Complete list of Animals in Thai

by | Aug 3, 2020 | Vocabulary

Let’s learn some vocabulary about animals in Thai.

In general, Animal in Thai is สัตว์ sàt.

Reminder: The only classifier for animals in Thai is ตัว tua

For example:


1. หมา 1 ตัว (măa 1 tua) = one dog
2. แมวกี่ตัว (maew-gèe-dtua) = how many cats?

Pets สัตว์เลี้ยง sàt líang

 • dog: หมา măa

 • cat: แมว maew

 • parrot: นกแก้ว nók gâew

 • fish: ปลา bplaa

 • rabbit: กระต่าย grà-dtàai

 • hamster: หนูแฮมสเตอร์ nŏo haem sà-dtêr

 • guinea pig: หนูตะเภา nŏo dtà-pao

 • turtle: เต่า dtào

Thai Animals สัตว์

Animals in the FARM สัตว์ในฟาร์ม sàt nai faam

 • cow: วัว wua

 • pig: หมู mŏo

 • chicken: ไก่ gài

 • goat: แพะ páe

 • sheep: แกะ gàe

 • duck: เป็ด bpèt

Complete list of Animals in Thai 1

Animals with wings สัตว์ปีก (sàt bpèek)

 • bird: นก nók

 • turkey: ไก่งวง gài nguang

 • herons: นกกระยาง nók grà-yaang

 • bat: ค้างคาว káang kaao

 • myna: นกขุนทอง nók kŭn tong

 • bee: ผึ้ง pêung

 • magpie: นกขุนแผน nók kŭn păen

 • eagle: นกอินทรี nók-in-see

 • butterfly: ผีเสื้อ pĕe sêua

 • hornbill: นกเงือก nók ngêuak

 • canary: นกขมิ้น nók kà-mîn

 • cockatoo: นกกระตั้ว nók-grà-dtûa

 • kivi bird: นกกีวี nók gee wee

 • crane: นกกระเรียน nók grà rian crow

 • crow: อีกา ee-gaa

 • seagull: นกนางนวล nók naang nuan

 • dove: นกพิราบ nók pí-râap

 • duck: เป็ด bpèt

 • ostrich: นกกระจอกเทศ nók grà-jòk tâyt

 • goose: ห่าน hàan

 • emu: นกอีมู nók ee-moo

 • hawk: เหยี่ยว yìeow

 • owl: นกฮูก nók hôok, parrot นกแก้ว nók gâew

 • penguin: นกแพนกวิน nók pankwin

   
 • peacock: นกยูง nók-yoong

 • stork: นกกระสา nók grà-săa

 • pigeon: นกพิราบ nók pí-râap

 • sparrow: นกกระจอก nók grà-jòk

 • swan: หงส์ hŏng

 • vulture: อีแร้ง ee ráeng

Land Animals สัตว์บก sàt bòk

 • squirrel: กระรอก grà-rôk

 • mouse: หนู nŏo

 • ant: มด mót

 • llama: ลามา laa maa

 • lion: สิงโต sĭng-dtoh

 • tiger: เสือ sĕua

 • antelope: ละมั่ง lá-mâng

 • baboon: ลิงบาบูน ling-baa-boon

 • bear: หมี mĕe

 • beaver: บีเวอร์ bee wer

 • kuala: หมีคัวล่า mĕe kua lâa

 • walrus: วอรัส wor rát

 • bison: กระทิง grà-ting

 • boar: หมูป่า mŏo bpàa

 • buffalo: ควาย kwaai

 • wildebeast: ไวลเดอร์บีส wai lá-dêr-bèet

 • sloth: นางอาย naang aai

 • monkey: ลิง ling

 • cow: วัว wua

 • cat: แมว maew

 • elephant: ช้าง cháang

 • lemur: ลีเมอร์ lee mer

 • polar bear: หมีขั่วโลก mĕe kùa lôhk

 • camel: อูฐ òot

 • rhinoceros: แรด râet

 • deer: กวาง gwaang

 • donkey: ลา laa

 • gorilla: กอริลล่า gor-ri-lâa

 • hamsters: หนูแฮมเสตอร์ nŏo haem-săy dtor

 • fox: หมาจิ้งจอก măa jîng-jòk

 • giraffe: ยีราฟ ee-râaf

 • goat: แพะ páe

 • guinea pig: หนูตะเภา nŏo dtà-pao

 • mangoose: พังพอน pang pon

 • orangutan: อุรังอุตัง ù-rang-ù-dtang

 • Jaguar: เสือจากัวร์ sĕua-jaa-gua

 • raccoon: แรคคูน râek-koon

 • leopard: เสือดาว sĕua daao

 • horse: ม้า máa

 • yak: จามรี jaam-ree

 • mole: ตัวตุ่น dtua dtùn

 • weasels: วีเซิล wee sern

 • porcupine: เม่น mâyn

 • rabbit: กระต่าย grà-dtàai

 • goat: แพะ páe

 • zebra: ม้าลาย máa laai

 • worm หนอน nŏn

 • centipede ตะขาบ dtà-kàap

Sea animals สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

 • Aquatic Animal: สัตว์น้ำ sàt náam

 • killer whale: ปลาวาฬเพชฌฆาต bplaa waan pét-chá-kâat

 • mackerel: ปลาทู bplaa too

 • turtle: เต่า dtào

 • whale: ปลาวาฬ bplaa waan

 • sting ray: ปลากระเบน bplaa grà bayn

 • seal: แมวน้ำ maew náam

 • piranha: ปลาปิรันย่า plaa bpì-ran-yâa

 • shark: ปลาฉลาม chà-lăam

 • squid: ปลาหมึก bplaa mèuk

 • starfish: ปลาดาว bplaa daao

 • otter: นาก nâak

 • octopus: ปลาหมึกยักษ์ bplaa mèuk yák

 • lobster: กุ้งมังกร gûng mang-gon

 • jelly fish: แมงกะพรุน maeng gà-prun

 • frog: กบ gòp

 • toad: คางคก kaang-kók

 • eel: ปลาไหล bplaa lăi

 • fish: ปลา bplaa

 • crab: ปู bpoo

 • dolphin: ปลาโลมา bplaa loh-maa

 • blow fish: ปลาปักเป้า bplaa bpàk bpâo

 • seahorse: ม้าน้ำ  máa náam

 • seaweed: สาหร่ายทะเล săa-ràai tá-lay

 • starfish: ปลาดาว bplaa daao

 • salmon: ปลาซาลมอน bplaa salmon

Reptiles สัตว์เลื้อยคลาน sàt léuay klaan

 • iguanas: อีกัวน่า ee gua nâa

 • snake: งู ngoo

 • cobra: งูเห่า ngoo hào

 • crocodile: จระเข้ jor-rá-kây

 • gecko: จิ้งจก jîng-jòk


I hope you now know how to talk about all the animals in Thai. If you want to learn about insects and arachnids in Thai, please see my article.

Subscribe