Where would you prefer to be born? (Thai listening practice)

by | Sep 21, 2020 | conversation questions, Listening Practice, Transcript, Video

Practice your Thai listening skills with this conversation question “Where would you prefer to be born?”. Follow along by reading the transcript.

Transcript:

ถ้าคุณเลือกเกิดใหม่ได้คุณจะเกิดประเทศไหน

แน่นอนว่าสำหรับคนไทยฉันอยากจะเกิดประเทศสิงคโปร์

เพราะว่าพาสปอร์ตสิงคโปร์ไปได้หลายประเทศไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่า

ด้วยพาสปอร์ตไทย ฉันไปได้ไม่กี่ประเทศ

ไปได้ประมาณ 30 ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า

แล้วก็อีก 2 ประเทศที่มีวีซ่า on arrival 

แล้วก็ประเทศแบบอเมริกา ยุโรปต้องทำวีซาแล้วก็แพงมากเลย

เวลาไปทำวีซ่าจะเสียเงินประมาณ 160 ดอลล่า

ก็ประมาณ 5,000-6,000  บาทซึ่งเป็นเงินที่เยอะ

และว่าไม่การันตีว่าจะถูกอนุมัติ

แล้วคุณละถ้าคุณเลือกเกิดได้คุณจะเกิดที่ประเทศไหน

Key vocabulary:

  • เลือกเกิดใหม่: Choose to be born again

  • สำหรับ: for

  • จ่ายค่าวีซ่า: pay visa fee

  • ไม่กี่: few

  • ประมาณ: approximately, about

  • เสียเงิน: to lose money

  • การันตี: guaranteeIf you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!