepal
  เนปาล
  nay-bpaan

 • Tajikistan
  ทาจิกิสถาน
  taa-jì-gìt-tăan

 • North Korea
  เกาหลีเหนือ
  gao-lĕe nĕua

 • South Korea
  เกาหลีใต้
  gao-lĕe dtâi

 • Jordan
  จอร์แดน
  jor-daen

 • Azerbaijan
  อาเซอร์ไบจาน
  aa-sêr-bai-jaan

 • United Arab Emirates
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  sà-hà rát aa-ràp ay-mí-râyt

 • Georgia
  จอร์เจีย
  jor-jia

 • Sri Lanka
  ศรีลังกา
  sĕe lang-gaa

 • Bhutan
  ภูฏาน
  poo-dtaan

 • Taiwan
  ไต้หวัน
  dtâi-wăn

 • Armenia
  อาร์มีเนีย
  aa mee nia

 • Israel
  อิสราเอล
  ìt-sà-răa-ayn

 • Kuwait
  คูเวต
  koo-wâyt

 • Timor-Leste
  ติมอร์-เลสเต
  dtì mor · lâyt-dtay

 • Qatar
  กาตาร์
  gaa-dtâa

 • Lebanon
  เลบานอน
  lay-baa-non

 • Cyprus
  ไซปรัส
  sai-bpràt

 • Palestine
  ปาเลสไตน์
  bpaa-lâyt-dtai

 • Brunei
  บรูไน
  broo-nai

 • Bahrain
  บาห์เรน
  baa-rayn

 • Singapore
  สิงคโปร์
  sĭng-ká-bpoh

 • Maldives
  มัลดีฟส์
  man-dèef

African Countries

African Countries is ประเทศอาฟริกา (bprà-tâyt àaf-rí-gaa). Africa is อาฟริกา (àaf-rí-gaa).

 • Algeria
  แอลจีเรีย
  aen-jee-ria

 • Democratic Republic of the Congo
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
  săa-taa-rá-ná rát bprà-chaa-típ-bpà-dtai kong-goh

 • Sudan
  ซูดาน
  soo-daan

 • Libya
  ลิเบีย
  lí-bia

 • Chad
  ชาด
  châat

 • Niger
  ไนเจอร์
  nai-jer

 • Angola
  แองโกลา
  aeng-goh-laa

 • Mali
  มาลี
  maa-lee

 • South Africa
  แอฟริกาใต้
  àef-rí-gaa dtâi

 • Ethiopia
  เอธิโอเปีย
  ay-tí-oh-bpia

 • Mauritania
  มอริเตเนีย
  mor-rí-dtay-nia

 • Egypt
  อียิปต์
  ee-yíp

 • Tanzania
  แทนซาเนีย
  taen-saa-nia

 • Nigeria
  ไนจีเรีย
  nai-jee-ria

 • Namibia
  นามิเบีย
  naa-mí-bia

 • Mozambique
  โมซัมบิก
  moh-sam-bìk

 • Zambia
  แซมเบีย
  saem-bia

 • Morocco
  โมร็อกโก
  moh-rók-goh

 • South Sudan
  เซาท์ซูดาน
  sao soo-daan

 • Somalia
  โซมาเลีย
  soh-maa-lia

 • Central African Republic
  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  săa-taa-rá-ná rát àef-rí-gaa glaang

 • Madagascar
  มาดากัสการ์
  maa-daa-gàt-gaa

 • Botswana
  บอตสวานา
  bòt-sà-wăa-naa

 • Kenya
  เคนยา
  kayn-yaa

 • Cameroon
  แคเมอรูน
  kae-mer-roon

 • Zimbabwe
  ซิมบับเว
  sim-bàp-way

 • Republic of the Congo
  สาธารณรัฐคองโก
  săa-taa-rá-ná rát kong-goh

 • Ivory Coast
  โกตดิวัวร์
  gòht-dì-wua

 • Burkhina Faso
  บูร์กินาฟาโซ
  boo-gì-naa-faa-soh

 • Gabon
  กาบอง
  gaa-bong

 • Guinea
  กินี
  gì-nee

 • Ghana
  กานา
  gaa-naa

 • Uganda
  ยูกันดา
  yoo-gan-daa

 • Senegal
  เซเนกัล
  say-nay-gan

 • Tunisia
  ตูนิเซีย
  dtoo-ní-sia

 • Malawi
  มาลาวี
  maa laa wee

 • Eritrea
  เอริเทรีย
  ay-rí-tria

 • Benin
  เบนิ
  bay-nin

 • Liberia
  ไลบีเรีย
  lai-bee-ria

 • Sierra Leone
  เซียร์ราลีโอน
  sia-raa-lee-ohn

 • Togo
  โตโก
  dtoh-goh

 • Guinea-Bissau
  กินีบิสเซา
  gì-nee bìt-sao

 • Lesotho
  เลโซโท
  lay-soh-toh

 • Equatorial Guinea
  อิเควทอเรียลกินี
  ì-kway-tor-rian-gì-nee

 • Burundi
  บุรุนดี
  bù-run-dee

 • Rwanda
  รวันดา
  rá-wan-daa

 • Djibouti
  จิบูตี
  jì-boo-dtee

 • Eswatini (Swaziland)
  สวาซิแลนด์
  sà-wăa-sí-laen

 • The Gambia
  แกมเบีย
  gaem-bia

 • Cape Verde
  กาบูเวร์ดี
  gaa-boo way-dee

 • Comoros
  คอโมโรส
  kor-moh-rôht

 • Mauritius
  มอริเชียส
  mor-rí-chîat

 • Sao Tome and Principe
  เซาตูเมและปรินซีปี
  sao dtoo may láe bprin see-bpee

 • Seychelles
  เซเชลส์
  say-chayn

European Countries

European Countries is ประเทศยุโรป (bprà-tâyt yú-ròhp). Europe is ยุโรป (yú-ròhp).

 • Russia
  รัสเซีย
  rát-sia

 • Ukraine
  ยูเครน
  yoo-krayn

 • France
  ฝรั่งเศส
  fà-ràng-sàyt

 • Spain
  สเปน
  sà-bpayn

 • Sweden
  สวีเดน
  sà-wĕe-dayn

 • Norway
  นอร์เวย์
  nor-way

 • Germany
  เยอรมนี or เยอรมัน
  yer-rá-má-nee or yer-rá-man

 • Finland
  ฟินแลนด์
  fin-laen

 • Poland
  โปแลนด์
  bpoh-laen

 • Italy
  อิตาลี
  ì-dtaa-lee

 • United Kingdom
  สหราชอาณาจักร
  sà-hà-râat-chá-aa-naa-jàk

 • England
  อังกฤษ
  ang-grìt

 • Scotland
  สก็อตแลนด์
  sà-gòt-laen

 • Wales
  เวลส์
  wayn

 • Ireland
  ไอร์แลนด์
  ai-laen

 • Romania
  โรมาเนีย
  roh-maa nia

 • Belarus
  เบลารุส
  blao-rút

 • Kazakhstan
  คาซัคสถาน
  kaa-sák-sà-tăan

 • Greece
  กรีก
  grèek

 • Bulgaria
  บัลแกเรีย
  ban-gae-ria

 • Iceland
  ไอซ์แลนด์
  ai-laen

 • Hungary
  ฮังการี
  hang-gaa-ree

 • Portugal
  โปรตุเกส
  bproh-dtù-gàyt

 • Austria
  ออสเตรีย
  òt-dtria

 • Czechia / Czech Republic
  เช็กเกีย / สาธารณรัฐเช็ก
  chék gia · săa-taa-rá-ná rát chék

 • Serbia
  เซอร์เบีย
  sêr-bia

 • Lithuania
  ลิทัวเนีย
  lí-tua-nia

 • Latvia
  ลัตเวีย
  lát-wia

 • Croatia
  โครเอเชีย
  kroh-ay-chia

 • Bosnia and Herzegovina
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  bòt-nia láe her-say-goh-wee-naa

 • Slovakia
  สโลวะเกีย
  sà-loh-wá-gia

 • Estonia
  เอสโตเนีย
  àyt-dtoh-nia

 • Denmark
  เดนมาร์ก
  dayn-màak

 • Switzerland
  สวิตเซอร์แลนด์
  sà-wìt-sêr-laen

 • Netherlands
  เนเธอร์แลนด์
  nay-ter-laen

 • Moldova
  มอลโดวา
  mon-doh-waa

 • Belgium
  เบลเยียม
  bayn-yiam

 • Armenia
  อาร์เมเนีย
  aa-may-nia

 • Albania
  แอลเบเนีย
  aen-bay-nia

 • North Macedonia
  นอร์ทมาซิโดเนีย
  nôt maa-sí-doh-nia

 • Turkey
  ตุรกี
  dtù-rá-gee

 • Slovenia
  สโลวีเนีย
  sà-loh-wee-nia

 • Montenegro
  มอนเตเนโกร
  mon-dtay-nay-groh

 • Kosovo
  โคโซโว
  koh-soh-woh

 • Azerbaijan
  อาเซอร์ไบจาน
  aa-sêr-bai-jaan

 • Cyprus
  ไซปรัส
  sai-bpràt

 • Luxembourg
  ลักเซมเบิร์ก
  lák-saym-bèrk

 • Georgia
  จอร์เจีย
  jor-jia

 • Andorra
  อันดอร์รา
  an-dor-raa

 • Malta
  มอลตา
  mon-dtaa

 • Liechtenstein
  ลิกเตนสไตน์
  lík-dtayn-sà-dtai

 • San Marino
  ซานมารีโน
  saan-maa-ree-noh

 • Monaco
  โมนาโก
  moh-naa-goh

 • Vatican City
  นครรัฐวาติกัน
  ná-kon rát waa-dtì-gan

North American Countries

North American Countries is ประเทศอเมริกาเหนือ (bprà-tâyt à-may-rí-gaa nĕua). North America is อเมริกาเหนือ (à-may-rí-gaa nĕua), เหนือ (nĕua) is north.

 • Canada
  แคนาดา
  kae-naa-daa

 • United States
  สหรัฐอเมริกา
  sà-hà rát à-may-rí-gaa

 • Mexico
  เม็กซิโก
  mék-sí-goh

 • Nicaragua
  นิการากัว
  ní-gaa-raa-gua

 • Honduras
  ฮอนดูรัส
  hon-doo-rát

 • Cuba
  คิวบา
  kiw-baa

 • Guatemala
  กัวเตมาลา
  gua-dtay-maa-laa

 • Panama
  ปานามา
  bpaa-naa-maa

 • Costa Rica
  คอสตาริกา
  kót-dtaa-rí-gaa

 • Dominican Republic
  โดมินิกัน
  doh-mí-ní-gan

 • Haiti
  เฮติ
  hay-dtì

 • Belize
  เบลีซ
  bay-lêet

 • El Salvador
  เอลซัลวาดอร์
  ayn-san-waa-dor

 • The Bahamas
  บาฮามาส
  baa-haa-mâat

 • Jamaica
  จาเมกา
  jaa-may-gaa

 • Trinidad and Tobago
  ตรินิแดดและโตเบโก
  dtrì-ní-dàet-láe-dtoh-bay-goh

 • Dominica
  โดมินิกา
  doh-mí-ní-gaa

 • Saint Lucia Antigua and Barbuda
  แอนติกาและบาร์บูดา
  aen-dtì-gaa láe baa-boo-daa

 • Barbados
  บาร์เบโดส
  baa-bay-dòht

 • Saint Vincent and the Grenadines
  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
  sayn-win-sayn láe gray-naa-deen

 • Grenada
  เกรเนดา
  gray-nay-daa

 • Saint Kitts and Nevis
  เซนต์คิตส์และเนวิส
  sayn-kít láe nay-wít

 • Puerto Rico
  เปอร์โตริโก
  bper-dtoh-rí-goh

Oceanian Countries

Oceanian Countries is ประเทศโอเชียเนีย (bprà-tâyt oh-chia-nia). Oceania is โอเชียเนีย (oh-chia-nia).

 • Australia
  ออสเตรเลีย
  òt-dtray-lia

 • Papua New Guinea
  เกาะปาปัวนิวกีนี
  gòr bpaa bpua-niw-gee-nee

 • Indonesia
  อินโดนีเซีย
  in-doh-nee-sia

 • New Zealand
  นิวซีแลนด์
  niw-see-laen

 • Solomon Islands
  หมู่เกาะโซโลมอน
  mòo-gòr-soh-loh-mon

 • Fiji
  ฟิจิ
  fí-jì

 • Vanuatu
  วานูอาตู
  waa-noo-aa-dtoo

 • Hawaii
  ฮาวาย
  haa waai

 • Samoa
  ซามัว
  saa-mua

 • Kiribati
  คิริบาส
  kí-rí-bàat

 • Tonga
  ตองกา
  dtong-gaa

 • Federated States of Micronesia
  ไมโครนีเซีย
  mai-kroh-nee-sia

 • Palau
  ปาเลา
  bpaa-lao

 • Marshall Islands
  หมู่เกาะมาร์แชลล์
  mòo-gòr-maa-chaen

 • Tuvalu
  ตูวาลู
  dtoo-waa-loo

 • Nauru
  นาอูรู
  naa-oo-roo

South American Countries

South American Countries is ประเทศอเมริกาใต้ (bprà-tâyt à-may-rí-gaa dtâi). South America is อเมริกาใต้ (à-may-rí-gaa dtâi) andใต้ (dtâi) is south.

 • Brazil
  บราซิล
  braa-sin

 • Argentina
  อาร์เจนตินา
  aa-jayn-dtì-naa

 • Peru
  เปรู
  bpay-roo

 • Colombia
  โคลัมเบีย
  koh-lam-bia

 • Bolivia
  โบลิเวีย
  boh-lí-wia

 • Venezuela
  เวเนซุเอลา
  way-nay-sú-ay-laa

 • Chile
  ชิลี
  chí-lee

 • Paraguay
  ปารากวัย
  bpaa-raa-gwai

 • Ecuador
  เอกวาดอร์
  ay-gwaa-dor

 • Guyana
  กายอานา
  gaai-aa-naa

 • Uruguay
  อุรุกวัย
  ù-rúk-wai

 • Suriname
  ซูรินาเม
  soo-rí-naa-may

Continents in Thai language

Continent in Thai is ทวีป (tá-wêep).

The continents are:

 • Asia
  เอเชีย
  ay-chia

 • Africa
  แอฟริกา
  àef-rí-gaa

 • North America
  อเมริกาเหนือ
  à-may-rí-gaa nĕua

 • South America
  อเมริกาใต้
  à-may-rí-gaa dtâi

 • Antarctica
  แอนตาร์กติกา
  aen-dtàak-dtì-gaa

 • Europe
  ยุโรป
  yú-ròhp

 • Australia
  ออสเตรเลีย
  òt-dtray-lia

Languages in Thai language

In Thai, language is ภาษา (paa-săa).

To say a specific language, the trick is to say paa-săa before the name of the country that speaks it.

For example, Chinese = Language + China | ภาษา + จีน (paa-săa + jeen).

Korean = Language + Korea | ภาษา + เกาหลี (paa-săa + gao-lĕe).

Let’s look at a few more examples:

 • English
  ภาษาอังกฤษ
  paa-săa ang-grìt

 • Russian
  ภาษารัสเซีย
  paa-săa rát-sia

 • Spanish
  ภาษาสเปน
  paa-săa sà-bpayn

 • French
  ภาษาฝรั่งเศส
  paa-săa fà-ràng-sàyt

 • Italian
  ภาษาอิตาลี
  paa-săa ì-dtaa-lee

 • Japanese
  ภาษาญี่ปุ่น
  paa-săa yêe-bpùn

 • Thai
  ภาษาไทย
  paa-săa tai

Nationality

In Thai, nationality is สัญชาติ (săn-châat).

To say a French person, you can add คน (kon) before the country. คน (kon) means person.

French Person = person + France | คน + ฝรั่งเศส (kon + fà-ràng-sàyt)

 • German
  คนเยอรมนี
  kon yer-rá-má-nee

 • American
  คนอเมริกัน
  kon à-may-rí-gan

 • Italian
  คนอิตาลี
  kon ì-dtaa-lee

 • Japanese
  คนญี่ปุ่น
  kon yêe-bpùn

 • Chinese
  คนจีน
  kon jeen

 • Thai
  คนไทย
  kon tai

 • Russian
  คนรัสเซีย
  kon rát-sia

 • Colombian
  คนโคลัมเบีย
  kon koh-lam-bia

 • Mexican
  คนเม็กซิโก
  kon mék-sí-goh

Important Vocabulary words

 • Continent
  ทวีป
  tá-wêep

 • President
  ประธานาธิบดี
  bprà-taa-naa-tí-bor-dee

 • Prime Minister
  นายกรัฐมนตรี
  naa-yók rát-tà-mon-dtree

 • Leader
  ผู้นำ
  pôo nam

 • Population
  ประชากร
  bprà-chaa gon

 • Republic
  สาธารณรัฐ
  săa-taa-rá-ná rát


You should now know the trick to say all the languages and nationalities. Also, you should be able to look up any country name in Thai.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!