Complete list of Animals in Thai

by | Aug 3, 2020 | Vocabulary

Let’s learn some vocabulary about animals in Thai.

In general, Animal in Thai is สัตว์ sàt.

Reminder: The only classifier for animals in Thai is ตัว tua

For example:


1. หมา 1 ตัว (măa 1 tua) = one dog
2. แมวกี่ตัว (maew-gèe-dtua) = how many cats?

Pets สัตว์เลี้ยง sàt líang

 • dog: หมา măa

 • cat: แมว maew

 • parrot: นกแก้ว nók gâew

 • fish: ปลา bplaa

 • rabbit: กระต่าย grà-dtàai

 • hamster: หนูแฮมสเตอร์ nŏo haem sà-dtêr

 • guinea pig: หนูตะเภา nŏo dtà-pao

 • turtle: เต่า dtào

Thai Animals สัตว์

Animals in the FARM สัตว์ในฟาร์ม sàt nai faam

 • cow: วัว wua

 • pig: หมู mŏo

 • chicken: ไก่ gài

 • goat: แพะ páe

 • sheep: แกะ gàe

 • duck: เป็ด bpèt

Complete list of Animals in Thai 1

Animals with wings สัตว์ปีก (sàt bpèek)

 • bird: นก nók

 • turkey: ไก่งวง gài nguang

 • herons: นกกระยาง nók grà-yaang

 • bat: ค้างคาว káang kaao

 • myna: นกขุนทอง nók kŭn tong

 • bee: ผึ้ง pêung

 • magpie: นกขุนแผน nók kŭn păen

 • eagle: นกอินทรี nók-in-see

 • butterfly: ผีเสื้อ pĕe sêua

 • hornbill: นกเงือก nók ngêuak

 • canary: นกขมิ้น nók kà-mîn

 • cockatoo: นกกระตั้ว nók-grà-dtûa

 • kivi bird: นกกีวี nók gee wee

 • crane: นกกระเรียน nók grà rian crow

 • crow: อีกา ee-gaa

 • seagull: นกนางนวล nók naang nuan

 • dove: นกพิราบ nók pí-râap

 • duck: เป็ด bpèt

 • ostrich: นกกระจอกเทศ nók grà-jòk tâyt

 • goose: ห่าน hàan

 • emu: นกอีมู nók ee-moo

 • hawk: เหยี่ยว yìeow

 • owl: นกฮูก nók hôok, parrot นกแก้ว nók gâew

 • penguin: นกแพนกวิน nók pankwin

   
 • peacock: นกยูง nók-yoong

 • stork: นกกระสา nók grà-săa

 • pigeon: นกพิราบ nók pí-râap

 • sparrow: นกกระจอก nók grà-jòk

 • swan: หงส์ hŏng

 • vulture: อีแร้ง ee ráeng

Land Animals สัตว์บก sàt bòk

 • squirrel: กระรอก grà-rôk

 • mouse: หนู nŏo

 • ant: มด mót

 • llama: ลามา laa maa

 • lion: สิงโต sĭng-dtoh

 • tiger: เสือ sĕua

 • antelope: ละมั่ง lá-mâng

 • baboon: ลิงบาบูน ling-baa-boon

 • bear: หมี mĕe

 • beaver: บีเวอร์ bee wer

 • kuala: หมีคัวล่า mĕe kua lâa

 • walrus: วอรัส wor rát

 • bison: กระทิง grà-ting

 • boar: หมูป่า mŏo bpàa

 • buffalo: ควาย kwaai

 • wildebeast: ไวลเดอร์บีส wai lá-dêr-bèet

 • sloth: นางอาย naang aai

 • monkey: ลิง ling

 • cow: วัว wua

 • cat: แมว maew

 • elephant: ช้าง cháang

 • lemur: ลีเมอร์ lee mer

 • polar bear: หมีขั่วโลก mĕe kùa lôhk

 • camel: อูฐ òot

 • rhinoceros: แรด râet

 • deer: กวาง gwaang

 • donkey: ลา laa

 • gorilla: กอริลล่า gor-ri-lâa

 • hamsters: หนูแฮมเสตอร์ nŏo haem-săy dtor

 • fox: หมาจิ้งจอก măa jîng-jòk

 • giraffe: ยีราฟ ee-râaf

 • goat: แพะ páe

 • guinea pig: หนูตะเภา nŏo dtà-pao

 • mangoose: พังพอน pang pon

 • orangutan: อุรังอุตัง ù-rang-ù-dtang

 • Jaguar: เสือจากัวร์ sĕua-jaa-gua

 • raccoon: แรคคูน râek-koon

 • leopard: เสือดาว sĕua daao

 • horse: ม้า máa

 • yak: จามรี jaam-ree

 • mole: ตัวตุ่น dtua dtùn

 • weasels: วีเซิล wee sern

 • porcupine: เม่น mâyn

 • rabbit: กระต่าย grà-dtàai

 • goat: แพะ páe

 • zebra: ม้าลาย máa laai

 • worm หนอน nŏn

 • centipede ตะขาบ dtà-kàap

Sea animals สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

 • Aquatic Animal: สัตว์น้ำ sàt náam

 • killer whale: ปลาวาฬเพชฌฆาต bplaa waan pét-chá-kâat

 • mackerel: ปลาทู bplaa too

 • turtle: เต่า dtào

 • whale: ปลาวาฬ bplaa waan

 • sting ray: ปลากระเบน bplaa grà bayn

 • seal: แมวน้ำ maew náam

 • piranha: ปลาปิรันย่า plaa bpì-ran-yâa

 • shark: ปลาฉลาม chà-lăam

 • squid: ปลาหมึก bplaa mèuk

 • starfish: ปลาดาว bplaa daao

 • otter: นาก nâak

 • octopus: ปลาหมึกยักษ์ bplaa mèuk yák

 • lobster: กุ้งมังกร gûng mang-gon

 • jelly fish: แมงกะพรุน maeng gà-prun

 • frog: กบ gòp

 • toad: คางคก kaang-kók

 • eel: ปลาไหล bplaa lăi

 • fish: ปลา bplaa

 • crab: ปู bpoo

 • dolphin: ปลาโลมา bplaa loh-maa

 • blow fish: ปลาปักเป้า bplaa bpàk bpâo

 • seahorse: ม้าน้ำ  máa náam

 • seaweed: สาหร่ายทะเล săa-ràai tá-lay

 • starfish: ปลาดาว bplaa daao

 • salmon: ปลาซาลมอน bplaa salmon

Reptiles สัตว์เลื้อยคลาน sàt léuay klaan

 • iguanas: อีกัวน่า ee gua nâa

 • snake: งู ngoo

 • cobra: งูเห่า ngoo hào

 • crocodile: จระเข้ jor-rá-kây

 • gecko: จิ้งจก jîng-jòk


I hope you now know how to talk about all the animals in Thai. If you want to learn about insects and arachnids in Thai, please see my article.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!